Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák III.

198 BEKSITS IGNÁCZ: AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. Ш. A szerzetesek elemi iskolái. Európa a cultura nyomait a Nílus mentében képes Afrika bel­sejében legtávolabb felmutatni. A tengerparti városokban kisebb­­nagyobb mértékben már találkozunk ugyan európai szokásokkal, de a szárazföldön csak a Nílus partján tudott legmesszebb beférkő­zni a civi­­lisatio. És ezt a hosszú szárazföldi útját Európának a kereszt és a szuro­nyok jelölik Afrikában ! — Csakhogy mikor a piros zubbonyú katonák feljutottak a Cittadella tetejére, akkor már a kairói templomtornyok keresztjén tündöklő forró napsugarakat bámulva nézegették a homok­puszták fekete lakói. Ezeket a szuronyokat pedig a rend és biztonság őreinek, a keresz­tet meg — a lelkieken kívül — a tanítás hirdetőjének kell tartanunk Egyiptomban ! Azt lehet mondani, hogy a hány a kereszt, annyi az iskola a pyra­­misok hazájában , mert a templomok közönségesen kolostorokban vég­ződnek, hol a szerzetesek a mi elemi iskoláinkhoz hasonló tanintézeteket tartanak fenn, melyeknek közös czéljuk a szív és a lélek nemesítésén kívül a nevelés, úgy az elme kiművelése is. Kairóban leginkább a ferenczrendiek, a vidéken meg többnyire a missionariusok tartanak fenn ilyenféle iskolákat, melyekben a tanítás módjára nézve alig lehet különbséget tenni, hacsak olyféle megkülön­böztetést nem teszünk köztük, mint a­minőt tehetünk a mi négy és hat osztályú elemi iskoláink között. Tananyaguk azonban egészen más, mint a mieinknek. Ezekben az iskolákban túlnyomólag a bevándorlottak gyermekei foglalnak helyet, de vannak köztük a benszülöttek közül is, kik a vallá­son kívül mindent együtt tanulnak a többivel. A ferenczrendi szerze­tesek fősúlyt a nyelvismeretre fektetnek, így az abc elsajátítása után hozzáfognak a franczia, olasz és itt-ott az angol nyelv begyakorlásához. Az írást és olvasást a falitáblákról, majd az erre a czélra készült olvasókönyvekből, palatáblákon és irkákon sajátítják el. A tanulók eleinte a falitáblákról, majd az olvasókönyvből olvassák el a megtanult betűket, majd az ismert betűkből alkotott szavakat. Ugyanezen betűket és szavakat többnyire az irkákon is lemásolják, a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék