Pszichológia 2. (1982)

1982 / 1. szám

KÖZLÉSI FELTÉTELEK 1. A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyil­vánosságra olyan tanulmányokat is, amelyek — a kutatási területtől függetlenül — hozzájárulnak valamilyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai jelenségeket helyezve új megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kell tűnnie a ta­nulmány kérdésfeltevéséből és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a szerző saját kutatásait — egyetértően vagy kritikailag — elhelyezi a pszichológiai ismeretek rend­szerében. Szívesen közöl továbbá a folyóirat a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról ké­szült összefoglaló­, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia helyzetét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesí­tő recenziókat. Kérjük szerzőinket, hogy cikkeik megfogalmazásakor tartsák szem előtt azt a törekvésünket, hogy a folyóiratban megjelenő munkák az igényes szakmai közönség számára érthetőek legye­nek. 2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szer­zőinket: a) A kéziratot szabványos gépelt oldalakon készítsék el (2-es sorköz, egy oldalon 25 sor, egy sorban 50 leütés) b) a kéziratot két példányban küldjék be c) az első oldalon tüntessék fel a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét d) az oldalakat a lap tetején folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozva és megcímezve külön borítékban mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó mi­nőségű fekete-fehér pozitívot kérünk, vonalas ábrák esetén higitatlan fekete tussal készített pauszt is elfogadunk. 3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helye­zett megjelenési évszámával kérjük jelölni. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben meg­jelent munka idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az évszám mellé írt a, b, c, stb. indexekkel történik. (Oldalszámot csak szószerinti idézés vagy meg­határozott részlet idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, hogy az irodalomjegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az idegen nyelven megjelent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen (nem angol nyelvű művek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven sze­repelnek; orosz nyelvű műveknél az elfogadott fonetikus átírással). a) Könyveknél: Berkowitz, L., 1962, Agression: A social psychological analysis, Academic Press, New York b) Tanulmánykötetekben megjelent munkáknál: Berkowitz, L., 1972, Social norms, feelings and other factors affecting helping behavior and altruism. In: Berkowitz, L. (ed.), Ad­vances in Experimental Social Psychology, Vol. 6, Academic Press, New York, 63-108. c) Folyóiratban megjelent munkáknál: Berkowitz, L., Daniels, L.R., 1963, Responsibility and dependency, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 429—437. A magyar szerzőktől magyar nyelven írott vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a szerző magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni. 4. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pedig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek" felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni. 5. A közlemény, amennyiben a téma kifejtése ezt szükségessé teszi, a két szerzői ív terjedelmet (egy ív , 40 000 betűhely , 32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja. 6. Idegen nyelvű fordítás céljára kérjük mellékelni a tanulmány kb. 200—250 szavas (2 szabványos gépelt oldal terjedelmű) összegezését. 7. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyamatosságá­nak biztosításához nélkülözhetetlen. 8. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyo­­matot készít. A tiszteletdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek. 9. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék