Koszoru. A Petőfi Társaság közlönye Új folyam 7. (1940-1941)

1941 / 4. szám - A PETŐFI TÁRSASÁG ÉLETE

A PETŐFI-TÁRSASÁG ÉLETE 1 ■ ■ ■ ■ ■ 1 .............. PETŐFI KULTUSZA A Genovában megjelenő Cronache di Genova című napilap január 9-én meg­jelent számában Tassy Ferenc dr. egye­temi megbízott előadó egyik olasz ta­nítványa, Arnaldo Mancini tollából Vita ed arte di Alessando Petőfi, poeta popo­­lare dela Indipendenza ungherese cím­mel igen érdekes cikk jelent meg, amely Petőfi költészetét méltatja és vé­gig kíséri tüneményes pályafutását a vándorlások éveitől kezdve egészen a segesvári csatatérig, ismerteti a köl­tőnek Szendrey Júlia iránt érzett szerel­mét s a magyar szabadságmozgalmak­­­ben és a szabadságharcban való szere­pét. Az értékes cikket elhelyeztük a Petőfi-Ház könyvtárában. A Magyar Népművelők Társasága, amely nemrégen alakult, az alsóbb nép­rétegek kulturális igényeinek kielégíté­sére, elhatározta, hogy a magyar iro­dalom klasszikusait olcsó áron viszi a nép közé. Legelsőnek Petőfi száz vá­logatott költeményét adták ki százezer példányban huszonnégy filléres áron. A költeményeket Havas István alelnök vá­logatta össze s ő írta a bevezetőt is az új Petőfi-kiadványhoz. Petőfi után Arany János, Vörösmarty, a Bánk bán, Csokonai és Gvadányi jelent meg az ol­csó népies sorozatban. Mint ismeretes, annak idején Horvay János szobrászművész alkotta a szegedi Pantheon Petőfi-szobrát. A művész most a Petőfi-Háznak ajándékozta az értékes Petőfi-szobor eredeti gipszmodelljét. A Magyarország március 17-i számá­ban Barátii Ferenc tollából igen érde­kes cikk jelent meg, amely beszámol a pápai Kollégium Képzőtársasága már­cius 15-i ünnepségéről, amelyen az új­ságíró is megjelent. Ennek a Képzőtár­saságnak volt tagja annak idején Petőfi és Jókai. A cikk címe a következő: Petőfi és Jókai százéves önképzőköré­ben. A cikket érdekes adatai miatt tel­jes egészében itt közöljük. Az egész ország lelkes örömmel ké­szült a szabadság ünnepére. Homályos diákszobákban megszülettek az önképző­­­köri ünnepi beszédek, szerkesztőségi asztaloknál vezércikkeket kattogtak a gépek. A pápai kollégium növendékei szintén boldogan várták Petőfi és Jó­kai ünnepét, annál is nagyobb öröm­mel és lelkesedéssel, mert a kollé­gium Képzőtársasága, melynek Petőfi és Jókai volt a két leghíresebb tagja, a márciusi ünnepségeken ülte meg száza­dik évfordulóját. Alig lehet szebb március 15-iki él­ményt elképzelni, mint résztvenni an­nak az önképzőkörnek ünnepségén, mely a magyar irodalomnak Jókait és Pető­fit ajándékozta. Meghatódott lélekkel álltam meg az ősi kollégium előtt, melynek szomszédságában diadalmas és nemes egyszerűséggel emelkedik az új református templom, előtte egy-egy karcsú oszlopon Petőfi szikár bronz feje és Jókai derűs, domború homloka. A diákság áhítattal és néma tiszte­lettel tekint a két szoborra. Párosá­val és csoportosan elsétálnak ahhoz a házhoz, melyben Petőfi Sándor lakott 1841 októberétől 1842 augusztusáig. A Petőfi-háztól a Jókai-házhoz vonulnak: egyszerű, nyomorú kis viskók, itt la­kott Petőfivel egyidőben a híres «po­litikus fiú», Jókai. A diákok és diák­lányok, akár a Petőfi­ utca apró házai, akár a Jókai­ utca tágasabb és polgár 248

Next