Népi kultúra – Népi társadalom 8. (Az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve, 1975)

NÉPI KULTÚRA -NÉPI TÁRSADALOM A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve VIII. Főszerkesztő Ortutay Gyula A kötet az eposz, illetőleg az epikus műfajok több csoportjának történeti, filológiai és folklorisztikai vonatko­zásairól szóló tanulmányokat tar­talmaz. A szerzők tanulmányaikban az emberiség legkorábbi írásos emlékei­től napjainkig nagy ívben fognak össze időben és térben egymástól messze eső témákat, rámutatnak az antik epika, a különböző történeti-nemzeti epikák és a jelen folklórkutatás eleven kap­csolataira. Összefoglaló értékelés ol­vasható az akkád epikáról és sumér forrásairól, valamint az óizraeli nem­zeti eposz kérdéseiről. Több tanulmány foglalkozik a görögség epikájával és történeti összefüggéseivel, az egyik írás Homérosz és Vergilius világát ha­sonlítja össze. Az ókortudományi írásokhoz szer­vesen kapcsolódnak a kaukázusi, az altáji török és mongol epika kérdései­vel foglalkozó tanulmányok, majd az albán és cigány költészetről olvasha­tunk. A magyar folklór kapcsolódó kérdéskörében négy tanulmány segít eligazodni. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék