Vajthó László (szerk.): Kazinczy világa - Magyar irodalmi ritkaságok 10. (1931)

Magyar Pantheon. Csokonai Vitéz Mihály

MAGYAR PANTHEON1. Csokonai Vitéz Mihály. ...Csakhamar azután, hogy én tavaly januá­­riusban a szegény Csokonai halálát a publi­kumnak hírül adom, megszólíta mékt. Cserei Farkas úr — fia a Mária Terézia alatt szolgált tudós és fáradhatatlan munkásságú referen­­dáriusnak, az erdélyi főítélőszék előülőjének, mélt. gróf Haller Gábor úrnak veje s a nagy Wesselényi római lelkű hitvesének testvére — hogy ezen közkedvelést nyert írónknak sírját tisztelnénk meg egy kővel s így adnánk bi­zonyságát, hogy a nemzet azok iránt, akik ma­gokat érdem attal megdicsőítvén, őrei is fényt vontak, nem háládatlan. Ó, ez az én igen nagy­becsű barátom, késznek jelentette ugyan ma­gát arra is, hogy az egész költséget, melyet a feltétel kívánni fog, birtokának gazdag jöve­delméből minden társ nélkül megtegye, de ér­tette, hogy nem lévén szövetségben a meghalt­­tal, ezen áldozattételben másokat illet az első­ség; más részről pedig a legtisztább célból azt 1 Magyar Pantheon címen adta ki Abafi Lajos (Nemzeti Könyvtár, XXXVI. kötet.) Kazinczynak élet- és jellemraj­zait, emlékezéseit. (Barcsay Ábrahám, Báróczi Sándor, Bos­­sányi Zsuzsanna, Csokonai, Day­ka Gábor, Dessewffy József, Mária Terézia, Orczy Lőrinc, A Rádayak, Vályi Nagy­­Ferenc stb.)

Next