Kritika 35. (2006)

2006 / 1. szám - Petschnig Mária Zita: Egyfelől, másfelől. Magyar gazdaság 2005-2006

2006. január másfelől______ Magyar gazdaság 2005-2006 hozzák, amilyenekről néhány évti­zeddel ezelőtt itthon csak álmodni tudtunk. 2005 kedvező folyamatai közt tarthatjuk számon az infláció mér­séklődését. A fogyasztói árdrágu­lás mértéke majdnem az előző évi felére esett, és még ennél is kisebb lehetett volna, ha az olajárak és néhány idényáras piaci termék ára nem emelkedett volna nagyobb mértékben. Ha e két „időszakosan ható” tételtől eltekintünk, az alap­infláció két százalék közeli értéket mutat, amit árstabilitásként értel­mezhetünk. Erre több évtizede nem volt példa a magyar gazda­ságban, s akkor is csak a mestersé­gesen fenntartott árrendszer kö­vetkeztében. Az inflációt annak ellenére sike­rült leszorítani, hogy a keresleti ol­dalt fűtötte a laza jövedelmi és költségvetési politika is. Erős volt ugyanis az árverseny, csökkentek az inflációs várakozások, éves át­lagban erősebb forintárfolyam ér­vényesült, nőtt a háztartások meg­takarítása is, azaz a kiáramló jöve­delemnél gyengébb volt a kereslet élénkítése. 2005 kedvezőtlen tendenciái A foglalkoztatás növekedéséből adódó vásárlóerő-többlet nem fű­tötte az inflációt, ilyen ugyanis nem volt. Bár a teljes foglalkozta­­totti kör az év folyamán bővült, éves átlagban azonban csak a sta­tisztikai hibahatáron belül haladta meg az előző évit. A teljes munka­időben alkalmazottak létszáma is stagnált, szemben a korábbi évek emelkedésével. Folytatódott az ál­lamháztartásból finanszírozottak számának csökkenése. A verseny­­szféra növekvő részének foglal­koztatásbővülése nem tudta mara­déktalanul ellensúlyozni a feldol­gozó-, élelmiszer-, energiaiparban, mezőgazdaságban, szállításban je­lentkező létszámfogyást. A 2005. évi gazdasági növekedés forrása teljes egészében a termelékenység emelkedése volt, miközben a munkaerőpiac jellemzői romlot­tak. A munkanélküliség rátája hét százalék fölé emelkedett, amire több mint fél évtizede nem volt példa. A gazdasági aktivitás javulá­sa ugyanis - a keresett munkahely hiányában - az állásnélküliség emelkedésében csapódott le. Kü­lönösen kedvezőtlen volt, hogy nőtt a pályakezdő fiatalok, a nők és magasabb képzettségűek ará­nya a munkanélküliek között. A munkaerő-felesleg mellett ugyan­akkor jelentkező munkaerőhi­ány a munkaerőpiac ridegsé­gére utal, ami korlátozza a nö­vekedést meg a strukturális munkanélküliség csökkenését is. A magyar gazdaság fő problémája az évtized köze­pén abból a 2001 óta folyta­tott, szinte töretlen fiskális po­litikából következik, amelyet a közgazdasági racionalitáson túllépő politika mozgatott. A politika rátalált a Bokros-cso­mag után meginduló, viszony­lag gyors felzárkózásnak kö­szönhető konszolidálódó költségvetésre, amelynek de­ficittel történő tágíthatóságát illetően az effektív korlátokat kikapcsolhatónak vélte. 1995 után a magyar állam teljes adós­ságállománya a GDP arányában folyamatosan csökkent, 2001-ben 52 százalék­ körüli értéket muta­tott, vagyis már akkor kisebbet a maastrichti 60 százalékos kritéri­umnál. Az államháztartás ugyan­akkor minden évben deficittel zárt, de a gazdaság teljesítménye a hiánynál gyorsabban nőtt. Az 1998-as választási évben bekövet­kezett relatív (GDP arányában szá­mított) hiánynövekedés után 2001- re 3,5 százalékot mutatott az ál­lamháztartás túlköltekezése, azaz már megközelítette a háromszáza­lékos maastrichti kritériumot. Eh­hez képest 2005-ben várhatóan majdnem a duplája a négy évvel korábbinak. Az államháztartás hiánya - s ve­le párhuzamosan az államadósság - 2001 óta növekszik. (Kivételt csak a 2004-es esztendő tudott mutatni a rendkívül szigorú jöve­delem- és költségvetési politiká­nak köszönhetően.) A folyamat hátterében a kormányzati hatalom megszerzésére, megtartására és visszaszerzésére irányuló pártpoli­tikai érdekek húzódtak meg, ame­lyek a választópolgárok kegyei­nek megnyerését vélték megfelelő eszköznek céljuk eléréséhez. 