Magyar Pedagógia 5. (1896)

BEKSITS IGNÁCZ: Az egyiptomi iskolák I.

VEGYESEK. 61 Dalolni a franczia szerzetesek tanítványaitól tanulnak meg, kik hazafias dalok között hagyják el a tanintézetet. — Játszani való kedv meg az angol katonáktól ragad rájuk, kik a fegyvergyakorlatok után Kairó szabad terein naponkint nagy szenvedélylyel kergetik a lapdát. Angol katona pedig bőven van Kairóban, így a gyermekek lépten­­nyomon látják a fürge, lapdával mulatozó katonákat. Még csak azt kell fölemlítenem, hogy az arab elemi iskolákba nem járnak leányok. Egyiptomban a nők vagy egyáltalában nem, vagy csak elvétve járnak iskolába. Kairóban az arab leányok számára csak itt-ott van iskola, ezek is nagyon kezdetlegesek. A vidéken pedig egyáltalán ismeretlen a leányiskola. Azt mondják, hogy legtöbb helyen az izlám vallású leányokat még imádkozni sem tanítják meg. A­ki pedig nem tud imádkozni, azt nem tartják embernek az arabok. Ez tehát eléggé jellemzi a szánalomra méltó arab nők sorsát Egyiptomban ! Elmondtam tehát, hogy mit láttam és tapasztaltam az arab elemi iskolákban ! Valami tanulni és utánozni valókról nem írhattam és én mégis meg vagyok elégedve a tapasztaltakkal, mert ennyire sem számí­tottam. Egyiptom elvégre is Afrikában van és lenyúlik a forró égövi Nú­­biáig, az oroszlánok hazájáig. Abban pedig, hogy ennek az országnak Alexandriától Kairóig, sőt egész Luxorig (a hajdani Thébéig), vagyis a földközi tengertől délre száz­húsz mértföldig vannak olyan kisebb-nagyobb városai és községei, a­hol írni és olvasni megtanulhatnak az emberek, egyedül áll Afrikának min­den más országa fölött. Beksits Ignácz: VEGYESEK.­ ­ A tanulók osztályozása ügyében dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1896 deczember 6-án 64,996. sz. a. a tan­kerületi főigazgatókhoz a következő fontos és mindnyájunk figyelmére méltó rendeletet intézte : «Azt tapasztalom, hogy a középiskolai, különösen a gymnasiumi tanulók osztályozásában, az egyénileg megokolható kisebb eltérések mellett, több helyütt feltűnően egyenlőtlen mértéket alkalmaznak a tanárok : míg némelyek, eleve lemondva arról a reményről, hogy növen­dékeik értelmi képessége esetleg még kifejlődhetik, merev szigorúsággal zárják el előlök a tovább haladás útját, addig mások — nem ritkán ugyanazon intézet kebelében —■ szerfölött enyhe mérték alkalmazásával azokat is felsőbb osztályokba bocsátják, kik a tanítás czéját egyáltalán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék