Koszoru. A Petőfi-Társaság havi közlönye 8. (1882)

1882 / 4. szám - Reményi Károly: A Petőfi-szobor története

342 REMÉNYI KÁROLY : A PETŐFI-SZOBOR TÖRTÉNETE. hatott, mégis hogy ez irányban szintén lerója a költő iránti hódolatát, a szobor leleplezése alkalmával elszava­landó s ötszáz frank pályadíjjal jutalmazott alkalmi köl­teményt bocsájtott a bizottság rendelkezésére; viszont a bizottság elhatározá, hogy az ünnepi beszéd megtartására Jókai Mórt, mint a Petőfi-társaság elnökét, s a megdicső­­ült költő személyes barátját, kéri fel. A szobor feliratára vonatkozólag e négy szóban álla­podott meg a bizottság: «Petőfi. Nemzeti adakozásból 1882.» Mert benn foglaltatik abban minden, s ide csak az attikai rövidség illik. De érintenem kell még azon határozatot is, mely szerint a szobornak Huszár Adolf által készített nagy gipsz-min­táját a debreceni ref. főiskolának, az Izsó-féle mintát és mellszobrokat pedig a Rimaszombatban létesített gömör­­megyei múzeumnak ajándékozta a bizottság; az elsőt azon indokból, mert Petőfi,­­ ha nem is épen boldog, de min­denesetre jelentőségteljes napjait élte Debrecenben, s az itteni ref. collegium könyvtári terme teljesen alkalmas helyi­ség arra, hogy oda a 12 láb magas szobor elhelyeztethes­sék. — Rimaszombat pedig azért jön figyelembe véve, mert Izsó Miklós ott nyerte első képeztetését a szobrászat terén nagy mesterétől Ferenczy Istvántól. Mester és tanítvány ma egyként nyugosznak, hosszas küzdelem után, de por­­ladoz már, sajnos, a szobor­bizottság 1867-ben megvá­lasztott másodelnöke Tóth Kálmán is, a­ki pedig, mond­hatnék , oly végtelen imádattal csüggött Petőfi emlékén ! Szerencsésebb tisztében az új másodelnök , Budapest főpolgármestere, Ráth Károly, kinek buzgó közreműködé­sét a szobor-ügy sikeres befejezése körül úgy tekinthetjük, mint a főváros összes polgárainak akaratát. A szobor történetéhez tartoznék még talán kissé bő­vebben szólanom az adakozásokról is, de mindannyit bemutatni tömérdek ívre terjedne, válogatni pedig ott, hol kegyeletről vagy honfiúi áldozatról van szó, s előbbre tenni a

Next