Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 7. (1882)

1882 / 6. szám - Reviczky Gyula: A Petőfi-társaság Debrecenben

554 A petőfi-társaság Debrecenben é­ lőh­et, az írókra. — Ozsonna végével a jelen volt nők arra kérték Jókait, hogy megcsókolhassák. Természetes, hogy a szépek kívánságának Jókai szívesen engedett. Már alkonyodott, midőn Jókai Mór kihajtatott a pálya­udvarra Abafi­ Lajos, Margitai Dezső és P. Szathmáry Károly Petőfi-társasági tagokkal. A közönség bucsúzása az indó­­házban ép oly meleg volt, mint Jókai fogadtatása. — A többi «petőfiek»-et: Komócsy Józsefet, Prém Józsefet, Reviczky Gyulát, Szabó Endrét és Teleki Sándor grófot magyar vendég­­szeretettel a szó valódi értelmében ott fogták. Maradásukat, természetesen, nem is bánták meg, mert az igazi mulat­ság csak ekkor kezdődött Pallagon. Tánctermet is rögtö­nöztek s a «petőfiek» közül egyik beállt cigányprímásnak és húzta a négyest, hogy jobban se kellett. Fesztelen, kedves, igazi magyar mulatság volt. Csak egy hibával bírt: hogy éjfél után véget ért. Másnap délben általános meleg búcsúzások közt, édes emlékeket víve magával, az utolsó vándor-poéta csapat is útnak indult Budapest felé. Csak futólagos, rövid vázlatát adtuk a Petőfi-társaság Debrecenben tartózkodásának. Tízszer annyit kell róla írnunk, ha a részletekre is ki akartunk volna terjeszkedni és megemlékezni mindenről, a­miről megemlékezni nemcsak érdemes, hanem kellemes is. De terünk is kevés, emlékező­tehetségünk sem olyan erős, hogy a debreceni kedves benyomások özönét mind híven megőrizhettük volna. Kinek mondjunk köszönetet ! A polgármesternek és a rendezőségnek, a nőegyletnek és a debreceni lelkes höl­gyeknek, a debreceni sajtónak és a házigazdáknak, kik igazán vetekedtek a figyelmes és szíves vendéglátásban, az egész intelligenciának, egész Debrecen városának ! Egyébiránt Debrecen lelkesedése nemcsak szavakból állott. A Petőfi-társaság első vándorgyűlésének szép anyagi sikere is volt. A felolvasás a színházban közel 400 frtot jövedelmezett, azonkívül 100—100 forinttal a társaság alapító

Next