Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 50. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

KOSZORÚ mozgásra szorított nagy és apró gépezetek látták el az előírt és megszabott végzendő­ket — mozdulatlan conser­v­a­t­i­v­s­é­ggel. A tulajdonképeni magyar kormány­­z­a­t fogalmát és hivatását­ Széchenyi — a legnagyobb magyar — fellépése teremtette meg. Ő legelőször a magyar akadémiát ala­pította meg; a különböző körben dolgozó egyleteket alakított; könyveket irt, egyszó­val mindent elkövetett a végett, hogy az országos életet mozgásba, és tevékenységbe hozza; az országos dolgozást megindítsa és irányozza. A többi magyar hazafiak csak beszél­tek és legfeljebb sopánkodtak, lelkes szónok­latokat tartottak; ő előbb tanult, könyveket irt, azután szónokolt; minden lehető uton és módon elkezdett saját zsebéből költekezni, irodalmi dolgozataival a közvéleményt fel­korbácsolni, megérlelni és előrevinni. Ily módon azon időben tulajdonképen ő képezte Magyarországon a hazai, a nemzeti államkormányzatot, mivel ő kez­deményezte, irányozta s ő intézte ennek feladatait s teendőit; ő igyekezett a százados előítéleteket, a nemesi tétlenséget, a kasz­­szellemet, a mindenféle megrögzött fogal­makat szétrobbantani s elenyésztetni. Széchenyi messze s mély belátású v­eszélyes számítású politikus és felette óva­tos diplomataként vezette be, indította meg s rendezte a teendőket; számításai any­­nyira biztosak voltak, miszerint min­dig tisztában lehetett az iránt, hogy kezde­ményezéseinek mik lesznek végered­ményei, ezek által hova s mire jut. Az 1836 -i országgyűlés végével már a legfontosb országos teendők mindinkább tisztázva voltak , és Széchenyi a cselekvést nagyon sok irányban eszélyesen és eré­lyesen megindította és következetesen haj­totta előre. 1840-ben feltűnt hat­a­l­m­as tollá­val Kossuth, hogy mint eszményi ve­zető gyújtson, működjék. Ő épen ellentéte volt Széchenyi­nek, ő nem számította ki a végeredménye­ket ; nem vizsgálta, hogy mik s minek lesz­­­­nek kezdeményezéseinek következményei,­­ eshetőségei. Ő a szellemi ideálvezér esz­­­­méinek fénye, tűzoszlopa után csak előre­­­tört, s a gondviselés intéző hatalmára látszott bízni, hogy az általa neki indított­­ áramlat a szellemi özönvíz alkotásai mik lesznek, s mikké válhatnak. Ez képezte Széchenyi és Kossuth poli­tikai műveletei közt a határtalan nagy kü­lönbséget. Széchenyi mindig biztosra dol­gozott, sohasem kockáztatott; Kossuth mindent kockára téve, vakmerően előre tört; — eszközei megválasztásában ritkán volt előre számitó, — biztos és szerencsés. Ő mindig hitt, remélt és szeretett. * Kossuth 1840-ben a »Pesti Hírlap« meg­indításával a m­odern politikai tanok s jogi élet követelményének »a radicalis reformok« megvalósítására való törekvést proklamálta. A Szatmármegye közgyűlésétől szétre­­pített »szatmári 12 pontozat« már a modern politikai intézmények legtöbbjét magában foglalta. A »nemesi« előjogokra épített ősi ma­gyar alkotmány alapzatai már nagyrészben alá valának aknázva, és azok csak egy európai rázkódásra vártak, hogy az ősi örök­ség hagyományai szétomoljanak, rommá le­gyenek. Ennek olyan gyorsan bekövetkezteté­­sére azonban senki sem gondolt, annál ke­vésbé számított. Apponyi kancellár tisztán átértette hely­zetét s feladatának követeléseit. Tudta azt, hogy neki akcióba kell lépni, ha féken­­tartó vezetője akar maradni az országos áramlatoknak s az események fejlődésének. Széchenyit legfőbb hivatalos intézőjévé tette az ország közlekedési ügyeinek , s így Széchenyi egyik vezetőjévé lett a magyar helytartó-tanácsnak. Továbbá az administrátori rendszer helyhatósági vezérkedését minden tekintet­ben érvényesíteni törekedett. Ezáltal aként befolyásolta az 1847-iki követválasztásokat, hogy az országgyűlésen az ellenzéknek csak egy szavazat­­többségre lehetett kilátása, — csupán kilátása. Az 1847. évi november 12-én meghí­tott országgyűlés elé k­ész törvényi fokát terjesztett a kencellária. Pestmegye, — Battyányi La Gedeon és több főúri választó­­ által Kossuthot választotta S­z­é­c­h­e­n­y­i Sopronbeg

Next