Kritika 3. (1974)

1974 / 2. szám - Miklós Róbert: Szalai Anna: Koszorúcsata - Kovács Magda: Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével

S­ ­zalai Anna: Koszorúcsata P­etőfi születésének 100. évfordulóját egy olyan társadalmi rend ünnepelte meg, amely a hatalom elorzásának pillanatá­tól merő anakronizmus volt. Királytalan ki­rályság, nemzeti-keresztény kurzus, s ami mö­götte van: terror, megfélemlítés, bosszú és ha­zugság. A Petőfi-évfordulót is jobb lett volna elsikkasztani. De nem lehetett. A centenárium évét 1922. július 31-től 1923. július 31-ig is meg kellett tartani. Hogy hogyan, erre felel Szalai Anna könyve, a Koszorúcsata. Ez a könyv alapos elemző feltárása mind­annak, amit egy silány politikai rendszer Pe­tőfivel, Petőfiért az évforduló kapcsán vég­hezvitt, hogy ünnepségek sorozatával, előadá­sokkal, tanulmányokkal, cikkekkel, könyvek­kel a maga képére formálja a költőt. Igaza van a szerzőnek, amikor azt írja: „Túlzás nél­kül mondhatjuk, hogy a költő alakjának át­­színezése, eszméinek kiforgatása talán egyet­len esetben sem történt olyan gátlástalanul, mint az ellenforradalmi rendszer »műhelyei­ben« a költő születésének századik évforduló­ján.” Elegendő itt talán egyetlen példa: a rendszer konzervatív kulturális exponense, Berzeviczy Albert oly messzire merészkedik, hogy Petőfi forradalmiságát, a hatalmasok el­leni kirohanásait („Nagyszerű, de gyászo­san szertelen kitörése egy féktelen költői lángelmének”) pusztán irodalmi hatásoknak tulajdonítja. zalai Anna könyve azonban nem csupán, vagy jobban mondva nem az elrettentő példák gyűjteménye, hanem roppant fi­lológiai apparátussal, ökonomikus szerkesztés­sel megírt tanulmány, amely éppen azzal, hogy elemzően feltárja egy irodalmi esemény­­sorozat minden mozzanatát, egyben megte­remti az atmoszféráját annak az — 1923-as — esztendőnek, amely legújabb kori történel­münk egyik legválságosabb esztendeje volt. A szerző természetesen nemcsak a hivatalos Magyarország Petőfi-ünnepségeit és az évfor­dulóra írt cikkeket, monográfiákat mutatja be, hanem azt a heroikus, hatásában sajnos mérsékelt küzdelmet is, amit részben polgári ellenzéknek számító írók, publicisták, részben a megtépázott, kizsigerelt, az első tájékozódó lépéseket tevő baloldal és az emigráció foly­tat Petőfi meghamisítása, kisajátítása, megfé­­sülése ellen. Ezekben a fejezetekben kitűnő példáit találjuk a helyes és hasznos műelem­zéseknek. Gondolunk itt elsősorban Babits Mihály Petőfi koszorúi, Kuncz Aladár Petőfi zsenije és a Nyugat Petőfi-számának szelle­mes elemzésére — bár ez utóbbi esetében nem találjuk szerencsésnek éppen Szabó Dezső sommás, frivol ítéletének közlését e számmal kapcsolatban. Ennél többet a Nyugat sem te­hetett 1923-ban. Igenis, Babits félt és féltette a Nyugatot. Külön ki kell emelnünk a Juhász Gyula hűsége című fejezetet; remek bemuta­tása ez a költő már-már vallásos Petőfi-kul­­tuszának. Nem véletlen, hogy jóval az ün­nepségek előtt — szinte megérezve a közelgő blaszfémiát — Juhász Gyula — szegény, gyer­meki lélek! — így követelődzik: „Egyetlen méltó módja a Petőfi-kultusz terjesztésének: jó és olcsó kiadásban újra megjelentetni ösz­­szes műveit, hogy a legutolsó kunyhóban és a legelső palotában egyaránt ismét olvashassák, megismerhessék és szívükre ölelhessék a köl­tőt, aki ma is forradalmat és jövendőt jelent a magyar életben, és még sokáig, nagyon so­káig azt fogja jelenteni.” Juhász Gyulának volt a legigazabb igaza: „Nem parádéval kell Petőfit ünnepelni, hanem magával Petőfivel!” Mintha minden a visszájára fordult volna. I­gen alapos munka Szalai Anna könyve, s szakmai pontossága sem gátolja olvas­mányosságát. Van azonban egy-két — nem a lényeget érintő — megállapítása, ame­lyet szóvá kell tennünk. Ilyen az ún. „politi­kai bélyegcsata”. Nem hisszük, hogy a kibo­csátott Petőfi-bélyegsorozattal feledtetni lehe­tett volna a Tanácsköztársaság idején kibocsá­tott, a forgalomban alig levő Petőfi-bélyeget Téves a szerzőnek az az információja, misze­rint 1899-ben a költő szobrát — a fiatalon el­hunyt Köllő Miklós alkotását — a segesvári csatatéren állították fel; a szobor, amely való­ban Kiskunfélegyházára került, eredetileg nem a csatatéren, hanem a segesvári várne­gyed bástyáján, a csatatér felé fordulva állott. És végül néhány szót a finnországi ünnepsé­gekről. E sorok írója még ismerte azokat a professzorokat, fordítókat, akik az ünnepsé­gek tartalmi részét irányították. Őket nem té­vesztette meg sem Pekár Gyula öregedő atlé­taalakja, sem a kurzus „ideológiája”. Ők az igazi, a teljes Petőfit ünnepelték, fordítottal­, terjesztették, s aligha hisszük, hogy valami érzelmi közük is lett volna az akkori Magyar­­ország politikai arculatához. Mindez természetesen semmit nem von le a szerző alapos munkájának értékéből. (Szépirodalmi) MIKLÓS RÓBERT 23 I Az életrajz — különösen egy oly értő Petőfi-kutató műveként, mint Fekete Sándor — ahol csak lehetséges értelmezi vagy ér­telmezni segíti az életművet. Igazolásul egy példát. Petőfi, amikor a színészettől megvá­lik, nem a költő és művész oly szívesen me­lengetett kettős eszményét készül odahagyni. S amikor Debrecenből Pestre megy egy kötet verssel, Fekete finom ráérzéssel fogalmaz: „nem pályáját, hanem sorsát akarta meg­fordítani a színészköltő, az ínségből, a nyo­morból, az adósságokból akart kiszabadulni”. (A kiemelések Fekete Sándortól valók.) Deb­recent elhagyva „immár csak költőként ha­ladhatott tovább”. Életrajzi adatokból eredő irodalomtörténeti következtetés ez. Példa ar­ra, hogy a megírt életszakaszt is csak élet és mű teljes ismeretében lehet hitelesen közve­títeni, okok és okozatok ismeretében, ténye­ken alapuló következtetések s új összefüggé­sek felmutatásával. Az irodalomtörténeti szaksajtóban bizonyá­ra részletekbe menően, bőven lesz még szó Fekete Sándor munkájáról. Itt és most azon­ban az életrajz stílusáról szeretnénk még szólni néhány szót. Élvezetes, érdekesen megírt, szép olvasmány Fekete Sándor köny­ve. Újabb bizonyítéka annak, hogy az iro­dalomtudománynak egyáltalán nem természe­tes velejárója az unalom, s stiláris szárazság vagy a túlzott szakmai zsargon. Ebben a könyvben írói eszközökkel kelnek életre a tények és adatok, a gyermek és ifjú Petőfi eleven erővel van jelen, s az olvasó a tudós szerző művészi vezetésével válik maga is a gyermek s ifjú kevés örömének s tenger szenvedésének tanújává. Ez pedig nem kis érdem. (Akadémiai) pálmás Kálmán­ i csib'jraa Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével M­ár a címében is benne rejlik az egész könyv különös dinamizmusa. A szálló­igék, népdalok és bakanóták „negy­vennyolcát” idézi, így, a hűvösen tárgyilagos századjelölés nélkül, ugyanakkor szándékos distanciát is teremt, hangsúlyozva, hogy a szerzők átengedik a szót a kortársaknak, azoknak, akik teremtették, átélték a forradal­mat. A szűkszavú alcím — képek, nyomtatvá­­nyok és iratok — nem sokat árul el a szerzők szándékából. Képes történelemkönyvet már sokat láttunk, sőt a közelmúltban egy szép és okos könyv, a Magyarország története képek­ben magával a képanyaggal mutatta be tör­ténelmünket. Rózsa György és Spira György könyvét azonban nemcsak azért érdemes kéz­be venni, mert anyaga minden eddigi gyűj­teménynél gazdagabb: újdonsága és az olva­sói élmény forrása az anyag feldolgozásának sajátos módszerében van. Az első belelapozásnál feltűnik, hogy a könyvben csak képek vannak, nincs elemzés, összefüggő szerzői szöveg. Elkerülik tehát az átfedést, ismétlést, ami óhatatlanul illusztrá­cióvá süllyesztené az informatív képanyagot, s ami ennél is fontosabb, ezt a könyvet né­zegetve, az összefüggéseket, következtetéseket az olvasónak kell megfogalmaznia. S bár így az alkotói folyamat részese lesz, és érezheti a felfedezés őszinte örömét, a szerzők mégsem hagyják magára az olvasót. A bevezetésben megfogalmazzák saját szerepüket: minél ele­venebben szólnak 48 tanúi, minél közelebb került a múlt, az ítéletalkotáshoz annál na­gyobb szükség van a távlatra, a szerzők je­lenlétére. A közel és távol feszültsége raga­dott meg minket a címben, ezt fogalmazza meg az előszó, ez teszi izgalmassá a könyvet. A múltat a festményeken és rajzokon kívül nyomtatott és írott szövegek idézik. A jelen néhány, kurzívval szedett szűkszavú mondat a dokumentumok összekapcsolására, illetve a képeket bemutató, magyarázó rövid szövegek. Ezekben a szerzők direkt állásfoglalása alig vehető észre. Közlésekre szorítkoznak (kiket Karikatúra 1848-ból: Szerelmey Miklós litográfiája, a kép jobb oldalán Petőfi

Next