Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 4. (1880)

Frankenburg Adolf: Petőfi és az "Életképek"

I­rta PETŐFI ÉS AZ „ÉLETKÉPEK“. VISSZAEMLÉKEZÉSEK. FRANKENBURG ADOLF. ekintetes szerkesztő úr] Kéretik e versek szerzői által, méltóztassék azokat áttekinteni, ha megfele­­lők-e az 1844-diki Eviling kivánatainak ? s ha igen vagy nem, azt t. c. Heckenast úrnál kijelenteni, hogy tud­ják magokat mihez tartani. A tekintetes szerkesztő úr tisz­telői Petőfi és Jókai. Pest, ápril 10-kén 1843. E sorokkal, melyeket Petőfi honi nem létemben íróasz­talomon hagyott az érintett versekkel együtt, köszöntöttek be először nálam e fiatal barátaim. Kívánságuknak nem felel­hettem meg, miután kiadóm a nevezett almanachba küldött verseket díjazni nem akarván, magam pedig ezt csekély szerkesztési honoráriumomból (60 frt) nem tehetvén, kény­telen voltam a zsebkönyvből úgy ezeket, mint a többi ver­seket is tökéletesen kizárni. Sokat vesztett ez által érdeké­ben az Emlény ; úgy tetszett, mint étel fűszer s kert virág nélkül ; miután azonban kiadóm ezzel keveset gondolt, a német írisz a magyar könyvárusnak hihetőleg több hasz­not hajtott­, a zsebkönyv szerkesztéséről jövőre lemondtam s a beküldött versek közül többet, így Petőfi Az utolsó ala­mizsna című szép románcát is, még azon évben (1843-ban ) az általam havi füzetekben megindított Magyar életképek­­ben két és három forint tiszteletdíj mellett kiadtam. Koszorú

Next