2001 és 2006 között kampány kam­pányt, választás választást köve­tett, amikor a rövid távú politikai cél mindannyiszor prioritást ka­pott a gazdasági pálya hosszú távú fenntarthatóságának igényével szemben. Az éppen ellenzékben lévők nemhogy korlátozták volna az éppen kormányzók adócsök­kentési és osztogatási étvágyát, hanem licitálásukkal, az eredmé­nyek lebecsülésével, a teljesíthe­tetlen ígéretek teljesítetlenül ma­radásának folyamatos felhánytor­­gatásával olyan politikai hangula­tot szítottak és tartottak fenn, amelyben általános társadalmi el­várássá lett mindenféle igény az állammal szemben. A politikai játszmába a jegy­bank is beszállt. Az MNB az Or­­bán-kormány 2001 második felétől meginduló túlköltekezését támo­gatandónak tartotta, és a költség­­vetési kiadások elszaladását csak 2002 májusától kívánta kamateme­léseivel ellensúlyozni, amelynek gazdasági értelmetlensége és nö­vekedéskorlátozó mivolta nyilván­való volt. Az MNB 2003. évi hat­százalékpontos kamatemeléssel, majd a nemzetközi viszonylatban is kiugró mértékű prémiumot tar­talmazó magas kamatszint lehetsé­gesnél lassúbb csökkentésével je­lentős mértékben terhelte meg az államháztartást. A 2005 végén kirajzolódó fiská­lis politika problémái a követke­zők. (A költségvetési politika hiteles­ségvesztése) 2001 után egyetlen év­ben sem sikerült a tervezett állam­­háztartási hiányt még csak megkö­zelítő mértékben sem teljesíteni. Rendkívül nagy elcsúszás mutat­kozott 2002-ben, amikor az elő­irányzat több mint háromszorosa teljesült. Ebben a választási év ha­tásán túlmenően olyan egyszeri ki­adási tételek is szerepet kaptak, amelyek korábban halmozódtak fel, csak az uniós statisztikára való áttéréssel ebben az évben könyve­­lődtek le az államháztartásban. A hiány, az utóbbiaktól eltekintve is több mint kétszerese volt az erede­tileg előirányzottnak. A következő években - beleértve 2005-öt is - az előirányzatoknál két-három száza­lékponttal magasabb lett a GDP- hez viszonyított deficit, azaz az éves „tervtúlteljesítés” megközelí­tően akkora, mint amekkora hiány az euróövezetben maximálisan engedélyezett. A csúszás­­ a fo­gadkozások, ígéretek, pénzügymi­niszter-cserék ellenére is - rendre bekövetkezett. A 2005-re előirány­zott 3,6 százalékos deficit sem csak az autópálya-finanszírozás ál­lamháztartásba történő reinteg­­rálásával nőtt meg, a túlköltekezés ennél is nagyobb. A költségvetési politika hiteles­ségvesztése különösen 2004-től került éles megvilágításba, amikor­tól konvergenciaprogrammal alá­támasztva nyilvánítottuk ki szán­dékunkat az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozásra, még­pedig 2010. évi belépési dátum­mal. A májusi előterjesztésnek azonban 2005 decemberében már a második felülvizsgálati program­ját kellett Brüsszelnek prezentál­nunk. Vagyis nem egészen két éven belül már a harmadik ígéret­csomagnál tartunk. A hitelesség­vesztő fiskális politika rombolja a befektetők bizalmát, akiknek koc­kázatviselő készségét nem lehet előre kiszámítani. (Az újraelosztási ráta növeke­dése) 2005-ben a GDP-hez mért ál­lami újraelosztási ráta - a korábbi UC? PETSCHNIG MÁRIA ZITA 3

Next