Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 23. (1922)

1922 / 1-5. szám - Sz. K.: Beöthy Zsolt 1848-1922

XXIII. évf. 1922. januárius—május 1—5. szám Alapította: MOLNÁR VIKTOR Nem tagoknak előfizetési ára egy évre 50 korona. Felelős szerkesztők: SZÁSZ KÁROLY és MOESZ GUSZTÁV NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT KIADJA AZ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG E folyóiratot a Társaság tagjai évi illetmény fejében kapják. Beöthy Zsolt 1848—1922. Talán még sohasem borult egyetemesebb gyász a magyar kulturális életre, mint most, a Beöthy Zsolt elhunytával. Mert ő nemcsak hogy egyik legkiválóbb képvise­lője volt a magyar szellemnek, nemcsak elismert vezére az irodalmi törekvéseknek — hanem a tudománynak és irodalomnak úgy­szólván minden oltárán ott égett az ő áldozatának lobogó lángja. Az iskola, az egyetemtől lefelé, — a tudományos társa­ságok, fel az Akadémiáig, — az irodalmi körök, élükön az ő elnöklete alatti Kisfaludy Társasággal, — a tudományt népszerűsítő egyletek, soraikban a mienkkel, a köz­­művelődési testületek hosszú sora — mind, mind a magukénak mondhatták őt, mert munkájukból közvetetlenül is kivette a maga részét, — ott volt körükben nemcsak szelleme vezető erejével, eszméinek páratlan gazdagságával, érzéseinek ritka melegével — hanem úgy­szólván mindennapos munkájával is. Az Uránia­ Társaságnak egyik alelnöke volt ő, — folyóiratunk egyik leghűségesebb olvasója, törekvéseinknek igaz barátja és előmozdítója. Mert az ő nagy lelke rajongott minden szépért és jóért, — tele volt izzó szeretettel minden nagy eszmény iránt, tele különösen a nemzeti közművelődés, a nemzeti irodalom jól felfogott érdekei iránt. Hogy iskoláinkban az úgynevezett nemzeti tárgyakat — az irodalomtörténetet és a históriát — olyan mértékben és olyan módon tanítják, mint a­hogyan az most történik: az első sorban a Beöthy Zsolt érdeme, a­ki, mint a régi Közoktatási Tanácsnak egyik vezető tagja, ez irányban nagy erőfeszítéseket tett és nagy sikereket ért el. Szóljunk-e külön arról a szolgálatról, mit ő a nemzeti irodalomtörténet tanítá­sának szolgálatában, a tankönyvirodalom klassziczitásáig emelkedett irodalomtörténeti kézikönyvével tett ? Irodalmunkban az erkölcsi széptől támogatott nemzeti irány megerősítése érde­kében senki sem fáradozott többet, mint Beöthy Zsolt — a­ki kritikáiban, tanul­mányaiban, beszédeiben mindig ennek az iránynak volt megalkuvást nem ismerő előharczosa. Ebbéli munkássága képezi talán pályájának legjelentősebb diadalát — ez a munka tükrözi legtisztábban az ő igazi egyéniségét. Könyvei a magyar szellemi élet legdrágább kincsei közé fognak tartozni min­denha — és pedig úgy szépirodalmi munkái, a­melyekben, novelláiban és regényeiben ifjúkora legszebb álmai ragyognak, — mint aesthetikai és különösen irodalomtörténeti nagyértékű művei. Ezek hosszú sorából az emlékezés e röpke megnyilatkozásában is ki kell emelnünk az ő irodalmi Kis­ Tükrét , mely a maga nemében a legtökélete­sebb könyvek egyike, nálunk szinte páratlan. Egész szellemi életünk fejlődésének !*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék