Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák II.

AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. 127 börtönök éjszakára zsúfolásig megtelnek tanulókkal, akkor azt hiszem, hogy úgy az egészségi viszonyokról, mint a rendetlenségről is eleget mondtam. A tisztaság az egyetemen sem kényes oldaluk az araboknak! A fo­lyosókat és a főtermet csak nagy ritkán söprik végig. Hanem hát poros is ott minden, a­hová csak lép vagy megy az ember. Szerencse, hogy nyi­tottak a folyósok és hogy nincsenek ajtai a nagy teremnek, a­hová sza­badon juthat a fedetlen udvar levegője, másként nem lehetne kiállani a füledt levegőt, mint a minő fojtott a jég az éjjeli fülkékben, pedig ezek csak deszkafallal vannak elkülönítve a folyosóktól. Íme az arabok főiskolája, a­mely kilenczszáz éves fennállása óta egy tapodtat sem haladt előre a tudomány útján. Hihetetlen, hogy ilyen az egyeteme annak az országnak, a­hol ezredévekkel ezelőtt építették a hatalmas pyramisokat, a­hol egykor a múmiákat a jövő ezredek bámulására tudták elkészíteni, a­hol művé­szi kivitelű koporsókat helyeztek el a remek halottas kamrákba, a­hol valaha durva fejszékkel is hatalmas szobrokat faragtak, majd később, a vésőkkel, már eszméket is alkottak azokon , a­hol a hieroglyphákkal már a legrégibb múltban is képesek voltak az emberek gondolataikat megörökíteni, szóval , a­hol a múzeumokban felhalmozott műemlékek arról tanúskodnak, hogy ezen a földön egykor a kultúrának minden ága magas fokon állott. Az ó­kor embereit, a­kiknek az utó­korra maradt műveik arra vallanak, hogy voltak eszméik, föléjök helyezem a mai egyetemi polgá­roknak, kik bármennyire tudják is a mindentudó Koránt, azért mégis tudatlanok. A költői értékkel is bíró hieroglyphákat pedig egykor bizonyára nehezebb volt rávésni a márványlapokra, mint ma az arab betűket rámá­zolni a pléhtáblákra. De azért mégis csak mozog a föld Egyiptomban is ! Ebből az egyetemből kerülnek ki az ország papjai, sőt egyik-másik még miniszterségre is fölvitte. És azért a Nílus nem fordul vissza pirulva az egyenlítő felé ! A vén pyramisok sem bújnak szégyenükben a föld alá, hanem csak szomorúan gondolnak vissza az ő ifjú korukra, a­mikor sok minden másként volt itten ! Birksits Ignácz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék