Térképészeti Közlöny 7. (1948-1950)

1950 / 3-4. szám - Tanulmányok - Ács Tivadar: Egy elveszettnek vélt Corvina térképmellékletről

EGY ELVESZETTNEK VÉLT CORVINA TÉRKÉPMELLÉKLETRŐL. írta: ÁCS TIVADAR. * Egykorú szerzők, de újabb kutatók is állítják, hogy Mátyás király Biblioteca Corviná­jában méltán becses helyet foglalt el Benincasa Gratiosus világtérképe és amely elveszett, vagy lappang valahol (!), jóllehet Szinnyey még tudott róla és meg is jelölte helyét a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában. Ez a térkép csakugyan meg van ugyanott (2) Föl. Ital. 8. pozíciószám alatt és semmi kétség az iránt, hogy az valóban Benincasa Gratiosus műve, annál is inkább, mert a térkép 3. lapján felírat is megörö­kíti: „Gratiosus beninchasa anconitanus composuit Venetiis Anno Domini MCCCCLXXIIII.“ Semmi kétség sem lehet aziránt sem, hogy ez a példány a Biblioteca Corviná­ból való, jóllehet ez fel­iratokból nem következtethető ki, de mert Benincasa Gratiosus­­nak minden munkája tudományosan ismert és számbavett, kivéve ezt a példányt, mely hat évvel korábbi, mint a bécsi volt udvari könyvtárban őrzött példány (3), és amelyet — a mi példányunkat — az irodalom számbavett ugyan anélkül, hogy megismerhette ,volna. A térkép címe: mappae maritimae és a közismert „portalanok­nál lényegesen többet ad, mivel nemcsak a partvonalak szegé­lyeit rajzolja, hanem minden körülményt, mely a tengerhajózás szempontjából fontos lehet. A térkép a karton­ borítékának fedőlap­ján préselt feliratból kiderül, hogy az gróf Széchényi Ferenc könyvtárából való : „Ex bibliotheca Comitis Fr. Széchényi“. A Ma­gyar Nemzeti Múzeumban régi pozíciószáma Hung. 1392 m. volt. Ilymódon 1802-ben került a Magyar Nemzeti Múzeumba, ami a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék