Társadalomkutatás 1983 - A MTA Gazdaság- És Jogtudományok Osztályának folyóirata

1983 / 4. sz. - Tanulmányok - Pozsgay Imre: Politológiai és politikai tézisek a Hazafias Népfront helyzetének, feladatainak vizsgálatához

POZSGAY IMRE POLITOLÓGIAI ÉS POLITIKAI TÉZISEK A HAZAFIAS NÉPFRONT HELYZETÉNEK, FELADATAINAK VIZSGÁLATÁHOZ (Kísérlet) Az alább következő szöveg egy előadás gyorsírói jegyzőkönyve alapján készült. Magán viseli az élőbeszéd sajátosságait, a stílus nagyobb szabadságát az írás egzaktsá­gával szemben. Egy társadalomtudományi folyóiratban azért van mégis helye, mert ezek az elgondolások egy kutatás kiindulási pontjai is lehetnek. A szerző Az elevenébe vágva szeretném azzal a kérdéssel kezdeni, milyen a Hazafias Nép­front társadalmi megítélése ma Magyarországon? Közvéleménykutatást is végeztünk, ha nem is éppen egzakt módszerekkel arról, hogy manapság az emberek hogyan ítélik meg a Hazafias Népfrontot, tudnak-e róla egyáltalán és ismerik-e, elismerik-e politikai funkcióit a társadalomban. A mindenki által tudott titkot tudtuk meg ezen a közvéle­ménykutatáson keresztül is, amiből az derült ki, hogy van, aki becsüli és tisztelettel nézi azt a munkát, amelyet a Hazafias Népfront végez; vannak tájékozatlan állampolgá­rok, akik a politikai intézményeinkről nagyon keveset tudnak; vannak állampolgárok szép számmal, akik tájékozottak politikai intézményeink működési feltételeiről és eléggé lebecsülően nyilatkoztak a Hazafias Népfront szerepéről, a társadalomban tel­jesített funkciójáról. Az elismerők, a tájékozatlanok és a kritikusan tájékozottak egy­máshoz való viszonyából azt a következtetést vontuk le, hogy az állampolgárok több­sége igényli egy ilyen mozgalom létét. Fontosnak tartja ahhoz, hogy a társadalom osz­tályai, rétegei, a párttagok és a pártonkívüliek politikai kapcsolatot teremthessenek egymással. Fontosnak tartja ahhoz, hogy a társadalmi konszenzus az alapvető politi­kai kérdésekben fennmaradjon, elmélyüljön és fejlődjön. Szükségesnek tartja ahhoz, hogy bizonyos területeken a társadalmi konfliktusok megoldásának a népfrontban is legyenek intézményes feltételei. Az érdekek bizonyos köre pedig itt jusson képvi­selethez. Magyarországon a Hazafias Népfront politikája a párt programjára épül. A Haza­fias Népfront az a politikai keret, amelyben a párt programja nemzeti programmá vá­lik. A párt programja legitim formákat ölt a Hazafias Népfrontban és az egész társada-5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék