Magyar Bibliofil Szemle, 1924 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1924 / 2. szám - Könyvtári séták

nemisza Anna, Petrőczy Kata, Beth­len Kata és annyi sok más híres derék magyar nagyasszony leveleivel mind képviselve van. A könyvtáralapító derék nagyasszony, kinek a tudo­mány és irodalom minden igaz ba­rátja évek óta tisztelettel emlegeti nevét, azt is kikötötte, hogy nevét ne hozzák nyilvánosságra. A fővárosi könyvtár újdonsága, hogy a régi Budapest bibliográfiája (1711-ig), melyet nagy buzgalommal és szakértelemmel dr. Ballagi Aladár gyűjtött össze és dolgozott fel, nem sokára kikerül a sajtó alól. Minden bibliofil, akinek alkalma volt beszélni a lelkes gyűjtővel s hallott az ízelí­tőül adott mutatványokról, türelmet­lenül várja a kötet megjelenését. A könyvtár egyébként tovább foly­tatta hatalmas népművelési hivatá­sát s dr. Kremmer Dezső igazgató, az őt megértő Lobmayer Jenő széles látókörű új tanácsnok hathatós tá­mogatásával újabb három (a Bakács­téri, Hunyadi-téri és Ó­budai) fiók­­könyvtárt rendezett be s adott át a nyilvánosságnak. Hogy a rohamosan emelkedő könyvárak mellett a nyil­vános könyvtári olvasótermek jelen­tősége épen olyan rohamosan emel­kedik, nem szükség e helyen fejte­getnünk. E fővárosi tájékozódás után a vi­déki könyvtárak látogatására kerül a sor s első vidéki útunk Szegedre visz. Két könyvtár is van itt, mind­kettő megérdemli az érdeklődést, az egyik a Somogyi könyvtár, a másik a m. kir. Ferenc József Tudomány­­egyetemi könyvtár. Az egyik arra példa, hogy egy jól megalapozott könyvtár a mai nehéz viszonyok kö­zött micsoda heroikus küzdelmet folytat, hogy nívón maradhasson, a másik, hogyan lesz a semmiből egye­temi könyvtár. A Somogyi-könyv­­tárat egy művelt könyvkedvelő főpap, Somogyi Károly esztergomi kanonok 1881-ben ajándékozta a városnak s már a Szegedre szállításkor 17,572 műből, azaz 40,524 kötetből állott. Különösen theológiai művekben volt gazdag, de a történettudomány, nyel­vészet és irodalom is szépen volt képviselve s több alapvető munka, a Migne-féle Patrologia, a Pertz-féle Monumenta stb. megvolt s azóta is szépen gyarapodott. Javadalmazása mindig szerény volt s ez a szerény javadalom a pénzérték lezuhanásá­val szinte a semmivel lett egyenlő értékű. Bámulatos az a leleményes­ség, amellyel a lelkes és derék igaz­gató Móra Ferenc, akinek vállára azonkívül a Néprajzi Múzeum, Régi­ségtár és még más gyűjtemények gyarapítási gondja is nehezül, a mind­inkább növekvő könyv- és folyóirat­­ínséget megszüntetni törekszik. Tár­sadalmi gyűjtést rendez, felolvasá­sokat tart, hogy azok jövedelmét könyv- és folyóiratszerzésre fordít­hassa. Ismerve a mi viszonyainkét, ez nem lehet a könyvtárfenntartás­nak állandó alapja s a városnak immár gondoskodni kell megfelelő dotációról, annál is inkább, mert a város új egyeteme a könyvtárhasz­nálók számát hatalmasan megnö­vesztette. A kolozsvári egyetem szépen fel­szerelt, európai hírű, gazdag, modern könyvtárát mint többi intézeteit is kénytelen volt az úgynevezett utód­államnak átadni, csak egy elszánt, lelkes, szakképzett könyvtárnokcsa­­patot hozott el magával új szék-103

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék