Magyar Pedagógia 5. (1896)

GYULAI BÉLA: Tankötelesek nyilvántartása Budapesten

270 GYULÁT BÉLA: Afrikát nagyobbrészt bejárták, Ázsiában is megfordultak, Európá­nak pedig alig van olyan országa, a­merre nem jártak volna. Rólunk, magyarokról is tudnak valamit, de van köztük olyan is, a­ki legalább egy félszázaddal megkésve ismer bennünket, legalább erre enged követ­keztetni egyiknek a nyilatkozata. Ugyanis a feh­ér gallérú reverendás tanárokkal, kik a vallási szertartást latinul végzik, latin nyelven szerettem volna beszélni. A srérek azonban nem tudnak latinul. Ráismertek ugyan a nyelvre, de nem értették meg, a­mit mondtam. Ekkor említette egyik közülük, hogy hát valóban igaz az, a­mit ő a magyarokról hallott, h­ogy Magyarországban nemcsak a férfiak, hanem még a nők közül is sokan beszélnek latinul ? Nem zárhatom be értekezésemet a­nélkül, hogy meg ne említsem azt, hogy az angoloknak is vannak itt iskoláik, a­melyek azonban még nem verhettek mélyebb gyökereket Egyiptom földjében. Az arabok, daczára hogy már sok jót tanultak az angoloktól, de még mindig bizo­nyos idegenkedéssel vannak azon dolgok iránt, a­mik az angoloktól származnak ; csak természetes tehát, hogy az angol iskolák sem örven­denek náluk valami nagy népszerűségnek. Pedig az angolok a népszerűsí­tésben is nagy mesterek. Ki versenyezhetne ugyanis azzal a néppel, a­melynek a tél elül Kairóba vándorló hölgyei nem csak ingyen tanítják kézimunkákra és énekre a kairói leánykákat, hanem még különféle aján­dékokkal is kedveskednek tanítványaiknak ? Azt hiszem, hogy a közeli jövőben a tanítás terén is az angolok lesznek a hatalmasak Egyiptomban, a­mikor eltekintve szakiskoláiktól, az ő középiskoláik számra nézve is megmérkőznek a szerzetesek isko­láival. Kaposvár: Beksits Ignácz. A TANKÖTELESEK NYILVÁNTARTÁSA BUDAPESTEN. A népoktatási törvénynek ebbeli intézkedését most már jobbára a falvakban is jól végrehajtják, de a székes főváros még most is késlekedik vele. 28 év óta megvan a törvény s épen itt nincs végrehajtva. A buda­pesti kir. tanfelügyelőnek a közigazgatási bizottsághoz intézett évi jelen­téséből kitűnik, hogy Budapesten a tankötelesek száma 1895-ben 81,357 volt. Ezek közül iskolába járt 69,389, a iskolába nem járt 11,968 tan­köteles, még pedig 1634 fiú 10,334 leány. Az iskolába nem járók közül azonban 10,061 tanuló csak ismétlő­ iskolába tartoznék járni s ezek közül ismét leány 9275. Tényleg a törvény végrehajtása Budapesten sokkal nagyobb nehéz­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék