Magyar Shakespeare-tár 1. (1908)

1908 / 3. szám - Értekezések - Bodrogi Lajos: Shakespeare mirólunk

Shakespeare mirólunk. 179 mosolygású, szivárványos könyek közt megbocsátó, a kicsinyt a nagygyal, az alantast a fenségessel, a hibát, a botlást az erénynyel kiegyenlíteni tudó legnagyobb humoristat. Mit tudott, mit hallott ez a nagy «scholar», ez a még nagyobb «philosopher», ez a legnagyobb «bard» és «vates» mirólunk magyarokról; vagy hogy a kérdést még alkalma­sabban föltehessük : mit hallhatott, mit tudhatott rólunk, hogy megmagyarázhassuk, mit mondott rólunk? Shakespeare bizonyosan ismert bennünket. A­mióta az angol­szász herczegek Szent István udvarába vetődtek egész az Eighty­ Club egy-két év előtti látogatásáig a magyar nép és Magyarország nem ismeretlen az angoloknál. Szeretnek ben­nünket Széchenyiben, Kossuthban, Aranyban, Petőfiben, Jókai­ban; jelesebb államférfiaink már Shakespeare századában is,1­2 most is közöttük jártak; históriájukban az Árpádok óta a cog­­nac-i ligán át Farmerstone-ig és Galdstone-ig nem egyszer sze­repeltünk. Ismerik, és Shakespeare is bizonyosan ismerte világ­­históriai szereplésünket: a nyugat megmentését, a kereszt czivilizácziójának felszabadítását az izlám alól, hiszen éppen az ő korában javában folyt ez a nagy, más nemzeteket meg­mentő, a magunkét elgyengítő és majdnem elpusztító munka, a­mely csak a zsitvatoroki békében ért hosszabb szünethez. Nem egy közös jellemsajátságunk,­­leginkább az előbbiekben jellemzett «humoros» világfelfogás, a­melyet a mai angol különösen Jókainál ismerhet fel), szabad intézményeink, al­kotmányunk hasonlít az övékhez, és mégis, meglehetősen­ ­ Shakespeare és kora, egyátalán a keresztény világnézet (hiszen ennek a gyermeke) nagyon jól ismerte a mosolygó megbocsátás humo­rát, noha a «humour» szóval az életet, a szójátékot, elmés ötletet, szeszélyes kedvtelést jelezte. A «humour» szó ilyetén használata 117 ízben fordul elő Shakespearenél; a «humorous» képzett szó 12-szer, a «humoured» két ízben, a «humour-letter» összetétel egyszer. Lásd: «A new and complete Concordance or verbal Index to words, phrases, and passages in the dramatic Works of Shakespeare by John Bartlett, A. M. London és Newyork, Macmillan and Co. 1900.» Nagy folio, 1910 kettős hasábú lap. A «humour»-ra vonatkozó adatok a H betű alatt a 775 lapon. 2 Verancsics Antal, Szapolyai János király követe volt Lon­donban.

Next