Nagy Magyar Compass 43/2. (1915)

Iparos-részvénytársulatok

638 VASÖNTÖDÉK, FÉMIPAR, GÉP-, FEGYVER- ÉS ÉRCZÁRUGYÁRAK. 1,250 darab uj részvény kibocsátása által 2.000,000 K-ra, 1912-ben pedig 5,000 darab uj 400 K-ás részvény kibocsátásával 4.000,000 K-ra, végül 1913-ban 5,000 darab nj részvénynyel 6.000,000 K-ra emelve.) — Osztalék 1911—1914-reK: 30, 30, 0, 0, — Igazgató-tanács: Bührlen Hermann (elnök), Kálmán Viktor (alelnök), Berkovics János, Ehletzky Károly, gróf Lamberg Károly Jenő, Pick Hilbert, dr. Monáth Gyula, Weisz Károly. Igazgatók s Breitenfelder József, Heuer János, Landoors Károly. Budapesti fiúk ügyvezető igazgatója: Kálmán Viktor. Irodaidnak : Werner József. Könyveld: Gereben Márton. Képviselők: Vögerl Gyula, Fleisclimann R. — A czéget jegyzi: két igazgatósági tag, vagy egy, egy «per procura» czégjegyző tisztviselővel, vagy a budapesti fióktelep, képviselője együttesen. — Alapszab.: 1907 április 11.— Közi.: hiv. lap. — F. é. (XIV.) közgy.: 1915 május 26. MÉRLEG. 1914 szeptember 30-án. BILANZ. Vagyon — Activa: K Teher — Passiva: K Telek és épületek — Grundstück und Részvénytőke — Aktienkapital ... — 6.000,000 Gebäude .............. „........................ 925,773 Jelzálog — Hypothekar-Darlehen _ 87,652 Ingóságok — Mobilien ................... 123,194 Hitelezők — Kreditoren ............. ... 3.596,910 Eszközök — Gerätschaften ............... 321,833 Fogat — Gespann... ........................ 1 Szabadalom — Patent.................. 1 Váltók — Wechsel ............. 130,663 Biztosítékok — Kaution .................. 12,898 Adósok — Debitoren........................ 1.356,477 Részesedés •— Beteiligungen ... 30,801 Pénztár — Kassa_... _________ 62,139 Nyersanyag, félgyártmány és áruk — Rohmateriale, Halbfabrikate und Waren.................................................. 3.287,350 Gépek — Maschinen ... ................... 682,230 Veszteség — Verlust ... ..._____ 2.751,202 9.684,562 9.684,562 1137. „Radial“ maloinépitészeti részvénytársaság. — «Radial» Mühlenbau- Aktiengesellschaft. — Budapest. — (1911—1961.) — VI., Szabolcs-utcza 6. — Tlf.: 125—23. — Gyárt: malomszitákat és malomberendezési czikkeket. — Alaptőke: 150,000 K — bemuta­tóra szóló 750 darab 200 K-ás részvényben. — Igazgatóság: Balz János, Klein Henrik. Felügyelő-bizottság: Ferentzy Imre, Kovács Mihály, Klein József. Főkönyveid: Mátrai Árpád. — A czéget jegyzi: az ügyvezető igazgató, vagy pedig két igazgatósági tag együt­tesen. — Alapszab.: 1911 julius 14. — Közi.: Molnárok Lapja. 1138. Reiniger Gebbert & Schall részvénytársaság budapesti telepe. — Reiniger Gebbert & Schall Aktiengesellschaft, Niederlassung in Budapest. —Budapest. — (1908—.) — VIII., Rákóczi-ut 19. sz. — Tlf.: 68—16. — Táv.-cz.: Elektromed. — Főtelep: Ber­lin. — Gyártelepek: Berlin és Erlangen. — Készit: különleges orvosi műszereket. — Alap­tdke : 2.500,000 márka — 2,500 drb sorszámmal ellátott, bemutatóra szóló 1,000 márkás részvényben. — (Alakult 1.250,000 márka alaptőkével 1,250 drb részvényben. 1908-ban 250 drb uj részvény kibocsátása által 1.500,000 márkára fölemelve. 1910 februárban uj 500 drb részvény, 1911 májusban újabb 500 drb 1,000 M-ás részvény bocsájtatott ki, úgy hogy a jelenlegi alaptőke 2.500,000 M.) — A budapesti fióküzlet részére 25,000 K van a «Pesti magyar kereskedelmi banká­nál letéve. — Magyarországi képviselők: Schmidt Hans és Müller Rudolf, kik a czéget együttesen jegyzik. — Alapszab.: 1907 május 25. — Közi.: Pester Lloyd és Pesti Hírlap. —- Mér­legét 1. a függelékben. 1139. Remington Írógép részvénytársaság. — Remington Schreibmaschinen Aktiengesellschaft. — Remington Tipewriter Company Limited. — Budapest. — (1914—.) — Alaptdke i 500,000 K — névre szóló névértékű 025 drb 800 K-ás részvényben. — Igazgató­­sági tagok: Glogowski Kurt, dr. Kornhauser Pál, William Templeton Humes. Ügyvezető: Schaffer Vilmos. — A czéget jegyzi: két igazgatósági tag, vagy egy, egy ezégjegyzésre jogosult hivatalnokkal. — Alapszab.: 1914 decz. 12. — Közi.: hiv. lap. 1140. Részvénytársaság Diesel-motorok számára. — Aktiengesellschaft für Riesel-Motoren. — Budapest. — Gyár: Fegyver- és gépgyár. Soroksári-ut 158. sz. — Tlf.: József 19—46. — Táv.-cz.: «Dieselmo». — (1899—1939.) — A vállalat czélja : Diesel Rezső müncheni mérnök találmányát képező és róla elnevezett motorokra vonatkozó szabadalmak és az azokkal kap­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék