Magyar Életrajzi Lexikon 2. kötet, L-Z (1982)

X, Y - Xantus János - Ybl Ervin - Ybl Lajos - Ybl Miklós

X. Y Xantus János (Csokonya, 1825. okt. 5.—Bp., 1894. dec. 13.): néprajzkutató, az MTA 1. tagja (1859). Jogi tanulmányait követően 1847-ben ügyvédi vizsgát tett. 1848-ban előbb nemzetőr, majd honvéd, 1849 febr.-jában Érsekújvárnál elfogták mint hadnagyot és Königgratz várába zár­ták. A szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Elbocsátása után Prágában m. emigránsokkal lépett kapcsolatba, mire újra besorozták. 1850-ben Anglián át az USA-ba szökött. Indiana állam területén topográfiai felméréseket végezve (1853 Texas; 1855 Kansas; 1857 )­Kalifornia) állat- és növénytani anyagot gyűjtött a Smithsonian Institution számára; az intézet segítségével az MNM is kapott tőle anyagot. 1858 — 1861 közt az USA tengerészeti mér­nökkarának kapitányaként meteorológiai megfigyeléseket végzett a Csendes-óceánon. 1861 végén hazatért Mo.-ra, de a politikai körülmények miatt 1862-ben újra vissza­utazott. Előbb a washingtoni tengerészeti min. titkára, majd mexikói konzul lett. 1864-ben végleg hazajött. Részt vállalt a pesti állatkert létrehozásában, amelynek megnyitásától (1866) ig.-ja volt. 1868-ban a kormány megbízásából DK-ázsiai expedí­cióra indult. Gyűjteménye lett a Néprajzi Múz. alapja. 1872-től az MNM Néprajzi Osztályának őre, 1873-tól ig--ja volt. — F. m. Xantus János levelei Éjszakamerikából (Pest, 1858); Utazás Kalifornia déli részeiben (Pest, 1860); A közoktatási minister megbí­zásából 1869 —70-ben Keletázsiában . . . gyűj­tött . . .népismei tárgyak leíró sorozata (Pest, 1871); Vezető a Magyar Nemzeti Múzeum népismei gyűjteményében (Bp., 1874); Né­hány hét Ceylon szigetén (Bp., 1877); Úti emlékek Singapore és vidékéről (Győr, 1879); Borneo szigetén (Győr, 1879). — Irod. György Aladár: X. J. (Földr. Közl., 1894); Mocsáry Sándor: Emlékbeszéd X. J. 1. tagról (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1899); Miller Madden, Henry: X. Hungarian naturalist in the pioneer West (Palo Alto, 1949); Sándor István: X. J. (Acta Ethnog­raphica, 1953. 3. sz.); Allodiatoris Irma: X. J. (Bp., 1955); Sándor István: X. J. amerikai néprajzi tanulmányai (Néprajzi Ért, 1957); Könnyű László: John X. Hun­garian geographer in America (Köln, 1965); Ybl Ervin (Bp., 1890. jan. 14.—Bp., 1965. aug. 11.), művészettörténész, a művészet­történeti tudományok kandidátusa (1960). Jogi és filozófiai doktorátust szerzett. Éve­­kig a Budapesti Hírlap képzőművészeti ro­vatvezetője volt, majd a vallás- és közok­tatásügyi min. művészeti osztályát vezette mint min. osztályfőnök. A bp.-i tudomány­egyb­en 1931-ben az olasz szobrászat törté­netéből magántanári képesítést nyert. 1941. júl. 1-től c.ny. rk. tanár. Számos tanulmányt, cikket és kritikát írt hazai és külföldi folyó­iratokba, napilapokba. Különösen az olasz szobrászattal, a barokk építészettel és a 19. sz.-i m. művészettel foglalkozott. Hagyaté­kát a Székesfehérvári István király Múz. örökölte, itt őrzik kéziratos emlékiratait is. — F. m. Donatello (Bp., 1927; Bruxelles, 1930); Toscana szobrászata a quattrocentoban (I —II., Bp., 1930); Lotz Károly élete és mű­vészete (Bp., 1938); Mesterek és mesterművek (Bp., 1938); Ybl Miklós (Bp., 1956); Csont­váry Tivadar (Bp., 1958, angolul is); A Ma­gyar Nemzeti Galéria palotája (Bp., 1960); A francia és angol renaissance és barokk művé­szet (I—II., Bp., 1960). — Irod. Farkas Zol­tán:­ Y. E. (Művészet, 1965); Rados Jenő: Y. E. (Magy. Építőművészet, 1965.) Ybl Lajos (Pest, 1855. szept. 25.—Bp., 1934. jan. 24.): építész. Tanulmányait Bécsben és Stuttgartban végezte. Először nagybátyja, ~ Miklós műtermében gyako­rolt, majd tervezőirodájában templomokat, középületeket, bérpalotákat, villákat terve­zett. Ismertebbek: a hódmezővásárhelyi városháza, a temesvári millenniumi temp­lom, a gimn. és gyermekmenhely, a kórház, a Selmecbányai gimn., bp.-i bérházak. Ybl Miklós (Székesfehérvár, 1814. ápr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék