Pszichológia 21. (2001)

2001 / 1. szám

KÖZLÉSI FELTÉTELEK 1. A PSZICHOLÓGIA elsősorban alapkutatásokról közöl eredeti beszámolókat. Szívesen hoz nyilvá­nosságra olyan tanulmányokat is, amelyek - a kutatási területtől függetlenül - hozzájárulnak valamilyen átfogó pszichológiai alapkérdés megoldásához, pszichológiai jelenségeket helyezve új megvilágításba, vagy újakat tárva fel. E kritériumok teljesülésének egyaránt ki kell tűnnie a tanulmány kérdésfeltevéséből, és az eredmények értelmezéséből, azaz abból a módból, ahogyan a szerző saját kutatásait - egyetértően vagy kritikailag­­ elhelyezi a pszichológiai ismeretek rendszerében. Szívesen közöl továbbá a folyóirat a pszichológia egyes területeit érintő friss publikációkról készült összefoglaló, értékelő, eredeti szempontokat érvényesítő szemléket, a hazai pszichológia helyze­tét és fejlődését érintő elemzéseket, kritikai reflexiókat, önálló szempontokat érvényesítő recenzi­ókat. Kérjük szerzőinket, hogy cikkeik megfogalmazásakor tartsák szem előtt azt a törekvésünket, hogy a folyóiratban megjelenő munkák az igényes szakmai közönség számára érthetőek legyenek. 2. A közlést megkönnyíti a kézirat előkészítésének gondossága. Ezért a következőkre kérjük szerzőinket: a) A kéziratot szabványos gépelt oldalakon készítsék el (2-es sorköz, egy oldalon 25 sor, egy sorban 50 leütés) b) a kéziratot két példányban küldjék be, de kéziratot elfogadunk mágneslemezen is, egy kinyomtatott példánnyal együtt. Kérjük, tüntessék fel a szövegszerkesztő nevét és a verzió számát. Munkánkat megkönnyíti, ha a szerző a WORD szövegszerkesztő valamely magyar változatát használja. c) az első oldalon tüntessék fel a tanulmány címét, a szerző nevét és munkahelyét d) az oldalakat a lap tetején folyamatosan számozzák, betoldásokat ne alkalmazzanak e) az ábrákat, fényképeket és/vagy táblázatokat megszámozva és megcímezve külön borítékban mellékeljék, valamint helyüket a kéziratban gondosan jelöljék be. Fényképek esetén jó minőségű fekete-fehér pozitívot kérünk, vonalas ábrák esetén pausz vagy „Sirály” papírra hígítatlan fekete tussal készített rajzot is elfogadunk. 3. Az irodalmi utalásokat a szövegben a szerző nagybetűvel írt vezetéknevével és az idézett mű zárójelbe helyezett megjelenési évszámával kérjük jelölni. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben megjelent munka idézésére kerül sor, a tanulmányok megkülönböztetése az idézés sorrendjében az évszám mellé írt a, b, c stb. indexekkel történik. (Oldalszámot csak szó szerinti idézés vagy meghatározott részlet idézése esetén kell feltüntetni.) Kérjük szerzőinket, gondosan ügyeljenek arra, hogy az irodalomjegyzék az idézett munkákat hiánytalanul tartalmazza, és a közlés formája az idegen nyelven megjelent munkák esetén az alábbi angol nyelvű példáknak megfelelő legyen (nem angol nyelvű művek esetén a szöveg és a rövidítések értelemszerűen az adott nyelven szerepelnek; orosz nyelvű műveknél az elfogadott fonetikus átírással). 4. Az irodalomjegyzék formája: A szerző nagybetűvel írt vezetékneve, keresztnevének kezdőbetűje, a mű megjelenési évszáma zárójel nélkül. a) Könyveknél: BERKOWITZ, L., 1962, Agression: A social Psychological Analysis, Academic Press, New York. b) Tanulmánykötetben megjelent munkáknál: BERKOWITZ, L., 1972, Social norms, feelings and other factors affecting helping behavior and altruism, In: BERKOWITZ, L. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 6, Academic Press, New York, 63-108. c) Folyóiratban megjelent munkáknál: BERKOWITZ, L., DANIELS, L. R., 1963, Responsibility and dependency, Journal of Abnormal and Social Psychology, 66,429-437. A magyar szerzőktől magyar nyelven írott vagy szerkesztett munkák esetén minden esetben a szerzők magyar szórend szerinti teljes nevét kérjük feltüntetni. 5. A lábjegyzetek helyét kérjük a tanulmány megfelelő pontján arab számmal jelölni, szövegüket pedig ugyanezzel a számozással „Lábjegyzetek” felirattal ellátott külön oldal(ak)on mellékelni. 6. A közlemény, amennyiben a téma kifejtése ezt szükségessé teszi, a két szerző ív terjedelmet (egy ív = 40 000 betűhely = 32 szabványos gépelt oldal) is elérheti, sőt meghaladhatja. 7. Kérjük mellékelni a tanulmány kb. 200-250 szavas (2 szabványos gépelt oldal terjedelmű) összegezését is, idegen nyelvű fordítás céljára. 8. A korrektúra javításának határideje három nap, melynek betartása a megjelenés folyama­tosságának biztosításához nélkülözhetetlen. 9. A nyomda a szerzők tiszteletdíjának terhére minden tanulmányról 25 példányban különlenyomatot készít. A tiszteletdíj terhére a szerzők további példányokat is igényelhetnek. 10. A szerkesztőség kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve a kézirat hordozójául szolgáló mágneslemezt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék