Kritika 44. (2015)

2015 / 1-2. szám - Csepeli György: A populizmus mint közösségi hisztéria

2015. január-február R­engeteg meghatározása van a populiz­­musnak, de abban minden meghatáro­zás egyetért, hogy a populizmus indulat, szenvedély, érzelem, mely nem az egyén, ha­nem a tömeg lelki állapota. Bibó István, aki történészként, politológusként vagy gyakorló politikusként talán bírálható, a legtökélete­sebb intellektuális teljesítményt szociálpszi­chológusként nyújtotta. Az ő kifejezése a „kö­zösségi hisztéria”, melyben mindent megtalá­lunk, ami a populizmus tartozéka. Bibó sze­rint a közösségi hisztéria alapja a jövőtől való rettegés, mely egy valamikor bekövetkezett, az egész közösség életét mélyrehatóan befo­lyásoló megrázkódtatás feldolgozatlan emlé­kéből, ma azt mondanánk, traumából táplál­kozik. A traumatizáló élmény következménye fixá­­ció, mely nem enged semmilyen más értelme­zést, csak azt, mely az önfelmentés, az önigazo­lás, a felelősségáthárítás, a bűnbakkeresés irá­nyában nyitja meg a közösség számára elérhe­tő magyarázatok terét. A létrejött magyarázati térben a vágyak uralkodnak a valóság felett, a valószínű valószínűtlennek, a valószínűtlen vi­szont valószínűnek tűnik. Nem meglepő, hogy ebben a helyzetben a közösség alkalmatlanná válik az élet által feladott problémák megoldá­sára, és a sorozatosan bekövetkező kudarcél­ményekből nem tanulva, újra meg újra kataszt­rófába kormányozza magát. A kognitív szociálpszichológia szavával ezt a tünetegyüttest a „gondolkodási script”-ként jel­lemezhetnénk, mely a „hamis realizmus”, a „re­alitástól való elrugaszkodás” útja. Bibó zseniá­lis felismerése, hogy ez a „script”, ha egyszer létrejött, több nemzedéken keresztül él és hat a közösségben (Bibó, 1986). A populizmus éltető erejét tehát a hamis re­alizmus mém­jei képezik, melyek éppen úgy öröklődnek, mint a gének, csak az átadás-átvé­tel mechanizmusai különböznek. A géneket a fogamzás aktusában viszik tovább az egyének, míg a mémeket kulturális-kommunikációs úton öröklődnek tovább nemzedékről-nemzedékre. A tömegek lelkiállapotát fertőzésszerűen sújtó hasonló jelenség a „morális pánik”, mely­ről Kitzinger Dávid tanulmánya ad alapos átte­kintést (Kitzinger, 2000). A morális pánik létre­jötte a közvetlenül megtapasztalt valóság és a média által közvetített valóság különbségének köszönhető. A közvetlen tapasztalat és a média által közvetített világ között tátongó szakadék a jelentésre éhes közönséget fogékonnyá teszi a média által közvetített valóság értelmezésekre, különösen akkor, ha azok érzelemteliek, s a már Bibó által is emlegetett rettegésre apellál­nak. Az értelmes tudást helyettesítő indulatve­zérelt tudás morális eleme a veszély kontextu­­alizálásából származik. A veszély forrása min­dig az idegen, a másik, az Ők csoport, ahonnan a Rossz ered, szemben a saját csoporttal, mely a Jó biztosítéka. A morális pánik által létreho­zott értelmezési rendszerben könnyű ráismerni a populista ész által teremtett Jó-Rossz dichotomizációra. A „pánik” kifejezés a veszélyérzetet megte­remtő, mélyítő, indulatok által hajtott cselekvé­sek futótűz gyorsasággal történő terjedésére utal. A morális pánik azonban csak része a kö­zösségi hisztéria által leírt tünetegyüttesnek, mivel az utóbbi tartós, mint már rámutattunk, sokszor intergenerációs kommunikációs áram­ba ágyazott, addig a morális pánik amilyen gyorsan keletkezik, ugyanolyan gyorsan el is tűnik. Ugyanakkor látni való, hogy a közösségi hisztériának kitett közösségekben a különböző veszélyekkel kapcsolatosan jelentkező morális pánikrohamok jóval gyakoribbak, mint azok­ban a közösségekben, amelyek elég szerencsé­sek voltak ahhoz, hogy történelmük megkímél­je őket a megrázkódtatásoktól, melyeket képte­lenek voltak utóbb feldolgozni. A populizmus megközelíthető a klasszikus tömeglélektan nézőpontjából is. Mint ismere­tes, Le Bon a tömeget regressziós szociális tér­ként jellemezte, ahol az egyének elveszítik sze­mélyiségüket, levetkőzik gátlásaikat, infan­­tilizálódnak, s egyszerűen megfogalmazott, is­mételten hangoztatott mondatok szuggesztiójá­­nak válnak áldozataivá. LeBon tömegleírásá­nak kulcsfontosságú eleme a vezér, akivel a tö­meg tagjai azonosulnak, akiben elveszített indi­vidualitásukat újra teremtik. A populizmus, mint kommunikációs techni­ka egyfelől csábításként, másfelől elrettentés­ként jelentkezik. A csábító populista „könnyű álmokat” ígér, osztogat, ingyen ad kenyeret, cirkuszt, sőt ha kell, a csodába vetett illúziók felkeltésétől sem riad vissza. Az elrettentő po­pulista a veszélyek, fenyegetések, a dramatizál­­tan tálalt bűnök (kábítószer, rablás, gyilkolás) áradatával szemben hív fel tiltakozásra, szem­benállásra, összefogásra. Mindkét taktika alap­ja az érzelmekre való hivatkozás, s egyikben sem játszanak, játszhatnak szerepet az észér­vek. A populista világában csak változatlanság, állítás és tagadás, öröm és félelem van, nincs helye a kétségnek, az ambivalenciának, a vál­tozásnak. ■ Külön kell említeni az uszító populista reto­rikát, mely megnyilvánulhat osztályok elleni uszításban, szíthat polgárháborút és forradal­mat, de irányulhat kisebbségek, népek, vallási és faji csoportok ellen is, szorgalmazva kiüldö­zésüket vagy kiirtásukat. Végső soron a populista retorika lelki tarta­léka a társadalmi tökéletesség illúziója, mely­ben a sajátként elismertetett csoporton (nemze­ten, fajon, osztályon) belül jólét, béke, igazsá­gosság uralkodik, nincs benne helye a Rossz­nak, melyet a Másik képvisel. Akár a közösségi hisztéria, akár a morális pánik kifejezéseivel írjuk le a populizmussal összefüggésbe hozható tömeglélektani jelensé­geket, megkerülhetetlen a jelenségek hordo­zóinak meghatározása. A „populizmus” szó sej­teti, hogy a „népről” van szó, melynek jelenté­se azonban korántsem egyértelmű. A nép (demos, populus) az ókori nyugati társadalmakban a politikai élet szereplőit jelen­tette, akiknek szava, támogatása vagy éppen ellenkezése életfontosságú volt a hatalom gya­korlata szempontjából. Arisztotelész világosan látta, hogy a „nép” szociológiailag inhomogén közönség, melyet skizmák, feloldhatatlan ellentmondások oszla­nak meg. A népbe egyaránt beletartoznak a kompetensek és az inkompetensek, a vagyo­nosok és a szegények, a felelősen döntők és a felelőtlenek, a nagylelkűek és az irigyek. Arisz­totelész azt is jól látta, hogy az erények eloszlá­sa a népben skálafüggetlen, ami azt jelenti, hogy mindig, minden korban többségben van­nak az inkompetensek, a vagyontalanok, a fe­lelőtlenek és az irigyek. Ugyanakkor az is nyil­vánvaló, hogy egyedül a nép képes legitimálni a hatalmat, a nép az önkény ellensúlya. Arisztotelész ezt a problémát a politeiának nevezett politikai berendezkedés révén oldja A populizmus

Next