Magyar Demokrata, 1998. október-december (2. évfolyam, 39-52. szám)

1998-10-08 / 40. szám

1 PERC A Magyar Nem­zet neves újság­írója, aki sorozat­ban nem tud dol­gokat, elmarasz­taló nekrológban csermely Péter emlékezik meg a ^pemaii.dauma.hu cikk megjelenésének pillanatában már néhainak tekinthető Kurírról. A tartalommal nem lehet vitatkoz­ni, szóról szóra igaz, én, aki ritkán olvastam a Kurírt, és mindig rögtön szemet mostam utána, még mesz­­szebbre is mennék egy-két vonat­kozásban. Mi több, joggal is tehet­ném, szemben például az úrral, aki sorozatban nem tud dolgokat. De mások bánatán nyilvánosan táncra perdülni: legyen ez a gesztus Ta­más G pont Miklós, Ungvári Ta­más, Várkonyi Tibor, röviden a hangos médiaselejt sajátja. A szóban forgó úr esetében pe­dig a stílustalanság maga az em­bertelenség. Nincs mit örvendezni azon, hogy egy újság megszűnik, nem lehet ünnep tárgya, hogy új­ságírók, fotósok és titkárnők elve­szítik az állásukat. És különösen nem kell hozsannázni annál a lap­nál, amelynél az az úr is dolgozik, aki sorozatban nem tud dolgokat. A Magyar Nemzet pontosan abból az állami forrásból tartja el magát, amelyből a Kurír, nagyon helye­sen, többé nem szivattyúzhat. Ami­kor az úr, aki sorozatban nem tud dolgokat, a piacra hivatkozik, elfe­lejti, hogy a Magyar Nemzet ilyen alapon egyetlen lapszámot sem tudna megjelentetni, és ő maga sem dolgozott még három percet sem piaci körülmények között, mert irodáját vastag, állami erede­tű bankókötegek szigetelik el a külvilág viszontagságaitól. Ettől még az úrnak, aki sorozatban nem tud dolgokat, meglehet a vélemé­nye a Kurírról, de amikor olyan új­ságírók kerülnek az utcára, akikkel éveken át egy épületben dolgozott, talán mégis stílusosabb lenne, ha befogná a billentyűzetét és arra gondolna hogy milyen szerencsé­je volt, van és lesz, hogy ő és mun­katársai nem juthatnak ilyen hely­zetbe, elsősorban persze nem a sa­ját érdemeik, hanem a Magyar Nemzet egyéb vonatkozásai miatt. A nem tudásnak erre a megnyil­vánulására sok jelzőt lehet alkal­mazni. Négyet nem: a keresztényt, a konzervatívot a nemzetit és a polgárit. Persze marad még elég: ki-ki válogasson ízlése szerint. ■ Körlevél Értesítjük Tollas Tibor barátait és ismerőseit, hogy a költő emlé­kére szülőfalujában, Nagybarcán alapítvány létesült. Az alapít­vány célja, hogy Kecskési Tollas Tibor irodalmi és közéleti tevé­kenységét, változatos életútját a szülőhazában berendezendő em­lékszobában bemutassa. A házhoz tartozó kertben pedig kopjafa emlékeztessen a költőre. Továbbá, hogy Kecskési Tollas Tibor szellemében támogassa az alsó-, közép- és felsőfokú tanintéze­tekben tanuló, kiemelkedő képességű, nagybarcai származású fi­atalok továbbtanulását. Az alapítvány első feladata a szülőház re­noválása, abban a helyi könyvtár elhelyezése és az emlékszoba berendezése. Ehhez kérjük szíves adományaikat az alábbi címre vagy számlaszámra: Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány H-3641 Nagybarca, Kossuth út 32. Tel.: (36) 48-344-351 Számlaszám: OTP Bank Rt. Kazincbarcika 117341252-24013501 Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány Alapító: dr. Kecskési Mária, München. A Kuratórium elnöke: Csikasz Gábor, 3641 Nagybarca, Kossuth u. 24. Tel.: (36) 48-400-140 MEGJELENTEK elrabolt országrészeink ás véreink visszacsatolásának hatalmas filmdokumentumai. ÉSZAK FELÉ! Készült 1938-39-ben. Fekete-fehér, 60 perc. DÉL FELÉ! Készült 1941-ben. Fekete-fehér, 25 perc. A két film egy kazettán. Ara: 2000 Ft. KELET FELÉ! Készült 1940-ben. Fekete-fehér, 90 perc. Ára: 2000 Ft. KAPHATÓ: MAGYAR HÁZ KÖNYVESPINCE 1053 Budapest, Magyar u. 27. Tel.: 267-6326 Valamint a nemzeti könyvterjesztőknél. Vidéken a helyi antikváriumokban. Megrendelhető postai utánvétellel: Gede Testvérek Bt., 1385 Budapest 62. Pf.: 849 Most viszont történelmi lehető­ség van a megbékélésre. Bugár rendkívül dicsérően nyilatko­zott a magyar kormány határon túli magyarsággal kapcsolatos magatartásáról. Péntek Áll az építkezés «"Az új Nemzeti Színház ala­pozását végző KEV Metró be­fejezte a munkát és elvonult az Erzsébet téri építkezés színhe­lyéről. Amennyiben a kormány úgy dönt, hogy mégis itt épül­jön fel a színház, november 4- éig ki kell hirdetni a kivitelező pályázat eredményét. Várhegyi Attila, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának po­litikai államtitkára levélben kérte fel Bálint Andrást, az új NSZ főtanácsadóját, hogy egé­szítse ki koncepcióját a jelenle­gi Nemzeti Színház működteté­sével és társulatával. r^^gejj MDF-Fidesz­megállapodás «•Az önkormányzati válasz­tásokra együttműködési meg­- Nyugodtan akar aludni, asszonyom ? Akkor inkább nálam vásároljon kispárnát, és abban tartsa a megtakarított pénzét! 6 Karikatúra: Szmodis Imre Demokrata 1998/40

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék