Bluntschli J[Ohann] C[Aspar : Az általános államjog és a politika története 1. kötet - A MTA Könyvkiadó Vállalata UF (Budapest,1875)

IV. Fejezet. A tizenhetedik század német állam- és jogtudósai. Pufendorf Sámuel. Alberti. Seckendorf. Leibnitz

nem aaradt elrejtve. Nem tudott — mint maga mondja — »az ügynek csillogó érczczel szükséges nyomatékot adni« , sokkal büszkébb volt »sem hogy hátát görbére hajlít­­gassa«. Ezsaiás testvérének ajánlata, ki svéd szolgálatba lépett, magántanitói állást szerzett neki Coyet kopenhágai svéd követ gyermekeinél, később a követ magántitkárává és bizalmas emberévé lön. Midőn a háború Dánia és Svéd­ország közt kitört, a követ kiséretével együtt őt is fogoly­kép letartóztatták s ez önkénytelen pihenést arra használta, hogy Grotius és Hobbes iratait tanulmányozza. E tevé­kenysége gyümölcseit az általános jogtudomány elemeiről szóló (Elementorum juris­prudentiae universalis Libri II.) kis latin művében rakta le, melyet 1660-ban Hágában nyomattak ki. Ez volt előkészítése a természet- és nemzet­közi jogról írt nagyobb művének s már a szokatlan és sokat átölelő czímmel s a benne nyilvánított szándékkal hírt szerzett írójának. Ennek az iratnak, melyet Károly Lajosnak, a bölcs pfalzi választó­fejedelemnek, a jogi tanulmányok ismerőjének és pártfogójának ajánlott, köszöné,hogy szá­mára 1661-ben egész új külön természet- és nemzetközi jogi tanszéket emeltek a visszaállított heidelbergai egye­temen. Noha mint tanár sok tetszéssel találkozott s hír­neve emelkedett, vagy talán mert annyira kitüntette magát, kartársaitól, kiknek scholastikus modorát a kényel­metlen és­ a gúny és satyra éles fegyvereivel könnyen bánó nyitó nyugtalanította,nem egy támadást szenvedett. Későbben a fejedelem kegyelmét is elvesztette, ki őt sze­rencsétlen fia, Károly trónörökös nevelőjévé nevezte volt ki. Bármily türelmes és bölcs volt a választó fejedelem, a fejedelmi szertartások iránt ingerlékeny gyöngeséggel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék