Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971

Földes Éva: A neveléstörténet tárgya, funkciója a pedagógia táguló határaival, elágazó problematikájával összefüggésben

Földes Éva A NEVELÉSTÖRTÉNET TÁRGYA, FUNKCIÓJA A PEDAGÓGIA TÁGULÓ HATÁRAIVAL, ELÁGAZÓ PROBLEMATIKÁJÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A pedagógia táguló határait, elágazó problematikáját és ebből következőleg a neveléstörténet tárgyának, funkciójának módosulá­sát két szempontból kíséreljük meg e tanulmány keretében meg­vizsgálni: a) a neveléstudomány tárgyának, problematikájának kiszélese­désével kapcsolatban; b) a pedagógia interdiszciplináris kapcsolatainak bővülése szem­szögéből; az interdiszciplinaritás igényét nemcsak a pedagógia oldaláról, hanem a neveléstörténettel kapcsolatban más tudomá­nyok, tudományágak oldaláról megnyilvánuló igény szempontjából is vizsgálva. E két kérdést természetesen csak a problémafelvetés szempont­jából lehet elkülöníteni; ha külön-külön kívánnánk őket megvála­szolni, az olyan felesleges ismétlésekre vezetne, amelyeket meg­kísérelünk eleve elkerülni. Mindkét problémával kapcsolatban felvetődhet azonban az a jogos kérdés is, hogy mind a neveléstudomány egészét, mind pedig a neveléstörténetet tekintve, valami gyökeresen újjal, minden eddigi felfogástól lényegesen különböző jelenséggel állunk-e itt szemben; vajon az olyan sokszor emlegetett „gyorsuló idő”, vagy a tudományos-technikai forradalom előszele feszítette-e szét a pedagógia kereteit s tette egyúttal elodázhatatlanná az interdisz­ciplináris kapcsolatok kiépítésének napirendre tűzését? Amikor erre a kérdésre már elöljáróban tagadó választ adunk, akkor természetesen nem tagadjuk sőt nyomatékosan hang­súlyozzuk azt a minőségileg újat, amely napjainkban mindkét kérdéskörben jelentkezik. Ez új minőség meghatározó jegyei közül is ki kell emelnünk a nemcsak a témaállításunk szempont­jából elsődlegesen fontos történetiség követelményét. Hadd hivatkozzunk ezúttal hiszen még mindig nem szívleltük meg eléggé ilyen irányú útmutatását ismét LENINre: 13 Tanulmányok a neveléstudomány köréből

Next