MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 58. ÉVFOLYAM (2009)

2009 / 2. sz. - TANULMÁNYOK - GÁBOR ESZTER: Kolbenheyer Ferenc építész (Eperjes,1841-Buziás,1881)

Ami az épület külsejét illeti, egészében és részleteiben a modern­ renaissance idomait mutatja, s - közelebbi meg­határozással - az. u.n. berlini iskola terméke gyanánt mo­solyog felénk. Ez iskolának kiváló vonása épen a gyöngéd ízletesség jellemében fekszik, s így egy nyaraló tervezésé­hez legalkalmasabb eszközül kínálkozik. Ajánljuk a mellékelt rajzokat olvasóink kiváló figyel­mébe. Ney Béla" Ney B.: Margitszigeti nyaraló - Tervezték Benkó és Kolbenheyer építészek. A MMÉEK V. 1871, 145-146. és VII. és VIII. melléklet 85 NeyB. i. m. 145. 86 Ybl Ervin: Hauszmann Alajos élete és művészete. Kézirat (1953). 87 BFL IV. 1303.f. Pestvárosi tanácsi iratok. VI. 10/1872-11. K.Cs. p. 1207-1208. 29.891/1872/VIII. 26. tan. sz. 88 BFL IV. 1303.f. VI. 10. K. Cs. II. p. 1233-1234. 30.532/1872. 89 BFL IV. 1407.b. 18.531/1881; BFL XV. 17.d. 329/29.674 Hrsz. 90 Mindkét villa áll jelenleg is, bár természetesen át­alakított formában. A sugárúti (Andrássy út 123.) eredeti terve a BFL XV. 17.d. 329/29.654 Firsz. csomójában a 29.891/1872. sz. tervlapok, a Nagy János utcai (Benczúr u. 44.) villáés uo. 29.674 Hrsz. csomóban 21.512/1881 számon (ezek már a módosított tervek). 91 BFL IV. 1407.b. 111.1464. cs. 18.531. tan. sz. Frankl Ja­kab és neje építési engedély kérelme a Nagy János u. 44. számú telekre építendő, pontosabban befejezendő emele­tes villához. Az ügyirat belső oldalának alján, a dátum fö­lött olvasható a ceruzával írt feljegyzés: „a terveket módo­sitás végett átvettem Budapest 1881 Május 4." Örömy József­­" 92 BFL XV. 17.d. 329/29.674 Hrsz. csomóban 21.512/1881 sz. tervlapok. 93 BFL IV. 1407.b. III. 1464.cs. 18.531. tan. sz. ül. külső oldalán a tárgy megjelölése: „Tekintetes fővárosi tanács­hoz benyújtott folyamodvány Frankl Jakabnak melyben VI. kerület, Nagy-János-utcza 44. sz. telken egy villát épít­tetni, illetőleg az ide mellékelt terv szerint az ott még 1872 ben megkezdett és félbehagyott építésnek folytatásá­ra az építési engedélyt kéri." A mondat nyelvileg kissé ku­sza, de az egyértelműen kiderül, hogy az eredeti terv sze­rint kívánják folytatni a megkezdett építkezést. 94 BFL IV. 1303-f. VI.10/1872.-11 KCs. p. 1233-34, 30.532/1872. tan. sz., uo. a F KT 1799/1872. sz. 95 BFL XV. 324. Mérnöki hivatal iratai. Mutatókönyv 1881. 907. sz. „Franki Jakabnak n. János u. 44. sz. cement­ház kiépítése eng." 96 BFL II. l.a. FKT Tanácsülések jegyzőkönyvei 1881. V. 19. 715. sz.: „Franki Jakab VI. Nagy János utcza 44. sz. a. a volt Benkő-féle cementház befejezését kéri." 97 BFL IV. 1407.b. 111. 1464/1880. cs. 18.531/1881. tan. sz.: „Frankl Jakab a VI. ker. II. János utcza 44. sz. a. fekvő volt Benko-féle cementház befejezésére kér engedélyt." 98 BFL VII.2.e. Cégbírósági iratok, Cg. 1876/2476, 1876. nov. 8-i beadvány. 99 BFL VII.2.e. Cégbírósági iratok, Cg. 1876/109. Ben­kó Károly 1875 novemberében kilép az 1875. májusában alapított cégből, helyette belép Perjáth Márton; ő 1879-ben kilép, és 1880 áprilisában belép Benkó Kornélia, szül. Kol­benheyer (Benkó Károly felesége), aki majd 1883-ban ki­lépve kérte e cég törlését a társas cégek közül. A cég neve egész idő alatt változatlanul: Benkó Károly és társa, cím­vezető: Benkó Károly. Ezeknek a ki/belépéseknek oka/célja az lehetett, hogy el akarták kerülni, hogy az épí­tési vállalkozás anyagi nehézsége/csődje magával rántsa a nyergesújfalui cementgyárat is. 100 BFL VII. 12.d. Pesti telekkönyvi betétek, 4202 telek­könyvi betétszám. 1881. ápr. 5-i bejegyzés szeint Frankl Ja­kab és neje, Hirsch Hermina 8312 forintért árverésen vet­ték meg a 4165 hrsz. ingatlant. 101 Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Officieller Kunst-Katalog. Wien, Verlag der General-Direction, 1873. 182, No. 166. 102 A Sugárút-Váci körút saroképülete nem Ybl, ha­nem Feszty Adolf terve szerint épült, a Körönd sem Kol­benheyer, Lechner és Pártos, Steindl és Unger, hanem Kau­ser József, Petschacher és Bukovits terve szerint valósult meg; az Oktogon és a ligeti torkolat azonban az eredeti változat szerint. 103 Welt-Ausstellung 1873 in Wien. I. m. (101. j.) 182, No. 189. 104 Az iparengedély kiállításának pontos idejét és szá­mát nem ismerjük. Az engedélyről csak egy meglehetősen hiányos iratcsomóból van tudomásunk (BFL IV. 1407.b. III. 85/80. sz. csomó), amelyben a fővárosi tanácsnál össze­gyűjtötték a kerületi elöljáróságoktól bekért, az 1873 no­vembere után kiadott „építőmesteri és építészeti" iparen­gedélyekre vonatkozó információkat. A IV. kerületi elöljáróság 10750/1880. sz. jelentésében az 1874-ben enge­délyt nyert öt építész között szerepel Kolbenhayer (!) Fe­renc (lak. Hatvani u. 3.) neve is. (Pontos dátum és enge­délyszám nélkül.) 105 BFL IV. 1407.b. III. 491/1874. 22 401/1874. ápr. 16. A VKM közli a főváros tanácsával, hogy a lipótvárosi kath. főgimnázium kivitelével Kolbenheyer Ferencet bízta meg. 106 MOL K-173. Közmunka- és Közlekedésügyi Mi­nisztérium. 1879-17-1284 cs. sz.26 253/1876 VKM sz. és 3222/1877 Közi. Min. sz. 1877. febr. 23. Trefort Ágoston le­vele Péchy Tamás Közmunka- és közlekedésügyi minisz­terhez Kolbenheyer Ferenc miniszteri építész szerződésé­nek mibenlétéről. Ezúton köszönöm Erdélyi Andrea és Oross András (MOL) segítségét, akik ehhez a dokumen­tumhoz elvezettek. 107 Csatkai 1967, 283. 108 Mann 1982,71. 109 VÚ XXVI11. 1881, 16; Edvi Illés 1896, 147; Thirring 1926,125; ALBK XXI. Bd., 232; ML 1935.1. 575; ML 1981. II. 662. 110 Él V. 1881, 20; BzU X. 1881, 20. 111 BFL IV.1407.b. 111. 491/1874.; MOL K-173. Köz­munka- és Közlekedésügyi Minisztérium. 1879-17-1284 cs. sz.26 253/1876 VKM sz. és 3222/1877 Közi. Min. sz. 1877. febr. 23. 112 Lisa 1994,123. 113 Lisa 1994,148,157. 114 BFL IV. 1407.b. III. 491 /874. csomóban 22401/1874. április 16. A VKM. közli Budapest főváros tanácsával, hogy Kolbenheyer Ferencz építész, urat bízta meg a Lipótvárosi Kath. Főgimnázium terveinek készítésével és kivitelével. 115 BFL IV. 1407.b. III. 1606/874. csomóban 1874. július 24. szignált iktatószám nélküli helyszínrajz. 116 Pulszky 1958,1.120, valamint Trefort visszaemléke­zéseire hivatkozva Mann 1982, 9. 117 Pulszky 1958,1. 429. „Feleségemet ideiglenesen el­helyeztem a soproni papnál, Kolbenheyernél, ki azelőtt

Next