Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 6. (1939-1940)

1940 / 2. szám - Ifj. Hegedüs Sándor: Jókai (Tanulmány)

ben két oly óriás, mint Jókai és Petőfi. Ez­ magyarázza szoros barátságukat is. Mint diákok együtt tanulnak és a halhatatlan­ságról ábrándoznak egy kis vidéki város iskolapadjain. Mind­kettő megjósolta a másikról, hogy halhatatlan lesz és mindkettő­nek jóslata valóra vált. Mikor a forradalom kitört, a lázas Pest utcáin Petőfi és Jókai viszik a főszerepet, az egyik megszerkeszti a tizenkét pon­t­ot, amelyet cenzúra engedelme nélkül maguk nyomatnak ki és felszabadítják a sajtót, a másik riadóját a­ „Talpra magyar“-t szavalja a városban, mert megérezte az idők jelét, mint ő maga mondja: „Úgy érzem a forradalmat, mint kutya a földrengést.“ Eljött az idő, a mi időnk.­­ És valóban az ő idejük jött, az alko­tás, a nemzet újjáteremtésének ideje. Nem volt nemzetek törté­netében még ehhez hasonló példa, hogy egy pár milliónyi nemzet­ből egyszerre tömegével verődtek fel oly óriási lángelmék, mint Kossuth, Jókai, Petőfi, Széchenyi, Arany, Görgey. Mintha titkos források vize tört volna fel, amely varázsütésre megmutatta a helyet, ahol a bő érnek kell fakadni, úgy nyilatkozott meg Kos­suth­ szavaira a nemzet benső ereje. Az a benső erő, amely ott van a költők munkáiban s megvilágítja az egész korszakot. Be­bizonyosodott, hogy a magyar kis nemzet, de nagy lelke van. Jókai Mór a romantika nagymestere, ebben az időben 28 éves volt s a forradalom napján, mikor a nemzet szabadságjo­gait követelte, aznap lett vőlegény, nemcsak a nemzettel jegyezte el magát, hanem a Nemzeti Színház színpadán a legnagyobb ma­gyar tragikával, Z­aborfalvy Rózával. — Aztán átbúg a két év viharverte napjaival Magyarország felett, a forradalmat leverik, Kossuth menekül és száműzetésbe megy, Petőfi elesik a harcté­ren és Jókai itthon marad, bujdosik és virraszt a nemzet beteg­ágya mellett, és mesél, mesél a nemzetnek. Dickensről mondják egyszer, hogy mikor beteg volt, meglátogatta őt az angol ki­rálynő. És azt mondta Victória királynő Dickensnek: „Ha nem ön volna Dickens, azt mondanám, olvassa Dickenst, attól meg­gyógyult, így volt a magyar nemzet Jókaival, mikor leverve, sza­badságától­­megfosztva, a bécsi abszolutizmus uralmát nyögte, Jókai mesélt neki, a nemzet Jókait olvasta és a nemzet meggyó­gyult. Meggyógyult, mert a forradalom után közel 20 évvel el­jött a kiegyezés és eljött Magyarország fejlődésének legszebb korszaka. De a virrasztó, az ébrentartó, a fájdalomra balzsamot adó, az Jókai a mesemondó volt. Ez magyarázta meg azt a ha­ 89 .

Next