Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 13. (1912)

1912 / 1. szám

URÁNIA NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“ KÖZLÖNYE MOLN­ÁTTI V­IK­T­O­R KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK LEGIFJ. SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR ----------------------------TARTALOM: -------------------------------­ Magyar vonatkozású német drámák. Gálos Rezső. 1. 1.­­— A létért való küzdelem és az emberi társadalom. Sajó Károly. 4. 1. — Goethe paedagogiai eszméi „Wahlverwand­schaften“ czímű regényében. Dr. Bitzó Sarolta. 11. 1. — A lisztharmat. (Képekkel.) (Első közlemény.) Dr. Moesz Gusztáv. 16.1. — Ányos Pál. Dr. Gerencsér István. 25.1. — A pók a világban. Fehér Jenő. 28. 1. — A túlvilág hitének psychologiai fejlődése. Teleky József. 29. 1. — Újabb vizsgálatok a sarki fény mivoltának felderítésére. Jónás Frigyes. 33. 1. — Az astrophotographia fejlődése az utolsó negyedszázad alatt. Tass Antal. 35. 1. — Krónika. (Olvasóinkhoz. Molnár Viktor. 36. 1. — Uránia-Színház. —Ig. 36. 1. — Hordozható theatrumok. Zsoldos Benő. 37. 1. — Hogyan büntették régen a káromkodó embert? Benkóczy Emil. 37. 1. — A földrengésről. 38. 3. — Deutsch de la Meurthe szárnyas hintója. (Képekkel.) V. A. 39.1. — A petróleum-termékek vizsgála­tának egységesítését czélzó nemzetközi bizottság ülése. 40. 1. — Az esőcseppek sebessége. B. Gy. 40. 1 — Fényjelenségek földrengések alkalmából. M. 41. 1. — A gravitatio oká­ról. M. 41. 1. — A zenei hangközök új rendszerű mérése. M. 41. 1.) — Könyvszemle. (Görgey Arthur: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Fordította: id. Görgey István. Dr. Marczinkó Ferencz. 42. 1. — Dr. Rapaics Raymund: Magyarország növényföldrajza, pm. 44. 1. — Társadalmi mechanika. M. 45. 1.) — Csillagászati krónika. (Az 1912. évi nap- és holdfogyatkozások. 46. 1. — Az 1912-ben visszatérő üstökösök. 46. 1. — 1911. évi üstökös. 46. 1. — A csillagos ég 1912 január havában. 47. 1. — Bolygók. 48. 1. — Tünemények. 48. 1.) (Képekkel.) Tass Antal. — Kimutatás a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról. 48.1. — Hirdetések. 48.1. Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.) A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik BUDAPEST, 1912. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 1912 JANUÁR =------—=E MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL. = SZERKESZTŐSÉG: VII. IZSÓ­ UTCZA 4. SZ. HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE­MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék