Magyar Építőipar, 1976 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1976 / 8. szám - Zelkó Zoltán: Hasznos és "haszontalan" gondolatok a ház építéséhez

a ROVATVEZETŐK BOGDAiM GYÖRGY-POSGAY CSABA A centenáriumi lakótelep építés műszaki és pénzügyi problémái MEZŐS MIHÁLY A KISZ Fővárosi Lakásfejlesztési program bővítése érdekében 1970-ben elhatározást nyert, hogy Bu­dapest XVI. kerületében telepszerű, „Ifjúsági la­kásépítési akció” kerüljön megvalósításra. A Fővá­rosi Tanács részéről megtörtént a lakótelep hely­­kijelölése, mely az IKARUSZ Gyár mellett van, egyúttal meghatározta a beépítési elvi szempont­jait. Ezek, valamint a lakás beruházások létrehozá­sában alapvetően fontos igazgatási szerveknek elő­zetes igényegyeztetése alapján, és az általános la­kásfejlesztési feladatokkal összhangban megterve­zést nyert a Fővárosunk Centenáriumának jeligéjé­vel a „Centenáriumi Lakótelep”. A lakótelep — a két üzemben tervezett 1000 db + 1000 db lakás­építésével —, összesen 2000 db lakás megépítését tervezte. A Centenáriumi Lakótelep megépítésére meg­alakult a „Centenáriumi Ifjúsági és Munkás Lakás­építő-Fenntartó Szövetkezet”, mely az egész lakó­telep szervezését látja el. A Centenáriumi Lakótelep megtervezésére a LAKÓTERV kapott megbízást. A tervezői megbí­zás értelmében a lakóépületek kivitelezése több­nyire a kohósalak blokkos technológiával tör­ténne. Az épületek kivitelezésére a Budapesti Szövet­kezeti Építőipar, ezen belül elsősorban az „Április 4” Építőipari Szövetkezet lett megbízva. Az „Ápri­lis 4” Építőipari Szövetkezet generál megbízatása mellett még más kivitelezőkkel is kötöttek generál szerződéseket, részben azonos feladatok végrehaj­tására, részben speciális munkák kivitelezésére. A beruházási célok meghatározása után a mű­szaki és pénzügyi feltételeknek a biztosítása a be­ruházás megvalósításának nélkülözhetetlen előfel­tételeként jelentkezik. Ezek nem az elhatározás és jóváhagyás kérdései, hanem a szigorú tényéké. Közismert, hogy a beruházás előkészítés minő­sége meghatározó tényezője a megvalósítási folya­mat tervszerűségének és eredményességének. Adat­halmazok bizonyítják, hogy a kivitelezési folya­matokban keletkező lényeges hibák, vagy a léte­sítmény átadásakor jelentkező hiányosságok, vala­mint a kivitelezés késedelme, a többletköltségek, legtöbb esetben az előkészítés, a helytelen bonyo­lítás és kivitelezés hiányosságaira vezethető vissza. Az előkészítés hiányosságai lehetnek tehát beru­házói, pénzügyi és műszaki jellegűek. A Centenáriumi Lakótelep építésének problé­máit ilyen nézőpontból kívánom vizsgálni, tehát az építkezés építés-előkészítés, kivitelezés és bonyolí­tás folyamatában. Az építés előkészítést a szerződéskötést megelőző tevékenységében, a létrejött szerződés vizsgálatá­ban, az építkezés megkezdésének előfeltétel-bizto­sításában vizsgálom. E tények részben a beruházó, részben a kivitelező tevékenységét tükrözik. A ki­vitelezés bonyolítása során szerzett tapasztalatokat a beruházó, építtető és kivitelezőre vonatkoztatva tárgyalom, néhány szembetűnő beruházói, vagy pénzügyi bonyolítási, vagy kivitelezői jelenség be­mutatására is kitérve. Az építőipar sajátosságából, a változó munka­helyekből, a más-más technológiai alkalmazásokból ered, hogy az építkezések előkészítésére egy állandó, azonos jellegű formulát kialakítani nem lehet. Minden építkezést külön kell vizsgálni, más-más elvek összességében kell megszervezni, és a tevé-625

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék