Magyar Almanak 1796-ik esztendőre (Bécs, 1796)

A' Magyar Országi Iskoláknak és Tudományoknak jelenvaló állapatjáról

veztetnek. Az Országnak negyedik rendű karjaihoz tartoznak, követeket küldenek az Országgyűlléseire, jus gladiummal olrnak, az az , magok halálra sen­­tentziazhattyák, ’s az alól fel is áldozhattyák a’ halált érdemlő bőnösöket. Némelly Városoknak szép jószágaik, faluik és majorjaik vagynak, minden kir. Várasoknak lakosaik hasonlók a’ nemesekhez, és valamint ezeknek , úgy amazoknak is minden rend­beli polgári hivataloknak viselésére jussok vagyon. Különös tanátsok vagyon, mellynek fejei a’ váras bírája, és a’ polgár mester, és valamint ezeket, úgy a’ tanátsnak tagjait is a’ polgárok szokták vá­­las­ztani. Szám szerent 43 illyeten Kir. és Szabad Várasok vagynak Magyar Országban , mellyek két rendre osztattatnak fel. Az elsőbb rendbeliek azok, a’ mely­­lyek a’ törvényes dolgokban, a’ várasi birakról, a’ Kir. Tárnok mesterre, erről a’Királyi, erről pedig a’ Septemvirális Táblákra idézhetik el vesztett perei­ket; a’ másod rendbeliek pedig a’ királyi személyt viselő it­lő mesterre (ad Personalem praesentiae re­­si­giae) apellálhatnak, a’ki az eleibe vitetett dolgo­kat néhány szabad tettzése szerént választott Tábla bíráknak jelenlétében szokta meg ítélni, és már in­nen fellyebb apellálni nem lehet, hanem ha via no­vae gratiae, azaz, újjabb engedelmet nyerénd az alperes a’ Királytól. Az elsőbb rendbeli Kir. Szabad Városok ezek­: Bártfa, Buda, Debreczen , Eperjes, Győr , Kassa , Kis-Marton, Komárom , Korpona, Kisszeg, Modor , Nagyszombath, Fest, Poson , Sopron, Szakólcza, Szathmár - Németi, Szeged, Temesvár, Új -Vidék és Zombor. Az utolsóbb rendbeliek: Bakabánya, Ba­ting, Bála-Bánya, Besztercze-Bánya, Breznó-Bánya, Esztergom, Felső Bánya, Késmárk, Körmöcz-Bánya, Libeth - Bánya , Lőcse, Nagy-Bánya, Pé­cs, Ruszt, Szeben, Székesfeje­rvár, Selmeczbánya, Szent-György, Szent-Mária , Trencsén , Új-Bánya, és Zólyom. Azoknak a’Kir. és Szabad Várasoknak, a’ mely­­lyek kérésemet tellyesítették, polgári Előjáróit, ne­venként elő fogom számlálni, melly dolognak tudása mind szép, mind h­asznos a’ Magyar Publicumra nézve.

Next