Kritika 4. (1975)

1975 / 2. szám - Kulin Ferenc: Százötven éve született Jókai Mór

Százötven éve született Jókai Mór Másfél évszázad legolvasottabb magyar írójára emlékezve az öt nemzedék tuda­tában tükröződő Jókai-képet idézzük. Magasztaló vélekedéseket és élesen támadó ítéleteket állítunk egymás mellé — anélkül, hogy bármelyik álláspont képviselőivel összekacsintanánk. Nem azért, mert pártatlanok kívánunk maradni. A Jókai nemzet­megtartó erejét abszolutizáló rajongóktól éppúgy elhatároljuk magunkat, mint mű­vészetének politikai indítékú vagy arisztokratikusan elfogult bírálóitól. Ismerjük és nagyra becsüljük legjobb regényeinek jellemformáló varázsát, szeretjük nemesen szórakoztató „szertelen fantáziáját” és valljuk, hogy rendkívüli jelentősége van a magyar epika fejlődéstörténetében. Fenntartásaink nem annyira az íróval szemben — inkább a Jókai-kultusszal kap­csolatban vannak. Nem tartjuk egészségesnek azt a fajta irodalmi műveltséget, amelynek centrumában — mindenki mást kiszorítva — áll Jókai életműve. És kor­szerűtlennek, hamisnak érezzük azt a történetszemléletet is, amelyik — akár tárgyi, akár eszmei — érveit a nagy regényíró történelmi tárgyú könyveiből meríti. Jókai bírálói, értelmezői közül azokkal értünk egyet, akik művészetének értékét költői fantáziája gazdagságában, a magyar prózai stílus egyik irányának áttörésében látják, a vallomástevők közül pedig azokkal rokonszenvezünk, akik saját egyénisé­gük, világképük fejlődéséhez híven megfogalmazták — s állandóan újrafogalmazták — Jókaihoz való viszonyuk változását is. Ez utóbbiak egyikének — összeállításunk első helyén — adjuk át a szót. Pályatársak között PETŐFI SÁNDOR: Fölléptél. Ez engem megújít. Hogy a sorompók közt ketten állunk. Most, barátom, küzdj­ünk, hadd legyen Győzedelmünk vagy vitéz halálunk! (Egy fiatal íróhoz, Pest, 1845.) „[...] mit én Jókai iránt érzek, az igazság szerint nem is barátság, nem is testvéri szere­tet, vagy tán e kettőnek keveréke, vagy tán mind a kettőnél több ... valami le nem írha­tó, s tagadhatatlan, hogy a világon senki iránt sem érzem azt, egyedül ő iránta [...]” (Levél Kecskeméthy Aurélnak, Pest 1846. jan.) „[...] a régi barátság tökéletesen ket­té szakadt köztünk és örök időkre. Móric olly nemtelenül, olly gyalázatosan viselte magát irányomban, hogy rá sem nézhetek többé soha [... ] [... ] hírem és tudtom nélkül egy komisz cikket írt ellenem az Életképek utolsó számá­ban, melyben engemet többek közt Vörösmar­ti iránti háládatlansággal vádol stb. pedig Mó­ric sokkal több hálával tartozik nekem, mint én Vörösmartinak [...]” (Levél özv. Jókay Józsefnének; Pest, 1848. szept 6.) KRÚDY GYULA: Bizonyos, hogy Petőfi ismerte legjobban Jókait minden ha­landók közül. Ez az edzett, elszánt, szűkös életmódjánál fogva praktikusságra is kénysze­rült vándorló: úgy látott a módos komáromi fiú lelkébe, amint a gyermekébe a szigorú, de jó akaratú tanító. Tisztában lehetett képessé­geivel, de gyöngeségeivel is [...]” (Jókai és Petőfi, 1925. Írói arcképek; Magvető, 1957.) ARANY JÁNOS: „Kibékültél-e már Jókai­val? Az olly furcsa kis processzus volt, hogy, kivált a posteriori, az ördög is nevetne rajta. Hanem, édes fiam, az isten áldjon meg... Barátod A­­ köz nemzetőr, mint leendő százados­ kapitány, mpr.” (Levél Petőfinek; Szalonta, 1848. nov. 19.) RÉVAI JÓZSEF: „[...] Azt hiszem, ma már nem lehet vitás, hogy Petőfinek volt iga­za Vörösmartyval szemben is, Jókaival szem­ben is. Elvi kérdés volt ez és nem »kivitel« kérdése. Annak a kérdése volt, hogy úgy kell-e vezetni a magyar átalakulást, hogy kompro­misszumra kerüljön sor az osztrák-német ud­varral, a magyar ellenforradalom erőivel, vagy úgy, hogy ne kerülhessen sor a komp­romisszumra, hogy a harcot végig lehessen küzdeni. Erről volt szó, és csak így érthető, hogy Petőfi fájdalommal, de mégis letépte Vörös­marty homlokáról a babért, és Jókai ellen is fordult.” (A forradalom költője. Válogatott írások és tanulmányok. Kossuth, 1968.) KRÚDY GYULA: „[...] a végső kézszorí­tásnak, ennek a barátságos elválás hiányá­nak mindvégig érzője Jókai, akármilyen cso­dálatos alakokban hívogatja elő Petőfit a múlt időkből.” (Jókai és Petőfi, 1925., Írói arcképek, Magvető, 1957.) GYULAI PÁL: „[...] Jókai annyiszor le­írta 1848. márciusi szereplését, Petőfivel va­ló viszonyát s más dolgait, hogy már meg is unhattuk. Azt talán mondanunk sem kell, hogy adatai itt sem eléggé pontosak s a jöven­dő életrajzírójának erős bírálat alá kell ven­ni azokat, ha használni akarja.” (A tenger­szemű hölgy; Regény J. M.-tól; Budapesti Szemle, 1891.) KRÚDY GYULA: „[...] A múlt század krátere körül már mély hamuréteg van. [...] Hiába tiltakoznának a másvilágról, nevük egymás mellé került, sokkal elválaszthatatla­­nabbul, mint társszerkesztő korukban.” (Jókai és Petőfi, 1925. Írói arcképek; Magvető, 1957.) ANDICS ERZSÉBET: „A békepártiak véd­ték a még fennálló feudális maradványokat, a regáliákat stb.: akik ezek ellen vannak, azok­nak nézőpontjai »nem terjednek túl a bormé­résen« (Jókai: Politikai horoszkóp; Debre­ceni Esti Lapok, 1849. ápr. 4.). Különösen fel­háborító volt az a hangnem, amelyben az Es­ti Lapok (Jókai) Táncsics Mihályt támadta, akivel szemben, úgy látszik, minden meg volt engedve.” (1848—49. Kossuth, 1968.) TÁNCSICS MIHÁLY: „(...] De ha Jókait már akkor ismertem is volna, és ha minden szellemi termékei már akkor előttem lettek volna, miket csak azóta, későbben alkotott meg, mégis kárhoztatásomat mondtam volna ki fölötte; mert hazánk függetlensége min­dennél szentebb volt előttem”. „[...] 1862-ben zárták be Jókait sajtóvét­ség miatt, kit éppen a fölöttem levő börtön­szobában helyeztek el. őt többen látogatták meg, de mindegyiküknek be kellett nevét ír­nia ; velem egész ottléte alatt háromszor talál­ A „kiegyező" politikus SÓTER ISTVÁN: „[...] Jókai pályáján a közéleti tevékenység szerves kiegészítő része az íróinak. És Jókai csodálatos egységet tud teremteni a kettő között —­ nála a közélet nem nyomja el az irodalmat, mint kortársai egy részénél, hanem ellenkezőleg: szüntelenül ihleti, táplálja. Annak, hogy Jókait eddig nem értettük meg — részben oka az is, hogy köz­életi tevékenységére nem figyeltünk fel. És Jókai hanyatló írói szakasza épp amiatt kö­vetkezik be, mivel elzárulnak előtte a kedve, világnézete szerinti politikai cselekvés lehe­tőségei.” (Jókai alkotói módszere. Jókai em­lékbeszéd, 1954.) A BALOLDAL PESTI JELÖLTJEI: „l... ] Jókai üzletember, még pedig az a fajta, aki ha érdeke kívánja, annyi dicséretet rámond a magyar alkotmányra, hogy fele sem igaz; bele­olvas a 67-diki szerződésbe olyanokat, amik nincsenek benne, s kiolvas belőle olya­nokat, amiket senki se írt bele; — üzletem­ber, aki ha az adó elleni izgatással népszerű­séget talál, nem sokat törődik a haza nyugal­mával; — üzletember, aki valami mesés per­centre számít, ha a közügyek eddigi vezetői, Deák és tanítványai, a hazát veszélybe dön­tő, részint szűkeszű, részint megvásárolt em­bereküt mutatnak be a közönségnek, és ha a vezetők —­s a kormány becsületességébe, jó­akaratába, belátásába való bizalom a népben megtörik.” (A baloldal pesti jelöltjei. Röpirat 1869.) BRÓDY ZSIGMOND: „[...] Láttuk Jókai úr pártját édes egyetértésben a szélsőballal és a nemzetiségi­kkel, ha támogatásukra szükség volt; és láttuk ugyanezen pártot ugyanazon barátoknak duzzogva hátat fordí­tani, ha a viszonyok fordultával felfelé kor­mányképesnek kellett mutatkoznia; láttuk Jókai úr pártját, midőn kitűzte a mézédes lo­­jalitás zászlóját, de láttuk őt Madarász és Csanády szövetségében is. Maga az ellenzéki képviselőjelölt (Jókai) azon bámulatos és a maga nemében csakugyan páratlanul álló re­mekművet produkálta, hogy ugyanazon pohár mellett lelkesült Magyarország koronás kirá­lyáért és Kossuth Lajosért, ki az incompati­­bilitási teóriát fölállttá. [... ] Én, uraim, s velem bizonyára igen sokan, mi a baloldalt nem tarthatjuk kormányképes pártnak.” (Jó­kai programja és az ellenzék kormányképes­sége. A terézvárosi Deák-párt május 9-i köz­gyűlésén mondta Bródy Zs. 1869.) MIKSZÁTH KÁLMÁN: „Mire a választási nap felvirradt, már akkorra egész Magyaror­szág a terézvárosi eredmény után lihegett. A kíváncsiság elfogta Bécset is és a nagy lapok­nak riporterei megérkeztek. Magát a király­nét is óránként kellett értesíteni. [... ] A vá­lasztás két napig és egy éjjel tartott érdekfe­szítő hullámzásával a számoknak. [... ] Az utolsó szavazókat már vállukon vitték végig [... ] a tömegek orkánszerű éljenzése mellett, s így lett megválasztva Jókai harminc több­séggel. [... ] Hanem [... ] a választás sok pénzbe került, (Jókai) minden hitelforrását kimerítet­te. Dehát egyszer él az ember, s ez legalább szép nap­ volt. A legszebb a napok között. Csillaga magasan járt. Azzal a hittel pihenhe­tett meg az üdvözlő beszédek, válaszok és a lakomák, áldomások után, hogy az országnak körülbelül a legnépszerűbb embere.” (Jókai Mór élete és kora. M. K. e. M. XIX. kötet.) M. KONDOR VIKTÓRIA: „[...] Jókai, aki középnemesi­ értelmiségi család sarja, már a forradalom alatti politikai szereplésével is ki­fejezője volt osztálya ingadozásának a forra­­dalmiság és a reformizmus között. A maga egyéni politikai útjával az osztály mozgásá­nak csupán egyik kifejezője. [... ] Nem ért­hetünk egyet Sőtér Istvánnal abban, hogy A szerelem bolondjai­nak határozott társada­lomkritikája cáfolná Jókai középnemesi ősz- KRITIKA között. Látogatói közt családom számára 20 frt-ot gyűjtött; attól fogva politikai lapját is küldötte; szóval ő mindig jóindulattal visel­tetett családom iránt, ha velem nem igen ro­konszenvezett is.” (Életpályám, 1949-es ki­adás.) 16

Next