Kritika 13. (1984)

MUVELLODESPOLITIKAI ES KRITIKAI LAP TARTALOMJEGYZÉK (fi­na) kiadványok IT^1 ,1985 JAN­­ 5-január—december Cikkek, tanulmányok Aczél György: A nemzetiségi jog­­egyenlőség — törvény a szocializ­musban IH/3 Aczél György: Művészet, közönség, közösség XII/2 Alexa Károly: Kurucz-e a steward? XII/17 Alföldy Jenő: Válasz egy vitairatra V/12 Ambrus János: Lukács és az átmeneti korszak problémái III/17 Bajomi Lázár Endre: Egy román Párizsban — Eugen Simion naplója X/9 Balogh Ernő: A napló III/24 Barabás Jenő: Györffy István művelődéspolitikai eszméi 11/19 Baracs Dénes: Még egyszer a „száz virágról” VII/23 Bayer József: Utazzon Európába, amíg lehet! 11/18 Bánlaki Viktor: Véga vagy Reklám­újság? IX/10 Berényi Gyula: Önkényesen kilé­pett ... III/14 Bender Katalin: Közösségkép a múlttal és jövővel V/15 Berkes Erzsébet: Ahová tovább­léptünk XI/17 Berkes Erzsébet: Az én könyvhetem, ha lenne... (Ironikus öninterjú) VI/11 Berkes Erzsébet: Daisy — opera semiseria XII/20 Bodor Pál: Kacsó Sándor (1901—1984) IV/19 Bogáti Péter: 1948 költők tavasza — könyvek ősze III/10 Boldizsár Iván: Az ellenállás című lap rövid története XI/3 Bonta János: Modernizmus — posztmodernizmus 11/13 Bőgős László: Magyar szerzők Kínáról 11/20 Heinrich Böll: Mándy Iván regénye (A pálya szélén) Fordította Vörös T. Károly X/19 Dr. Bölöny József: Széljegyzetek egy zenei lexikonhoz VTI/5 Czimer József: Korai gondolatok a majdani Nemzeti Színház mű­soráról 1/23 Czinke Ferenc: Korszerű városépíté­szet, tanulságokkal VI/19 Csernai Zoltán: Kinek a legrosszabb üzlet a képregény? IX/11 Dr. Csongrádi Béla: Közelkép Nógrádról VI/13 Csordás Gábor: Hol vagyunk? — Csengey Dénes: ... és mi most itt vagyunk című nemzedéki esszéjéről XI/11 Deák Zsuzsa: Hiány — túlmunka — munkakörülmények a pedagógus­­pályán IV/14 Domonkos Anna: Reflexiók egy tan­könyvbírálathoz X/7 D. Szabó Ede: Beethoveni papucsban — avagy a zenei befogadás változásai a hanglemezek korában IV/22 E. Fehér : V­i­lág vonzásában — Portrenzi, Lazarevről IX/6 E. Fehér Pál:­­ élet tanul­ságai — Rajk László születésének 75. év­fordulóján III/12 Fekete Sándor: Marx — nem volt marxista? III/25 Fellner Pál: Marxista volt! IV/2 Feuer Mária: Abody és a Muzsika 1/29 Fittler Katalin: Bernstein Budapesten I/21 Fráter Zoltán: A képíró arcképe*— Herczeg Ferencről V/14 Fráter Zoltán: Osvát és a Tanács­­köztársaság III/5 Fráter Zoltán: Röpirat a jelenlevő lélekről — Karinthy Frigyes cikkei XI/6 Fricz Tamás: Frontátvonulás — egy nemzedék kísérlete V/17 Galla Endre: Szun Jung (1902—1983) 11/20 Galsai Pongrác: Kaján — XX. századvég X/20 Garai Gábor: A közéleti költészet esélyeiről napjainkban — Elemzés helyett önvallomás IV/5 Garai Gábor: Tűnődések a költői eredetiségről IX/10 Gábor Sándorné: Szamuely György — Egy elfelejtett forradalmár emlé­kére III/6 Gyekiczky Tamás: Törvényesen el­ítéltetett VII/20 Harangozó Márta: Manipu­kum XI/23 Hegyi Gyula: A feltámadó újkom­mersz XII/8 Herceg Árpád: Mi hiányzik? — Meditáció elsőkötetes költőkről 1/20 Hermann István: Kis magyar por­nográfia XII/19 Tadeusz M. Jaroszewski: A szocialista kultúra és az ideológiák harca — Lengyelország példája alapján (Fordította: Ritoók Pál) 1/8 József Dénes: Bán és Makovecz 11/11 Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: Értékek és iskolák X/11 Kapitány Ágnes—Kapitány Gábor: Néhány szó a fiatal értelmiségről IV/15 Kassai-Végh Miklós: Értelmiségi poli­tika — Nógrádban VI/23 Kelemen Gábor: Árnyékban élni? VI/16 Komáromi Sándor: Irodalmi sajtó a szocialista országokban IX/7 Kozma Ferenc: Stafétabot 11/24 Köpeczi Béla: A negyedszázados kulturális fejlődés főbb tapaszta­latai és tanulságai 1/3 Körner Éva: Tatlin — pályakép­vázlat XII/20 K. P.: Komédia XII/16 Laczkó Pál: Folytonos változások sodrában VI/17 Ladányi Andor: A bölcsészkarok jövőjéről V/22 Lenkei Júlia: Száz éve született Balázs Béla VII/19 Lőkös István: Jugoszláv kulturális körkép 11/16 Mankó Mária—Sz. Szabó László: Punk amatőr zenekarok XII/4 Martinkó András: Petőfi, az eper meg a filológia X/16 Mátyás Győző: Főszerepben Fortinbras IV/10 Mátyás Győző: Hol van a kutya elásva? — A Bódy-jelenség 1/27 Molnár Gál Péter: A hurrápesszimiz­mus után 11/21 Molnár Gál Péter: Hamletiána IV/8 Molnár Gál Péter: Kínos meseköltő VI/7 Molnár Gál Péter: Páger 85­­/22 Marovánszky Ákos: Építészet és kritika — Dallos Jenő rajzairól V/20 M. Szabó Gyula: Kényszerű ipartele­pítés után VI/16 Nagy Csaba: A hűség költője (75 éve született Havas Endre) XII/12 Nagy István Attila: Váci Mihály esztétikai nézetei XII/11 Nagy Kázmér: Az a márciusi hajnal III/9 Nagy Péter: A harmincas évek a nemzedéktávlatból VII/9 Nagy Zoltán: Hamis dallamok VII/6 Nemes Károly: Film­tudomány és filmművészet XII/10 Nirschy Ott Aurél: Egy magyar Stradivárius III/22 N. Sándor László: Okudzsava találko­zása Tolsztojjal V/4 Nyárádi Éva: Egy rikkancs mono­lógja IV/24 Nyárádi Éva: Minden marad a régiben? XI/10 Nyéki Károly: Szamuely fényképe VI/5 Ördögh Szilveszter: A fiú neve Jézus V/13 Pándi Lajos: Egy reformtankönyv reformja elé (A tudományos szocia­lizmus védelmében) X/5 Peterdi Nagy László: Partizánok és költők — Varsói levél VII/21 Peterdi Nagy László: Varsói levél IV/7 Präger Miklós: Marx — nem volt marxista? I/28 P. Szűcs Julianna: Bálint Endre hetvenéves X/18 Radácsi László: Otthon e hazában VI/24 Rádi Péter: Lesz-e egyszer lexi­konunk? XI/24 Reviczky Béla: Amíg a szerzőből kiadó lesz IV/17 Rényi András: Próféta kizökkent időben — Kondor Béláról, emlék­­kiállítása alkalmából VI/13 R. Gy.: Korniss Dezső halálhírére X/10 R. Gy.: Szalon IV/16 Rónai Mihály András: Szép Ernő centenáriuma VI/6 Rubovszky Kálmán: Milyen most a magyar képregény? V/5 Schiffer Pál: ötvenes évek...? XI/21 Simonffy András: A negyvenegyedik prédikátor III/23 Viktor Sklovszkij: Újra olvasva régi könyvem (Zappe László fordítása) III/4 Sólyom István: Koncentrikus körök VI/23 Soós Tamás: Egy eltűnt irodalom nyomában VII/23 Szabó György: Iparművészeti ima­malom — Jegyzetek egy országos kiállítás után 11/14 Szegő Andrea: Vita a reform­alternatívákról VI/3 Szepes Erika: Egyszerűen , hagyo­mányosan? VI/12 Szerdahelyi István: Nemzedékek, irányzatok é­s a „jobb” művek XI/19 Szilágyi Ákos: Az irodalmi legendáról I., II. 1/14, II/9 Sz. Szabó László: Egy ifjúsági lap világképe V/7

Next