Magyar Compass 13. (1885)

IV. Iparos részvénytársulatok

456 IPAROS VÁLLALATOK MINT RÉSZVÉNYTÁRSULATOK BUDAPESTEN, hetenként átlag 1,002 munkás dolgozott. A felhasznált vas mennyisége 73,803 méter mázsa, az eladott árak összértéke 1.859,697 forint. A múlt évi tiszta nyeremény 123,53­7 forint, mely összeg, mint fennebb látható, került kiosztás alá. — Ezen jelentés tudomásul vétetvén, a felmentvény egy­hangúlag megadatott. 77. Surányi czukorgyár és finomító részvénytársaság. Actiengesellschaft der Surányer Zucker-Fabrik und Raffinerie. Budapest. — [1882—.] — V-ik kerület. — Nádor-utcza 3-ik szám alatt. Alaptőke: 1.500,000 forint, — névre szóló 300 darab részvény 5,000 forint befizetéssel. Actiencapital: 1.500,000 fl., — in 300 Stück auf Namen lautende Actien mit 5,000 fl. Einzahlung. Osztalék 1882/3 frt. 15 (­ 5°/o). — Elnök: Hatvani Deutsch Bernát. Igazgatósági tagok: Brüll Ármin, Brüll Zsigmond, ifj. hatvani Deutsch József, hatvani Deutsch Sándor, Kohner Ágoston, Kohner Károly, Kohner Zsigmond. Felügyelő-bizottság: Hertzka Sándor, Kohner Henrik, Lederer József. Irodafőnök: Königsthal Jakab. Főkönyvelő: Grosz Nándor. — A közgyűlésen való szavazási jogra egy részvény birtoka szükséges. — A magyar-német czéget jegyzik, két igazgatósági tag együttesen. Jegyzet. — 1884/5. évi mérlegét csak folyó szeptember hóban fogja készíteni. 78. Szegedi szeszgyár és finomító-részvénytársaság. Szegediner Spiritusfabrik und Raffinerie-Actiengesellschaft. Budapest. — [1882—.] — V-ik kerület. — Arany János-utcza Tüköry-ház. Részvénytőke: 750,000 forint,— névre szóló 3,750 darab részvény 200 forint befizetéssel. Actiencapital: 750,000 fl­,— in 3,750 Stück auf Namen lautende Actien mit 300 fl. Einzahlung. Osztalék 1882/3-ban frt. 20 (­ 100/6). — Elnök: Kohner Ágost. Alelnök: Brüll Zsigmond. Igazgatósági tagok: Back Ernő, Deutsch Sándor, Strasser Sándor, Keppich Lipót, Fischl G., Naschauer J., Gaál Ferencz. Felügyelő-bizottság : Kohner Henrik, Lánczy Leo, Naeff Ferencz, May R. Miksa. Vezérigazgató: Pollák Imre. Irodafőnök: Engel Mihály. Központi könyvelő és pénztárnok: Guttenstein Miksa. — A közgyűlésen való szavazási jogra egy részvény birtoka szükséges.—A magyar-német c­éget jegyzik: három igazgatósági tag, — vagy kettő egy procuristával. Jegyzet. — 1883/4-ik évi adatait 6 megkeresés után sem küldötte be. 79. Testory-féle fém- és lámpaárúgyár részvénytársaság. Budapest. — [1883—1933.] — V-ik kerület.— Dorottya-utcza 8. szám alatt. Alaptőke: 150,000 forint, — bemutatóra szóló 750 darab részvény 200 forint befizetéssel. Actiencapital: 150.000 fl­, — in 750 Stück auf Vorzeiger lautende Actien mit 300 fl- Einzahlung. Osztalék 1884-ben írt: 0 (1­0%).— Elnök: dr. Herich Károly. Igazgatósági tagok: Müller Vilmos, budahegyi Pauer Leo, Emich Gusztáv. Felügyelő-bizottság ^Posner Károly Lajos, Adler Károly, dr. Schreyer Jakab. — A magyar czéget jegyzik, két igazgatósági tag együttesen. MÉRLEG. 1884. December 31. BILANZ. Vagyon — Activa. frt Pénzkészlet.............................................. 1,857 Kézipénztár a gyárban ....................... 295 Ingatlanok .............................................. 9,822 Gépek ..................................................... 13,680 Gépszerszámok...................................... 17,972 Minták ..................................................... 9,488 Szerszámok............................................. 4,132 Anyagok..................................................... 7,267 Gyártmányok.......................................... 69,749 Biztosíték................................................. 121 Váltókövetelések ............ 9,168 Könyvkövetelések .................................. 24,323 Bizományi raktár.................................. 13,678 Felszerelések .....................................................2,767 184,319 Nyeremény- és veszteség-számla 1884-ben : Bevétel frt: 23,474. — Áruk jövedelme frt: 22,299. — Kamatok frt: 1,175. — Kiadás: Szer­számokért frt: 2,360. — Költségekre frt: 12,099.— Tiszti fizetésekre frt: 7,999.— Leírásokra frt: 130. — Tiszta nyereményre frt: 886. — Az elért tiszta nyeremény az 1885-iki üzletév javára íratott. Teher — Passiva. frt Részvénytőke........................................... 150,000 Tartozások ............................................. 33,433 Nyeremény egyenleg 1884-ben............ 886 184,319

Next