Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 49. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

K­O­S­Z­O­R­D PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL. Ilj. Petőfi és Szendrey Juliska. Az 1846—47-ik években a védegyleti és törvényhatósági agitációk mindinkább lá­zassá mérgesedtek el. Kivált az adminisztrátori rendszernek erőszakolt keresztülvitele és mindenbe be­tolakodó erőszakos pártos működtetése egyes megyékben bámulatra méltó féktelenséggé fajult el. Bihar megye közgyűlésén például a főispáni helyettes a »renitens« tekintetes karokat és rendeket hajdúkkal és pandú­rokkal páholtatta el és kergettette ki a köz­gyűlési teremből. Kossuthot az Apponyi kormány igen ügyesen teljesen leszorította a hirlapírás te­réről ; tehát ő csupán mint a védegylet igaz­gatója és a Pestmegyei közgyűlés egyik főszónoka vett, — még mindig eléír mesz­­sze kiható részt, — az országos küzdelmek­ben s izgatásokban. A Kossuthtól szerkesztett P. Hírlap­ el­tüntetése után megjelent politikai hírla­pokon, az állandó polem­izálás és azok tar­talmának nagyon is doctrinaire, a theori­­záló ridegsége és száraz lapossága miatt, a nagy­közönség nem kapott , hanem azok helyett a három divatlapot karolta fel az ország értelmisége; ezek közül is az »Életképek« hódítottak legtekintélyesb és számbavételre méltó olvasókört. Frankenburg igen értelmesen és tapin­tatosan bele tudta lapját alkalmazni az akkori hírlapírói viszonyok követeléseibe, s Kossuthot is megnyerte lapja támogat­ására. Ez alkalommal Kossuth midőn az »Életképek« dolgozótársai névsorában az ő neve a Petőfi nevével együvé sora­koztatva vala olvasható, neheztelve mondotta, hogy nem örömest látja nevét egy sorban, — minden obsitos katona és vándorszínész-féle ember nevével ! . . . . E megjegyzés Petőfire célzott. A magyar liberális párt főemberei ak­kor még erősen aristocrata szellemű légkör­ben éltek és a magán­élet viszonyaihoz ké­pest mérlegelték a szerepelni előtérbe to­lakodók egyéni értékét és súlyát. Ez időben azonban az egyes megyék­ben a »fiatal óriások száma« már mindin­kább szaporodott és ezek »le a tekintélyek­kel« jelszó által ösztönöztetve, tüntető ve­j­hementjával és mindennek neki rontó vállal­­­­kozó vakmerőséggel igyekeztek »kikezdeni«, s ezáltal elnémítani és túlszárnyalni a megyei életnek addigi »emberségtudó« s a tekinté­lyeket respectáló nemes tényezőit. Sőt a jog­tanuló ifjúság már az országgyűlésen, — a követek háza falain kívül s belől — ítélő s döntő hatalommá és rettegést előidéző libe­rális eszközzé tudta magát feltolni, és azon minőségben a terrorizmust minél kim­ély­­telenebbül és féktelenebből iparkodott érvé­nyesíteni,, minthogy az ellenzék vezetőinek más eszköz nem állott rendelkezésükre arra, hogy a hatalomvivőkkel megbírjanak küz­deni. Bihar megye közgyűlése valóságos kis országgyűléssé nőtte ki magát a sok ki­tűnő szónok együvé csoportosulása által. E szónok­csoport vezetői: Beöthy Ödön és László, kiválóbb tagjai pedig Szacsvay Imre, Toperczer Ödön, Jakab Mihály, Lukács György, Nagy József, Ambrus I., Komlósy Antal sat­ valónak. Kovács Lajos testvérei s rokonai se­gítségével Szatmár megyében vívott ki ve­zető szerepet. Záborszky Alajos hasonló modor­ban több megyében szerepelt, ugy­­szinte Somogyi Antal. Ezeket megyei­­ commis voyaseur­e-öknek nevezték el. Babarczy Antal hasonló minőséggel Csongrád megye felett uralkodott. A két Madarász Fehérmegyében, — a leggazdagabb aristokrata tekintélyek ha­zájában, — azzal a vakmerőséggel lepte­ meg az országot, hogy e megye főispánja, az országos tekintélyű gr. Cziráky An­tal országbíró nagy hatalmát s »autoritá­sát« minél kíméletlenebb fellépéssel és tá­madásokkal igyekezett megtörni. Hanem legeredetibb kezdeményezés volt , a »győri 10-ek« vállalata, és a győri fiata­­­­lok megyei hadjáratai. Széchényi egy szép és szellemdús öz­vegy nőt, Zichy grófnőt, — született gr. Seilern Crescentiát vette el nőül. E nő után egyszerre nyolc felnőtt mostoha gyermeke lett. Ez aztán igazi »Crescentia” volt. Ezek közül akkoriban gr. Zichy Ottó­­ vált ki leginkább. Ő mint hadnagy akkor­­ már a katonai pályát bevégezte és arra vál­lalkozott, hogy a győri és mosonyi ellenzék vezetőjeként foglaljon küzdtért ; ezt pedig az által vitte ki, hogy a Bihar megyéből oda 777

Next