Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák IV.

266 BEKSITS IGNÁCZ. Még egy érdemleges kívánalma volt a magyar tanítóságnak : a szerencsétlen 15 kr. kihagyása a törvényből. Akkor hiába beszéltünk, az­óta az élet, a tapasztalás igazolt bennünket ; közoktatásügyi miniszterünk folyó évi január hó 18-án kimondta az ítéletet a 15 krajczárra. Miként fogja a 10. §-t végrehajtani , vájjon egyáltalában lehetséges-e rendeleti úton elintézni ezt a kérdést, ahhoz én — nem lévén jogász­ember — nem szólok. Nincs kizárva ezen §. módosítása, mert a szöveg világosan, min­den félreértést kizáró módon szól: «Ezen hozzájárulási díj első­sorban a szülőktől szedendő be.» — A törvény módosításának gondolata adta nekem az impulzust arra, hogy e dologgal foglalkozzam : ha már módo­sítás lesz, legyen az igazi javítás. És ha rendeletileg oldatik meg a 15 krajczár kérdése ? Annál jobb, annál kevesebb gonddal és fáradsággal lesz keresztülvihető a népnevelés nagy érdeke szempontjából szükséges revisio. Hogy az 1891. évi 43. t. sz. csak négy év óta van életben, s hogy a revisio 10 év utánra van kilátásba helyezve, ez nem tesz semmit. Az a bíztató §. nem arra való, hogy annak terminusát, ha az élet mást javai, bevárjuk. A tisztviselők fizetésrendezéséről szóló törvény még fiatalabb, s már­is döngetik, ámbár az illetőknek kevesebb okuk van az elégedet­lenségre, mint a tanítóknak. Egyébiránt jelen rövid felolvasásomnak nem az a czélja, hogy el­sietett ac­ióra hívja fel a közvetlenül érdekelteket. Csupán azért foglal­koztam a dologgal, hogy rámutassak arra, hogy ha a tanító­hiány immár veszélyessé vált baján segíteni akarunk, a tanítók anyagi helyzetével az egész vonalon foglalkoznunk kell. A népnevelés kérdése első­sorban a tanítók anyagi ellátásának kérdése. Embek János.* AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. (Befejező közlemény.) IV. A szerzetesek közép­iskolái. A mi középiskoláinkhoz hasonló tanintézetet keveset találtam Egyiptomban. Kairóban van ugyan egy-két ilyen irányú iskola, de ezek között csak a franczia srérek intézete felel meg feladatának. Ezek a szerzetesek, ha nem születtek is mindnyájan Franczia­ . Felolvasta a Magyar Pedagógiai Társaságnak i. e. februárius havi ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék