Pszichológia 15. (1995)

1995 / 4. szám - TANULMÁNYOK - PATAKI FERENC: Élettörténet és identitás (Új törekvések az én-pszichológiában)

TANULMÁNYOK PATAKI FERENC MTA Pszichológiai Intézete, Budapest 1. ÉLETTÖRTÉNET ÉS IDENTITÁS1 (Új törekvések az én-pszichológiában) A pszichológia történetében gyakorta tanúi lehetünk tematikus divatok­nak; ennek egyaránt akadnak előnyei és hátrányai. A divatos témák rend­szerint a tudomány fejlődésének kritikus metszéspontjain alakulnak ki. Az itt megfogalmazott felismerések szertegyűrűznek más kutatási területekre is: serkentik a dialógust és az új eszmék születését. Elegendő utalni a ta­nulás, az információfeldolgozási modell, a „kognitív forradalom” vagy — újabban — az érzelmek kutatásának divatára és azok messzeható követ­kezményeire. A felkapott témák mindig vonzzák a mozgékony elméket; közöttük megsűrűsödnek az új eszmék és ötletek. Felgyorsulni látszik az új felismerések felhalmozódása, hevesebbé válik a spekulatív elmeműkö­dés. A megbízható ismeretek mellett felbukkannak az elsietett általánosí­tások; magukban álló rögeszmék születnek, s bőviben leszünk az új és új elméleteknek. A tágan szemlélt én-pszichológia és az identitás-kutatás minden két­séget kizáróan divatos téma lett a pszichológiában, egyebek közt a szoci­álpszichológiában is. Az erre vonatkozó korábbi — egy-másfél évtizeddel ezelőtti — előrejelzések maradéktalanul igazolódtak. Manapság e kutatási területen örvendetesen gyarapodnak a pszichológián belüli érintkezési pontok és integrációs felületek — főképpen a fejlődés- és személyiség­lélektan, valamint a társadalomlélektan között. De megsokasodtak az egyéb érintett és érdekelt tudományokhoz fűződő szálak is. A szociológia, a kulturális antropológia, a nyelvészet és a történettudomány, sőt a filo- I A tanulmány az OTKA (2607. sz.) támogatásával készült. Pszichológia, 1995, (15), 4, 405—434

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék