Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 13. (1912)

1912 / 1. szám

Felhívás előfizetésre. Az Uránia az 1912. évvel immár tizenharmadik évfolyamába lépett. Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czik­­kekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár­sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány­ szakok nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta­tások megállapított eredményei felől. A tizenkettedik évfolyamban 85 nagyobb és 161 kisebb közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, meteorológia, állattan, növénytan, élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika, ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan, nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve­lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok, társadalomtudományok, szépirodalom stb. köréből. Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István, Balta A., Baros Gyula, Bányai Elemér, Bárány Gerő, Bellosics Bálint, Benkóczy Emil, Bibó I., Bönyérfi J., Cholnoky J., Csejkó Gyula, Csűrös F., Dézsi L, Dietz L., Dienes Pál, Dienes Valéria, Diósszilágyi L., Dívald Kor­nél, Elek Oszkár, Endrei Gerzson, Erdélyi Pál, Erődi­ Béla, Ny. Farkas G., Fitos Vilmos, Gaal Mózesné, Halász Gyula, H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F., Görög Imre, Gulyás Pál, Hankó Vámos,Hegedűs Árpád,ifj. Hegedűs S., Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, Jánosi I., Juba A., Kapitány K., Kárffy D., Kármán Ferencz, Kármán Tódor, Kelemen Ignácz,­ Kovács Gábor, Körösi Henrik, Köves­­ligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf György, Kupcsay F., Láng Margit, Láng Nándor, Lehr Albert, Lóczy Lajos, Lőrenthey I., Mahler Ede, Marczinkó F., Máday István, Márki Sándor, Mosdóssy I.,Myskovszky E., Neményi Imre, Nógrádi L., Nuricsán J., K. Nyáry Albert, Orbán Gy., Pap Károly, Pekár Gyula, Pethő Sándor, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pru­­zsinszky Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz István, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Sebestyén Károly, Setényi Pál, Somogyi Antal, Szabó László, Szádeczky Gyula, Szász Alfréd, Szász Zoltán, Szekeres Kálmán, Szentpétery Imre, Szeremley Barna, Sztrab­on N., Szűcs István, Tankó B., Tass Antal, Teleky József, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Zoltán, Vass Árpád, Vértesy Jenő, Visnya Aladár, Urk A., Zilahi László, Zemplén Győző, Zsoldos Benő stb. Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min­dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak­rabban fognak bennünket ezután is felkeresni. Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további odaadó szíves támogatását. Az Urániá-t az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü­let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor., mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal, Budapest, V., Hold­ u. 16.) küldendő. Előfizetést egy évnél rövidebb időre nem fogadunk el. Az «Uránia» szerkesztősége. URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET TISZTIKAR. Tiszteletbeli elnökök: Báró Eötvös Loránd és gróf Szögyény-Marich László. Elnökök: Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és Molnár Viktor (ügyvezető elnök). A­l­e­l­n­ö­k­ö­k : Beöthy Zsolt Ilosvay Lajos Rákosi Jenő Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos Zsilinszky Mihály. Főtitkár: üresedésben. Titkárok: Dr. Finály Gábor Dr. Szász Károly J­egyzők: Déri Gyula Dr. Szűcs István Dr. Szekeres Kálmán Dr. Zemplén Győző Pénztáros: Preszler Antal. Ellenőr: Böngérfi János. Könyvtáros: Dr. Lőrenthey Imre. „URANIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: Dr. Bezsilla István elnök. Dr. Rácz István Rankovszky Antal Igmándi Mihály Dr. Mészáros Károly VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG: Molnár Viktor Dr. Klupathy Jenő Dr. Szász Károly. Aligazgató: dr. Szabó Ödön. IGAZGATÓSÁG: Elnök: Molnár Viktor. Tagok: Dr. Bezsilla Nándor Bedő Béla Dessewffy Arisztid Dr. Erődi Béla Gerster Béla Dr. Klupathy Jenő Dr. Kövesligethy Radó Dr. Lichtenberg Kornél Révai Mór Dr. Schiller Henrik Dr. Várady Gábor Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe. Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-ás évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a­ki köte­lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni. Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket élvezi: 1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.; 2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me­lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár egy páholyt 50° 0-ás árkedvezmény mellett válthat; 3. részt vesz a házi sorsjátékokban, a­melyeken éven­­ként művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki; 4. szabadon látogathatja az egyesület által rende­zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb. 5. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye­sület úgynevezett vidéki,akciója részére beszerzett vetítő­gépek és felolvasások kölcsöndíjánál. A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz­dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz­tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni szíveskedjenek. A­z Uránia-egyesület elnöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék