Nagy Magyar Compass 60/2. (1936)

Iparos-részvénytársulatok

SZÍNHÁZ-, MOZI- ÉS KASZ1NÖRÉSZVÉNYTÁRSA8ÁGOK BUDAPESTEN 175-----------1 zésével az alaptőke 10.000 P-re szállt le.) IGAZGATÓSÁG: gr. Hudik Antal, Lorenz József, dr. Hecht Ernő. gr. Nádasdy Ferenc, Mailinger Béla, dr. Springer Ferenc. IX. közgy.: 1936 márc. 27. 1935. évi veszteség P: 550. 1059. FŐVÁROSI NAGYMOZGÓ ÉS FILMIPAR RT. (1922-.) VII., Rákóczi-ut 70. Tlf.: 1-394-97. ALAP­TŐKE: 60.000 P, névre szóló 3.000 drb 20 P-s részvényben. (Alakult 3 m K-val. 1926 febr. 13-án a felérté­kelésnél (6 :1) 60.000 P-ben megállapítva.) Osztalék 1932— 35-ben P: 0. IGAZGATÓSÁG: Szentgyörgyi Kohlener Barna, dr. Hegedűs Gyula, Fenyő Sándor, dr. Virányi Lajos, Zsirossy Béla, Kugler Albert. FEL­­ŰGYELŐBIZOTTSÁG: dr. Tömösváry Tivadar (elnök), Rónay Ákos, dr. Petheő Béla, vitéz szepezdi Kiss József. Ügyv.-igazgató: Fenyő Sándor. XIV. közgy.: 1936 márc. 6. Vagyon 1935 dec. 31.: Pénztár 709. Berend. 69.000. Adósok 2.000. Értékpapír 1.000. Teher: Alap­tőke 60.000. Tartalék 3.106. Hitelezők 9.009. Nyereség 594. összesen P : 72.709. 1060. FŐVÁROSI SZÍNHÁZ RT. (1921-.) VI., Nagymező-u. 17. Tlf.: 1-168-05. Táv. e.: Fővárosi színház. ALAPTŐKE: 100.000 P, 1.000 drb 100 P-s részvényben. (Eredetileg 3 m K, 1923 dec.-ben 150 m K-ra emelve. 1926 máj. 6-án a felértékelésnél az alaptőke (150 :1) 100.000 P-ben megállapítva.) IGAZ­GATÓSÁG: dr. Görgey István, dr. Gellért Áron, Jeszenszky Elemér. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG:dr.Stesser Aladár, Heinrich Gyula, dr. Szüts Albert. 1061. IZABELLA-TÉR 16-18. SZ. ALATTI SZINIIÁZBÉRLŐ RT. (Előbb: Petőfi Sándor-u. 6. sz. alatti szinházbérlő it.) (1929-.) V., Fáik Miksa-u. 19. ALAPTŐKE: 50.000 P, 1.000 drb 50 P-s rész­vényben. IGAZGATÓSÁG: dr. Márton Sándor, Heltai Jenő, dr. Bródy Pál. Veszteség 1935 jul. 3I-én P: 23.752. 1062. KANSZ MOZGÓFÉNYKÉPt ZKM RT. (1921-.) V., Kossuth Lajos-tér 11. fdsz. 2. A Rex-mozgó (István-ut 39) tulajdonosa. ALAPTŐKE: 10.000 P, névre szóló 1.000 drb 10 P-s részvényben. Osztalék 1931 óta P: 0. IGAZGATÓSÁG: dr. BaJásy Antal, dr. Schreiber Lajos, Arató Gyula, Jánosffy Jackovits Iván, dr. Halla Aurél. FELÜGYÉLŐBIZOTTSÁG: dr. Kontz Endre, Hank Olivér, Farkas Pál. Nyereség 1935 dec. 31-én P: 18. 1063. „KON€ERT‘‘ IIANG VERSENYRENDEZŐ- ÉS MŰVÉSZETI VÁLLALAT RT. (1923 .)IV., Váci-u. 23. Tlf.: 1-833-09,1-884-64.Táv. c.:Kunkoncert. ALAPTŐKE: 8.000 P. 800 drb 10 P-s részvényben. Osztalék 1933—35-rc P: 0. IGAZGATÓSÁG: belatini Braun Rudolf, Stella Adorján,dr. Kun Ármin (jogtan.), Kun Imre (ügyv.-igazg.), dr. Fejér Ákos, Angeli Gaston. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: dr. Hetényi Béla, dr. Vágó Bálint, HoíTer János. Vagyon 1936 jnn. 30.: Pénztár 1.287. Adósok 98.661. Áruk 14.005. Berendezés 17.209. Veszteség 3.939. Teher: Alaptőke 8.000. Hitelezők 115.972. Átm. tétel 11.109. összesen P : 135.081. 1064. KOSSETH LAJOS-UTCAI MOZGÓKÉP-ÜZEM RT. (1925-.) IV., Kossuth Lajos-u. 18. ALAP­TŐKE: 80.000 P, 100 drb 800 P-s részvényben. IGAZGATÓSÁG: Wanner Antal, Wanner János, dr. Lederer Antal, lfj. Dávid János, Wanner Henrik. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG: ifj. Dávid Károly. Veszteség 1936 jul. 31-én P: 53.587. Közgy.: 1936 nov. 7. 1065. LIGET KLl'BHÁZ RT. (1916-.) VlL, Thököly-ut 78. ALAPTŐKE: 30.000 P, 400 drb 75 P-s részvényben. (Alakult 160.000 K-val, 1926 ápr. 29-én a felértékelésnél (1:1) 30.000 P-ben megállapítva.) IGAZGATÓSÁG: Erősdy Sándor, dr. Herz Henrik, Róna Sándor, Soltész József, dr. Székely Imre. FEL­­ŰGYELŐBIZOTTSÁG: Földes Mór, Garai Arnold, Hegedűs Adolf, Kiinger Dezső, Krausz Lajos. XVI. Közgy.: 1936 máj. 7., melynek napirendjére tűzetett a felszámolás kimondása. 1066. LIPÓTVÁROSI CASINÓ ÉPÜLET RT. (1893-.) V., Zriuyi-u. 5. Tlf.: 1-818-30. ALAPTŐKE: 525.000 P, névre szóló 7.500 drb 70 P-s részvényben. (Alakult 600.000 K-val. 1926 márc. 16-án a felértékelésnél (1 :1) 510.000 P-ben megállapítva. 1929 okt. 5-én 1,020.000 P-re emelve. 1930 dec. 29-én magába olvasztotta a Lakásépítő és ingatlanértékesítő rt-ot és ez alkalommal alaptőkéjét 1,275.000 P-re emelte. 1934 máj. 17-én a 170 P-s rv.-eknek 70 P-rc történt lebélyegzésével 525.000 P-re szállt le.) Osztalék 1928 óta P: 0. IGAZGATÓSÁG: Birnbaum László, Gáldi Marcell, dr. Mezey Pál. FELÜGYELŐ­­BIZOTTSÁG: dr. Kemény Miklós, Kramer Jenő, Wittmann Elemér. XLI. közgy.: 1936 ápr. 30. Vagyon 1935 dec. 3!.: Pénztár 893. Berendezés 6. Adósok 19.580. Ingatlan 670.867. Veszteség (áthozat 60.896, le idei nyereség 7.361) = 53.535. Teher: Alaptőke 525.000. Értékcsökk. tart. 31.579. Hitelezők 188.302. összesen P: 744.881. 1067. LIPÓTVÁROSI MOZGÓKÉPÜZEM RT. (1935-.) IV., Károly király-ut 10. ALAPTŐKE: 100.000 P, 200 drb 500 P-s részvényben. IGAZGATÓSÁG: Marek Lóránt, dr. Láng Lajos, dr. Steingassner Pál, Samarjay-Leölkes Béla, dr. Dömötör Jenő, Pándy László. 1068. MAGYAR NEMZETI APOLLÓ MOZGÓFÉNYKÉP RT. (1921-.) VII., Erzsébet-krt 45-47 Pstkp. cs. sz.: 48.507. Mozik: VII., Erzsébet-krt 45-47 (Royal Apolló), Szeged (Corso), Debrecen (Apolló). ALAPTŐKE: 50.000 P, névre szóló 5.000 drb 10 P-s részvényben. (Alakult 1 m K-val, 1926 ápr. 28-án a felértékelésnél 50.000 P-ben megállapítva.) IGAZGATÓSÁG: Eberhard Antal, tasnádi Szűcs András (elnök, ügyv.-igazg.), Balogh Elemér, dr. Agorasztó Tivadar, dr. Brestovszky Béla, Hoepfner Guldó, dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék