Népi kultúra – Népi társadalom 7. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1973)

NÉPI KULTÚRA — NÉPI TÁRSADALOM A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve VII. Főszerkesztő Ortutay Gyula A kötet magyarországi nemzetiségek és szomszédos országokban élő magya­rok néprajzáról szóló tanulmányokat ad közre. A nemzetiségek népi kul­túrája viszonylagos zártságuk és gya­kori peremhelyzetük miatt régies és értékes elemeket őriz. Ugyanakkor a műveltségbeli kölcsönhatások egyik legfontosabb közvetítője is. Ezért rég­óta megkülönböztetett figyelemmel fordul feléje a néprajztudomány. Magyar nyelven először olvasható ebben a kötetben összefoglaló értéke­lés a magyarországi németek és dél­szlávok etnikai csoportjairól, szárma­zásukról és földrajzi elhelyezkedésük­ről. Tanulmányok foglalkoznak a ma­gyarországi szlovákok, szerbek, romá­nok életmódjával, szokásaival és folk­lórjával. Egy tudományos dolgozat a kétnyelvű népköltési szövegek kér­déseit veti föl. Más szerzők különböző témák feldolgozásával a romániai magyar néprajzi csoportok kultúráját kutatják. Tanulmány olvasható a moldvai csángók kendermunkájáról, a mezőségi táncokról, egy Szamos menti község balladatudásáról, a bán­sági magyarok életmódjáról. Hánya­tott történeti múltjuk és értékes nép­hagyományuk foglalkoztatja a Tolná­ban és Baranyában letelepült buko­vinai székelyek kutatóját. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST I­ -II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék