Koszoru. A Petőfi-Társaság heti közlönye 2. (1884)

1884 / 51. szám - Telegdi László: Petőfi Sándor életéből

koszorú PETŐFI SÁNDOR ÉLETÉBŐL. (Folyt, és vége.) Bécs leigázása után Windischgratz Ma­gyarország leverésére indult, s előcsapatjai már Buda közelében portyáztak. A magyar kormányzat, az országgyű­lés tagjai, a hadsereg a magyar Tisza vo­nal mögé s Debrecenbe voltak kénytelenek menekülni. 1849. évi január hó első felében a Deb­recenben kiadott »Alföldi Hírlap« volt az egyetlen magyar hírlap, melyet köz­lönyéül tudott használni a »magyar nem­zet kormánya.« Ennek 1849-ks 2-ik száma küldötte szét Kossuth következő rendeletét. »Rendelet, melynél fogva szoros fe­lelősség terhe s rögtöni elmozdítás bünte­tése alatt minden postahivatalnok odauta­­sittatik, hogy az »Alföldi Hírlap« ezen 2-ik számához csatolt s a nemzet kormánya ne­vében Debrecen városa közönségéhez f. évi január 6-ról intézett szózatot oda érkezte után, rögtön több példányban mindazon vá­ros és község elöljáróihoz elküldje, kik le­­­­veleiket, vagy hírlapjaikat rendesen azon postaállomásról szokták megkapni.­­ Egy­szersmind az ország minden községének elöljárói szoros felelősség terhe alatt köte- l leztetnek ezen szózatot, az e végre mielőbb összehívott nép előtt felolvasni és közhírré tenni. Kelt Debrecenben jan. 6.1849. A hon­védelmi bizottmány elnöke: Kossuth La­­j­­os« Ezután következett a szózat, mely­ben Kossuth tudtul adja »Debrecen városa közönségének« hogy »az országgyűlés ha­tározata következtében , úgy a törvényhozó test maga, mint az ország kormánya Deb­recenbe megérkezett.« — E tősgyökeres magyar város köréből fog Magyarország megmentetni és nemzeti szabadságunk biz­tosíttatni! satu­sat. Iszonyú hideg és úttalan téli időben történt meg ezen Debrecenbe irányzott nép­­vándorlás. Az utazás sok embernek s családnak tette tönkre az egészségét, minthogy az egé­szen váratlanul következett be. Sem a menekülők­, sem Debrecen város lakosai nem valának legkevésbbé is h­o­z­z­á k­é­­­szülve. Az 1848-ai márciusi napok bevezető műveletei után szett-vétett a »Petőfi tempe­ramentuma«, hogy bárcsak mint népvezető rendelkezhetnék a vak szenvedélytől ösz­tönzött nagy tömeggel, a párisi nagy forra­dalom borzalmas jeleneteinek másolatban való »scenirozása« végett. A »francia forradalom menetele« neki eszményképe volt; épen ezért a »francia forradalom« kiválóbb mozzanatairól — 1789-ki március 8-tól fogva — 1795-ki októ­ber 26-ig naplószerü kivonatot készített. Ő a magyar polgártársak lassú és »sok beszédű« politikacsinálását utálta s azt hir­­lapi cikkekben is megtámadta s gúnyolta. A feltétlen polgár­társi egyenlőséget, semmi­képen nem korlátolt szabadságot, a barri­­kádokon viaskodó véres forradalmárok gyil­koló harcát s mámoros diadalát szerette volna megtestesülve látni. Különösen a »respublika« kikiáltását akarta mindenáron elérni. Ezek miatti lelki vívódásait­ az 1848- diki március 15-től ápril 29-ig vezetett Nap­lóba foglalta egybe, és az »Életképek« s »Március 15-ike« hasábjain világot látott cikkeiben ismételve hangoztatta. A »Nincs többé szeretett király«, valamint a többi ha­sonló irányú s tartalmú költeményei s a res­­publica kikiáltása után való rajongás azon­ban népszerűségét mindinkább aláásták. Különösen két esemény tette őt elva­kultan dühössé. Először az, hogy március 16-tól kezdve egy egész hónapon át a két fővárosban egymást érte a sok üdvözlő szó­noklat, fáklyászene, kivilágítás ; egy szóval a sok mindenféle nagyzási s tömjénezési ceremónia: előbb Nyári és Klauzál, azután Wesselényi s Eötvös, ezek után Batthyáni, Kossuth, Széchenyi, végül pedig István ná­dor tiszteletére. « »Vigyázzatok, hogy ezek után a fényes éjek után, sötét napok ne kö­vetkezzenek !« — »Borzasztó vasárnapi nép vagyunk ! . . . Talán azért vagyunk olyan rongyosak, mert mindig ragyogni akartunk !« Eként szólaltak meg bosszankodásának ki­törései. Azonban azon kudarc keserítette el legmélyebben, hogy a Kiskunságon ország­gyűlési követté nem választották meg. A megválasztott Nagy Károlyt »élet ha­­­­lái viadalra« hívta ki, a­miért hogy »elra­bolta tőle a követséget.« * 809

Next