Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 7. (1940-1941)

1941 / 4. szám - A PETŐFI TÁRSASÁG ÉLETE

ribb épületei között járnak, másról sem beszélnek, mint a százéves Képzőtársa­ságról. A kollégiumnak ez a nemes tradíciókban gazdag önképzőköre or­szágos jelentőségű. Petőfi és Jókai bontogatta szárnyát a Társaság ülésein s Petőfi itt döntötte el egy szavalat kudarcának hatása alatt, hogy nem szí­nész, hanem költő lesz. A Képzőtársaság ünnepségei után dr. Szabadi Béla tanár, a Képzőtársaság jelenlegi tanárelnöke, elmondta, hogy már 1840 előtt Olvasó Társaság mű­ködött az akkor 300 éves kollégium­ban, ennek célja nyelvünk művelése volt. A célnak megfelelően, a tagok verseket írtak s a kor nagy költőit sza­valták. 1841-ben az Olvasó Társaság, mely gazdag könyvtárával szinte az egész országban párját ritkította, maga­sabb irodalmi igények lázában és sú­lyosabb feladatok vállalásával képző­­társasággá alakult át Baráth József köl­tészettanító indítványára. Az első ta­nárelnök Tarczy Lajos professzor lett, Petőfi első pártfogója, aki a katona­viselt, gyenge és bizony rongyos «Pet­­rovics Sanykó»-ban nagy tehetség je­leit látta. A sárguló jegyzőkönyvek lapjairól ilyen nevek ötlenek az olvasó szemébe: Petrovics Sándor, Jókai Móricz, Pett­­rich Soma. Megható és az irodalomtörténet előtt eddig ismeretlen adatok kerülnek nap­világra a százéves jegyzőkönyvből. Pe­tőfi Sándor, aki akkor még Petrovics Sándor néven szerepelt az iskolai és polgári hatóságok előtt, 1842 őszutó havának tizedik napján mutatkozott be a szigorú bírálatú pápai képzőtársaság előtt. «Tűnődés», «Zsarnok», «Eskü» című verseit olvasta fel és Demjén Fe­renc bírálta őket. Szó szerint közöljük az érdekes bírálatot: «Az elsőben költői nyelv, lírai érzelem található, miért érdemkönyvre méltónak ítéltetett, a lí­rai egységet sértő kifejezés kiigazítása mellett. A «Zsarnok» című s egy kényúr gaz érzelmeit festő költemény­nek mint drámai magánbeszédnek dramat­izálására utasíttatott a szerző. Az «Eskü»-ben egy Bacchus-tisztelő hajthatatlan hűségű bajnokává esküszi magát a (bor)csápoknak, mely ma ki­vált kerekdedsége által figyelemreméltó. De mindemellett is csak az egyik ré­szében elömlő póriasság letisztítása mel­lett ítéltetett érdemkönyvre méltónak.» Petőfi a bírálattal módfel­ett meg volt elégedve, legalábbis ezt írta egy levelé­ben. Általában az ifjú költő igen büszke volt arra, hogy irodalmi rangú bírálatban részesítik verseit. «Édes öröm­mel függök serdülő képzőtársaságunk növekedésén, és az valóban növekszik» — írta egy barátjának 1842 április 25-én. A jegyzőkönyv további lapjain a ne­gyedik ülésről számolnak be, ezt őszutó ha­vának tizenhetedik napján tartották. Irodalomtörténeti szempontból az a ne­vezetessége, hogy Petőfi és Jókai ezen a napon léptek fel együtt. A kollégium évkönyvei emlékeznek arról, hogy az ülést mámoros lelkesedés és óriási ér­deklődés előzte meg. Petőfi ugyanis, mi­után már jó költői neve volt a diákok körében, mint színész is be akart mu­tatkozni. Vörösmarty Petiké című ver­sét szavalta, de a bírálat nem lelkese­dett a szereplésért olyan mértékben, ahogyan az ifjú költő várta. «Személye­sítő szavalata több helyen jó — írja a bíráló — de testtartása s taglejtése nem kielégítő.» Petőfi olyan komolyan vette a bí­rálatot, hogy véglegesen lemondott a színészetről és hogy néha mégis fel­lépett későbbi pályája során, csak ke­nyérgondok miatt történt. Erről egyéb­ként éppen Petőfi írt. A híres őszutói ülésen Jókai Móric Mi ez? című «líráját» olvasta fel. Jókai ekkor m­ég verseket írogatott. «A mű a kiigazítandó csekély hibák­

Next