Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 22. (1921)

a) A természettan, mennyiségtan, vegytan és meteorológia köréből. Lap Az állócsillagok nagyságának meghatározása . 10 Balmer formulája és a Bohr-féle atomminta. Hauser­­. 12 Újabb magasnyomású kísérletek................................14 Festmények vizsgálata Röntgen-sugarakkal ... 15 Birkeland kísérletei.......................................................16 .Elemek­ felbontása. Mende Jenő................................37 Az energiaatom. Hanser Ignácz...............................42 A sarkfény és a napfoltok összefüggése. Hauser I. 73 b) Az állattan, növénytan és élettan köréből. Az ibolyaszíní­ kenyér. Dr. Moesz Gusztáv ... 12 A kisbalatoni gémtelep. Dr. Keller Oszkár ... 62 A főbb életjelenségek. Dr. Varga Ferencz ... 64 c) A földrajz, földtan és orvostudományok köréből. Vizsgálatok a szárított élesztővel. Dr. Windisc/1 /?. 41 d) A technika és ipar köréből. Képek sürgönyzése.......................................................14 Egy millió lóerő a tengerjárás energiájából ... 16 Brassó órái a XVI. században. Dr. Moesz Gusztáv 71 II. Kisebb közlemények. A) Krónika. Tudományos és technikai újdonságok. a) A természettan, vegytan és meteorológia köréből. Helium.........................................................................................................................17 Eötvös-effectus.............................................................................................17 Madame Curie Amerikában................................................................18 A radioactiv világító anyagokról M. J......................................19 A légköri elektromosság nagy magasságban. Mol­nár Jenő...........................................................................................................20 Az urán és actinium összefüggése. M. J................................20 Hangerősítő készülékek népszónokok számára. . 20 Vegyi folyamatok rendkívül kis tömegekben. M. /. 20 A hőrezgések sebessége. Molnár J...............................................21 A napsugárzás és az időjárás. Molnár J. ..... 21 Az északi fény eredete. M. J...............................................................22 Az anyagi világ méretei Einstein szerint. Hauser Ignácz............................................................................................................43 Az Eötvös-effectus. M. J...........................................................................45 A magánhangzók természete. Keszi János ... 47 Újabb védelem a Röntgen-sugarak ellen. Keszi J. 47 A szén folyósítása. Hauser Ignácz..........................................77 b) Az állattan, növénytan, élettan és földrajz TARTALOMJEGYZÉK. I. Önálló czikkek. e) A bölcsészet, széptan, nyelvtudomány és irodalomtörténet köréből. Lap Lamartine ifjúsága. Dr Pet­rich Béla.......................­­ Sokrates. Nagy József....................................................5 „Fanni“. Szász Károly........................... 6 Dante. Kenedy Géza................................ 29 Emlékezés Gyulai Pálra.............................................56 Nyelvünk dicsérete. Pruzsinszky Pál......................57 Flaubert. Dr. Petrich Béla........................................59 f) A történelem, mű­velődéstörténelem és néprajz köréből. Adalékok az emigráczió előtti amerikai és magyar érintkezések történetéhez...........................................8 Mit vesztettünk Nyugatmagyarországgal ? M. F. . 25 A magyarság eredetéről. Krecsmárik Endre ... 33 Hogyan készüljünk a haza felszabadítására. Szász Béla . . .­­...........................................................53 g) Vegyes tárgyi­ czikkek. A legkedvesebb politikusról. Szász Károly . . . 31 A por.* Dr. Moesz Gusztáv .........................................40 köréből. Jókai mint növénypathologus. Dr. Moesz Gusztáv 17. A Mont Everest megmászása.........................................................21 Újfajta selyemhernyó..............................................................................21 Földrajzi hosszúság meghatározása drótnélküli tele­gráfiával. Keszi János.......................................................................43 A Föld kora...........................................................................................................76 c) A technika, ipar és iparművészet köréből. Rendszeres légi közlekedés ..........................................................18 Újdonságok a repülőgéptechnikában....................................18 Radioactiv­ edények......................................................................................19 A tizes mértékrendszer haladása..................................................20 Az új franczia törvény a mértékegységről. Keszi János..................................................................................................................20 Hangverseny 1000 kilométernyire..................................................20 Stereoskopikus mozgóképek.........................................................20 Új Röntgen-lemez.....................................................................................20 60,000 kilowattos transformátor. Molnár J. . . . 21 Széndioxidgáz mint műtrágya........................................... . 21 Kandó Kálmán ...........................................................44 Volf György.........................................................44 Weiss Manfréd-féle gyártelep..............................44 Drótnélküli telegráfállomás Bécs mellett. M. J. 45 Telefonálás nagy távolságra. Keszi János .... 45 Új előhívási eljárás a photographiában. Hauser I. 45 Az elektromos áram hatása a vasbetonra. Molnár J. 46 Czement salakból. Hauser Ignácz.....................46 Quarczüveg. Hauser Ignácz...................................46 Galvanofon, új vezetékvizsgáló. Molnár J. 47 Pótkávékészítő nyersanyagok. Dr. Windisch Rikárd 74 A léghajóközlekedés................................ . . 76 A modern lakás problémája..............................76 A szén szállításának problémája.........................76 Fotográfiai lemez papírból. Hauser Ignácz ... 11 Nagy vízesések kihasználása. Molnár Jenő ... 78 d) Vegyes tárgynak. Carnegie a tudományért.......................................17 c) Könyvszemle. Gázgépek (belső égésű gépek) működése .22 „Írók, könyvek, kiadók“. i­ly...............................22 Tangl Károly­. Bevezetés a fizikába ......................47 Rapaics Rajmund: Az Alföld növényföldrajzi jel­lem­e. ..­­...............................................................48 Berzeviczy Albert: Az absolutismus . . . . 78 Bartóky József két kötete..................................78 Császár Elemér: A magyar regény története . 78 Horváth Cyrill: Középkori magyar verseink ... 78 Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései................78 Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézi­könyve ....................................................................78 Kosztolányi Dezső: A véres költő.....................79 Mende Jenő: A drótnélküli telegráfia 79 Szabolcska Mihály: Válogatott verseskönyve . . 79 Voinovich Géza: Mohács . .....................................79 A szerkesztőségnek beküldött könyvek.................80 C) Különféle. Az első magyar „Baedeker“..............................23 Furcsa álmok. Varga Bálint..............................24 Jegyzőkönyv az Uránia Magyar Tudományos Társa­ságnak 1921. évi május 6-án tartott közgyűléséről 49 Levél a másvilágról ..................................................79

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék