A Petőfi Társaság Lapja, 1877. július-december (2. kötet, 1-23. szám)

1877-07-01 / 1. szám

---------­ELŐPZETÉSI FELHÍVÁS „PETŐFI TáRSASÁG LAPJA“ más­ik félévi folyamára. Lapunk töbre is a JÓKAI MÓR elnök­sége alatt, „Pelfi-társaság“ címmel egyesült irak közlönye ész, kik egymást kölcsönös munkásságra követvén, azért szövetkeztek, hogy a közönségen újabb érdekeltséget és bizalmat keltve, az egymásrahatás következ­tében szépirodalm­ink jelenlegi zilált állapotán tőlük kitelhetőleg segítsenek. A „Petőfi-társaág lapja“ ez okból kiváló­­lag és első­sorban népirodalmi közlöny ugyan, de tanulmányok, imertető cikkek és bírálatok közlése által a tudomány és művészetek terén is igyekszik tájékozat nyújtani mindazon kér­désekről és mozdalatokról, melyek európa­­szerte foglalkoztatják a művelt szellemeket. Lelkiismeretes vezetője lesz a közönségnek ezenkívül olvasmányának megválasztásában, sőt felkarolja ama tákadalmi mozgalmakat is, melyek közelebbi tényezői lehetnek a közmí­­velődésnek.­­ A lap rendes munkatársai a „Petőfi-társa­ság“ tagjai. Ezen erői támogatása mellett a szerkesztők oly tartalomas lapot igyekeznek nyújtani, mely irodalmunknak hasznára és dí­szére szolgáljon s reméli, hogy a hazafias magyar közönség, mely nyelvét és irodalmát mindig önállósága egyik védbástyájának tekintett, e vállalattól a mostani válságos időkben sem vonja meg pártfogását. Budapest, 1877. junius hó közepén. Szana Tamás,­­ Balázs Sándor, felelős szerkesztő,­­ szerkesztő-társ. A 1. SZÁM TARTALMA. Ő él! (költény) K­o­m­ó­c­s­y Józseftől — Még most is várja !beszély) M­i­k­s­á­­h Kálmántól. — Emlékjegyzeteimből Lauka Gusztávtól. — Algoruton (heti szemle) Balázs Sándortól. — Báró Eötvös Józa(tárca) Bo­dnár Zsigmondtól. — Irodalom. — Közintézetek. —­épzőművészet. — Szinházi szemle. — Apróságok. — Vegyes.­­ — K I A D Ó I S Z Ó. Midőn a ,,Petőfi-társaság lapjáénak párt­fogására újólag fölhívjuk a t. olvasó­közönsé­get, részünkről sem mulaszthatjuk el fölemlí­teni, miszerint minden törekvésünk oda írá­­nyul, hogy az uj vállalatnak külső kiállítása is, a belső gazdag tartalomnak megfelelőleg díszes legyen, s a hazai iparnak előhaladása felől tanúskodjék. A „Petőfi-társaság lapja“ megjelenik minden vasárnap két nagy ívén, 16 lapon és szí­nes borítékkal. Előfizetési ára : Egész évre 10 frt. Félévre 5 frt. Negyedévre 2 frt 50 kr. Az eddig megjelent számok díszes borítékba fűzve 5 frtért szintén megszerezhetők. — Gyűjtők 10 elő­fizető után ingyen példányt kapnak. Az előfizetési pénzek (legcélszerűbben posta-utalvány utján) az alábbirt kiadókhoz küldendők. Budapest, 1877. junius hóban. Weiszmann-testvérek könyvnyomdája mint kiadó. Budapest, V., nádor-utca 14. sz. Olvasóinkhoz! A „Petőfi -Társaság“, kiválóan irodalmi céljai mellett egy Petőfi-könyvtár mielőbbi fölállí­tását is feladatának sőt kedves kötelességének tekinti. E könyvtárban helyet foglalnának első­sorban a költő összes munkáinak különböző régibb s újabb kiadásai, a lapok, folyóiratok ama szá­mai, melyek tőle munkálatokat közöltek, a külön­böző idegen nyelvű fordítások, a hazai és külföldi lapokban felőle bárhol megjelent életrajzi és bírá­lati cikkek, s végül mindazon adalékok, melyek eddig nyomtatásban meg nem jelentek ugyan, de a költő életének vagy műveinek ismertetésére szolgálnak s később megírandó életrajzához forrá­sok gyanánt használhatók. Petőfi munkáinak első kiadásai ma már vég­legesen eltűntek a rendes könyvárusi forgalomból, sőt antiquariusi üzletekben is csak minél ritkábban fordulnak elő , de föltalálhatók egyeseknél, kik mindjárt pályájának kezdetén kiválóbb érdeklődés­sel viseltettek a később világhírűvé vált költő iránt. E kiadások, mint a fiatal költő első, hiányos gyűjteményei, legfölebb csak történeti értékkel bír­hatnak birtokosaik legnagyobb része előtt, míg a létesítendő Petőfi-könyvtárra nézve kiváló értékűek és fontosságúak. A Petőfi-társaság tehát egész bizalommal for­dul mindazokhoz, kik Petőfi valamely régibb kia­dásainak vagy reá vonatkozó nyomtatványoknak és kéziratoknak birtokában vannak, hogy ez iro­dalmi ereklyéket a létesítendő Petőfi-könyvtár ré­szére­ átengedni szíveskedjenek. A Társaság, az adományozók neveinek följegyzése mellett, mint közkincset fogja őrizni a küldeményeket, s midőn egyfelől megóvja azokat a lassú megsemmisülés­től, másfelől általuk elősegíti és megkönnyíti azok munkáját, kik jövőre a költő részletesebb életraj­zának megírására vállalkoznak. E kettős cél fontossága remélnünk engedi, hogy felhívásunk nem marad figyelmen kívül s már a közeli jövőben a teljes Petőfi-könyvtár fel­állításáról értesíthetjük olvasóinkat. Küldeményeket, legyenek azok könyvek, ki­sebb nyomtatványok, levelek vagy bárminemű kéz­iratok, köszönettel fogad a Társaság titkára, Szana ! A „Petőfi-Társaság Lapjáénak szerkesztősége. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 109. M. H. Kolozsvárit. Az Ígért felolvasást, miként e szám­ból is láthatja, szeptember hóra jelentettük be. Addig azonban még küldhetne valamit lapunk számára. no. K. B. A. Arad. Gondolat van a költeményben, de ki­dolgozása nagyon gyönge. Kifejezései mesterkéltek, technicája kez­detleges. m­. Cs. B. N.-Kőrös. Az illető lap szerkesztőségével nem állunk összeköttetésben. Szerkesztője úgy, mint munkatársai isme­retlenek előttünk. 112. M. K. Szeged. Ily kérdések vitatására legalkalmasabb tér kínálkozik a helyi lapokban. A mi közönségünket mindez na­gyon kevéssé érdekelné.

Next