Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 6. (1905)

1905 / 6-8. szám - Istvánffy Gyula: A régi magyarok

maradt népünk lakodalmi szokásaiban, így So­­mogymegye lengyeltóti járásában jegyváltás előtt előbb egyezséget kötnek s a vőlegény legalább 50 forintot ad nászajándékul menyasszonyának. Sorki-tótfalú, vasmegyei községben a legény anyagi viszonyaihoz mérten 3—4—500 frtot, sőt többet is fizet menyasszonyának „móring“ gyanánt. Gernyeszegen, Maros-Torda megyében, a vő­legénynek pénzzel kell menyasszonyát a nász­asszonytól megváltani, a mi alku szerint megy (Ethn. 1895. évf. 50. 1.) Hajdú-Nánáson 20—50 forintig s a tolnamegyei Kölesden 200—700 forintig terjed a vőlegény jegypénze, a­mit a menyasszonynak ad. Baranya megyében pedig megyeszerte híres a bodonyi leányvásár. Szept. 14 után, a szent kereszt felmagasztalását követő vasárnap szokott a faluban búcsú lenni, melyet az egész megyében csak leányvásárnak nevez­nek, mert a vidék házasulandó legényeinek leg­többje e vásáron szemeli ki magának leendő házastársát a mézeskalácsos sátrak között hár­masával, négyesével sétáló fehér ruhás, kurta­szoknyás ormánysági vagy a suhogó selyembe öltözött ózdvidéki leányok közül — a­kiket rend­szerint anyjuk vagy keresztanyjuk szokott e vásárra elkísérni. Ha a legénynek megtetszik valamelyik leány, igyekszik vele beszédbe el­egyedni s előbb mézeskalácsot vesz neki, majd hozzája szegődik s egész nap vele jár, vele eszik, vele szórakozik s ha látja, hogy a leány sem húzódik tőle, kérőt küld hozzá. (Ethnogr. 1898.) Népünknek az ország különböző vidékein dívó e szokása nem puszta véletlen, hanem a nőszerzés egy hajdan általánosan szokásos mód­jának máig megmaradt emléke. S az így, akár vétel, akár rablás útján szer­zett nőt a magyar ember mindig megbecsülte, jóban, rosszban feles társának tekintette s azért feleségnek nevezte, a ki viszont elismerte férjé­nek a patriarchális családban való elsőbbségét s innen van az, hogy a magyar asszonynak ma is, nem férje, hanem ura van, a kit „kend“-ez és sohasem tegez, míg a férj a feleségét állan­dóan te-nek szólítja. A többnejűség nálunk soha még szórványosan sem fordult elő, mint pl. a cseheknél, a kiket Methodius még a magyarok honfoglalása előtt a keresztény hitre térített s mégis még azután is nagyon sokan közülök többnejűségben éltek. A magyar megelégedett egy feleséggel és azt meg is becsülte. Volt ugyan rá eset, hogy a hűtlen hitvest megölte, de hogy feleségén könnyen túl adott volna, arra példa nincs, hanem arra igenis, hogy a férj a kardos feleség elől megszökött. Áttérhetünk ezek után őseink foglalkozására. A nők munkaköre a család háztartásának gondozására és vezetésére terjedt ki. Ők sütöt­tek, főztek, ők fonták a fonalat, ők szőtték a vásznat s ők látták el a férfiakat a hadi fog­lalkozásnak megfelelő ruhákkal. A kender, szövés tősgyökeres magyar szavaink. A férfiak egy része béke idején a gulyák, nyájak, ménesek felügye­letével volt elfoglalva, más része meg hálót bogo­zott, íjjat készített, nyilat kovácsolt s vadászattal vagy halászattal foglalkozott. Kis mértékben, már Lebediában a földet is művelték. Bélza, árpa, sarló, arat, őröl szavainkat a töröktől vagy eltörökösödött kozároktól kölcsö­nöztük. A földmívelést azonban, mint harczias nép, maga nem űzte, hanem azt leginkább rab­szolgáira bízta s miután huzamosabb ideig nem igen tartózkodtak egy helyen, nem tételezhető föl, hogy a földet oly mértékben is művelték volna, hogy pl. őszszel vetették volna el a ga­bonát, hanem annál inkább hihető, hogy fő­­veteményük a gyorsan érő és jól fizető kötes volt. A földmívelés nálunk nagyobb mértékben a kereszténység fölvétele után terjedt el, a­mit főleg a szlávoktól tanultunk el, legalább arra vall az, hogy a földmívelés körébe vágó sza­vaink nagy része (osztag, barázda, borona, gereblye, iga, járom, kalász, kasza, rozs, szalma) szláv eredetű. Hiszen rabszolgáik jórészben szlávok voltak, a föld megművelését ezekre bízták s nem a puszta véletlen játéka, hogy szolga és cseléd szavaink a szláv (a szlov.) „sluga“ és „celjadh“ szókból eredtek. S ha elképzeljük, hogy mint hadakozó lovas népnek, mily nagy mennyiségű nyíl- és lándfa­­hegyre, kengyelvasra, lópatkóra volt szüksége, önkéntelenül föl kell tételeznünk, hogy a kovács­mesterség nagyon is elterjedt foglalkozás lehe­tett közöttük. Miután pedig ruházatukat nem idegen népektől szerezték be, hanem maguk készítették, bizonyára nagy számmal voltak kö­zöttük szűcsök, süveggyártók és csizmakészítők is. Az ötvös, varga, szabó, ács szavaink s a jártó, gyártó szavak összetételei mind őserede­­tűek. Foglalkoztak nemezgyártással is, a­mely hasonló lehetett a mai középázsiai török népek nemezgyártásához, melyet nagynevű orientalis­tánk Vámbéry leírásából ismerünk. E népek a nemezt a tevék és juhok gyapjából készítik, olykép „hogy előbb a fehér gyapjút különválaszt­ják a barnától, majd lóbőrre teregetik s addig csepülik, míg az egyes szálak egymástól külön nem válnak s egyforma magasságú réteget nem képeznek. Ekkor vízzel befecskendezik s két gyékény közé helyezve, addig hengergetik, míg a szőr vagy gyapjú, a benne levő ragadós zsír következtében összeálló szilárd anyaggá lesz. Kézzel való többszörös hengergetés után oly vékonynyá lesz a tekercs, hogy a kak­ást lábbal kell folytatni. Hat vagy nyolcz nőcseléd fog hozzá s a tekercset egyenlő lépésekkel henger­­getve maga előtt, a tánczhoz hasonló mozgást végez. A kirgiz vagy turkomán nők kezeket csípőjükre téve s dalolva, több óra hosszáig folytatják e mulatságot, a­nélkül, hogy elfárad­nának.“ Ilyformán készíthette az ősmagyar is a nemezt (vagy posztót), mert hogy gyártották, arról görög írók értesítenek. Legkedvesebb foglalkozásuk azonban a harcz volt. Régi krónikáink szerint hírnökök jártak körül ilyenkor a nép között, a kik e szavakkal szólították hadba a fegyverfogható népséget : „Isten és a magyar nép szava, hogy kiki pon­tosan megjelenjen a kijelölt helyen és napon a község tanácsát és parancsát meghallani.“ A harczot megelőző napon lovaikat rendesen béklyóba verve, sátraik közelében tartották. Mert lóhátról harczoltak. Másnap a megharsanó kürtök szavára, lóra pattantak s oldalukon kard, kezük­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék