Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák I.

50 BEKSITS IGNÁCZ. kalandorai és ezeket ne téveszszék össze a hazaszeretet önzetlen verejtékes munkásaival. Lebegjen önök előtt mindig a bölcs Agesilaus híres válasza, midőn erre a kérdésre, mire kell tanítani a gyermeket, azt felelte : «A­mit nagykorában cselekednie kell». Igen­­ a becsület, a kötelesség-teljesítés, a vallás, erkölcs, a míveltség tanai váljanak e hazában cselekedettekké — erre töre­kedjenek önök, t. munkatársaim ! E buzgó törekvésükre kérem én imaszerű áhítattal az Ég bőven termő áldását. AZ EGYIPTOMI ISKOLÁK. I. Az arab elemi iskolák. A «Sötét Afrika »-ban van egy ország, hol az ezredéveknek vissza­maradt emlékei magas kultúrára vallanak. A Pharaók ősi birodalmának hatalmas pyramisairól, az ezredéves múmiákról, a Nílusnak örökké zöld partjáról és krokodiljairól, már a dajkák meséi csudás dolgokat regélnek, úgy hogy a mesehallgató apró­ságok is felsóhajtanak, hogy bárcsak láthatnák ők is valaha azt a szép országot ! Ennek az országnak az iskoláiról szerzett tapasztalatimat szándé­kozom ezekben a sorokban megírni, minthogy öt havi egyiptomi tartóz­kodásom alatt, a­hová betegségem kergetett, — volt alkalmam Kairó­nak és környékének számos iskolájában többször megfordulni. Egyiptomnak iskolái két részre oszthatók. — Egyik részt nevezzük el arab iskoláknak, a másikat szerzetesek által vezetett tanintézeteknek. Az arab iskolák is, meg a szerzetesekéi is megint két részre oszlanak. Az arab iskoláknak adjuk az elemi és az egyetemi nevet ; ott a gyermekek, itt a felnőttek részesülnek tanításban. Az elemi iskolában épen úgy, mint az egyetemen az egyedüli tantárgy a Korán. Csakhogy az elemi iskolai tanítás nem terjed túl az írás és olvasás elsajátításán, az egyetemi oktatás pedig kezdődik és végződik a Korán fejtegetésén. Azokban az iskolákban, a­hol a tudásnak a méretét a Korán szabja meg, ott nincs szükség előismeretekre . Az araboknál a közép­iskolának még a fogalma is ki van zárva, mely az elme képzését czélozná a magasabb ismeretek befogadására.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék