Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 51. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

KOSZORÚ 811 mond­k­é­t­s­z­á­z­e­z­e­r példányt eladott, da­cára annak, hogy az ország különböző vi­dékein utánnyomatták. A versezetnek az volt a legszebb ré­sze, a­melyben elmondatik: miként hall­gatta meg Ferdinánd király a magyarok kérését s mi módon nevezte ki a »független felelős minisztérium« tagjait. A versben erő­sen vala hangsúlyozva, hogy »van szeretett király«. Petőfi a versezet ezen reframnjéről »for­radalmi naplója« utolsó lapján következőleg emlékszik meg: »Valami Böszörményi nemzetőr a »Ki­rályokhoz« címzett versemre egy ellen ver­set irt. Ez aztán a gyerek­­e majd meg­őrzi a nemzetet. Vigyázzatok rá Ez a fia­tal óriás azt bizonyítgatja ellenem, hogy »van szeretett király.« Jól van hát no, le­gyen, isten neki! de ha azok, kik a kirá­lyokat szeretik, mindnyájan ily­en legények, mint ő kelme, ugyan nagyra lehetnek ve­lük a királyok. Szegény királyok! most már igazán sajnálni kezdelek benneteket, azt látván, hogy ily nyomorú procutorokra szorultatok. Ebben a versben engem min­denféle címmel tisztelnek meg ; a legszelí­debbek ezek: hongyülölő, honáruló! — Megneveztem azt a fickót, ki engem e nevek­kel illet? Nem fogom megnevezni, ő belém kapaszkodott, hogy fölemeljem magammal. . . nem nyúlok tiszta tollammal szennyes nevé­hez .. . lerúgom őt, mint férget, mely csiz­mámra mászott.« A hajdúnemzetőr versiróról Petőfi így emlékezett meg: Wesselényi ellenben kö­szönetet küldött a népies vers megírásáért. * Ott voltam a képviselőházban 1848-ki au­gusztus 21-én, mikor Vörösmarty a »had­ügyben többséggel szavazott.« E tettért Pe­tőfi »Vörösmartyhoz« címmel, elkeseredet­ten mérges verset csapott a Vörösmarty szeme közé. Költeményét eként fejezte be : Ki hitte volna! Én nem hittem, Hogy neved is, a fényes név, Hazánk egén csak rövid létű, Futó csillag volt, nem egyéb. Omoljatok, szemeim könyvű­ E lehullott szép csillagért ! Nem én tépem le homlokodról, Magad tépted le a babért. E kíméletlen fellépés Petőfit a hálátlan­ság színében tüntette fel, mert a közönség jól tudta azt, hogy mit mindent tett érte Vörösmarty. Petőfi ettől fogva eltűnt a fővárosi küzd­­térről. Elvonultan, leginkább nejének és rajongásainak élt. Neje várandós állapotban lévén, 1848-ki december elején már Debrecenbe költöztek. Innen Petőfi december 8-tól levelet küldött a képviselőházhoz, melyet 11-én olvastak fel a ház előtt. E »felszólítás« mellett: Trombita harsog ! dob pereg ! Kész a csatára a sereg, Előre ! kezdetű versét a végett mutatta be, hogy ha eléggé buzdítónak találja e költeményt a ház Marsellaise-szerű­ használatra, nyo­massa ki és osztassa szét a­ magyar tá­borban. A felszólítás eredmény nélkül hang­zott el. December 15-én azt írta Petőfi Szalon­tára: »délben fiam született, azt holnap, vagy holnapután Zoltánnak keresztelik , s keresztapja s anyja bizonyosan Arany János s Arany Jánosné lesznek.« Az 1848-ik év utolsó napjai,­­ a ma­­i gyár szabadságharc sorsát illetőleg kétség­beejtő fordulattal végződtek. Magyarorszá­gon a diadalra való kilátások szinte min­den ponton kétségeseknek látszottak Csupán Erdély felől kezdett egy keveset derülni. Bem Deés felől ekkor indította meg a működést s kezdette el maga előtt kergetni az osztrák hadakat, az oláh és szász rab­lókat Ha a folytonos siker könnyű diadalai elbizakodottá nem teszik, nem szakadt volna rá NI.-Szeben alatt a nagy katastrófa s Fuchner nem verte volna őt tönkre. Petőfi már Bem mellett segédtiszteske­­dett, a midőn ennek január 21-én II.­Sze­ben alól — Nagy Szelindek felé kellett visszavonulni. Petőfiné fiával Debrecenben maradt, — Vörösmartyék viselték gondját. Én 1848. évi november közepétől fogva Erdélyben vettem részt a hadjáratban a debreceni verespántlikások közt. Az »Alföldi Hírlap« szerkesztőségének tagjai és munkatársai, hogy a tényleges jó példaadásban tettleg előljárjunk : Aradnál és Erdélyben ízleltük a téli katonáskodás kín­­szenvedéseit. Az «Alföldi Hírlap«-ot Lajos

Next