Magyar Fórum, 1991. július-december (3. évfolyam, 27-50. szám)

1991-07-18 / 29. szám

1991. július 18. 13 A MAGYARSÁG ESÉLYEI LAKITELEK 1987. SZEPT. 27. A tanácskozás hiteles jegyzőkönyve. A könyv megrendelhető: ANTOLÓGIA KIADÓ, H-6065 LAKITELEK,Pf. 31. Ára postaköltséggel, csomagolással, vászonkötésben: 260,-Forint. PALYAZAT A LAKITELEK ALAPÍTVÁNY önéletírói pályázatot hirdet az emigrációban élő (vagy a közelmúltban hazatelepült) magyarok részére. Pályázni lehet teljes önéletírással, a szülőföld meghatározó él­ményeivel, a pályázó életét befolyásoló történelmi események (háború, hadifogság, internálás, üldöztetés, börtön, forradalom, szabadságharc, szökés a határon), valamint a sajátos emigrációs létforma (beilleszkedés, sikeres vagy balsikerű vállalkozások, há­zasság, család, kapcsolat az óhazával, közösségi élet) emlékeivel foglalkozó önéletírásokkal, a pályázó életének egy-egy sorsfordí­tó, az utókor számára érdekes szakaszának részletes bemutatásá­val. A pályázathoz mellékelni lehet az életút egy-egy sajátos törté­netét, állomását megörökítő, hitelesítő fényképek, dokumentu­mok másolatait. A pályázatra beküldött, olvashatóan legépelt önéletírások ter­jedelme nem korlátozott. A pályázaton kérjük tüntesse fel a nevét, pontos lakáscímét. Az írókból, történészekből álló értékelő bizottság 150.000 fo­rint keretösszegben díjakat, jutalmakat oszt ki (repülőjegy, ma­gyarországi üdülés, könyvjutalmak). Eredményhirdetés: 1992. március 15. A legjobb alkotásokból a Lakitelek Alapítvány könyvalakban gyűjteményt ad ki, az önéletírás közérdeklődésre számottartó részleteit pedig megjelentetésre fölajánlja napi- és hetilapoknak, folyóiratoknak. Az önéletírásokat, dokumentumokat a Lakitelek Alapítvány archívumában megőrizzük. Beküldési határidő: 1992. január 31. Az önéletírásokat a következő címre kell küldeni: LAKITELEK ALAPÍTVÁNY 11-1399 Budapest, Pf. 701-380. Budapest, 1991. június 1. Pályázati felhívás! „SORSUNK 1991” címmel újságírói tehetségkutató pályázatot hirdet a LAKITELEK ALAPÍTVÁNY A pályázaton részt vehetnek mindazok a határainkon innen és túl élő magyar fiatalok, akik tehetséget éreznek az újságírói hiva­táshoz, nem töltötték be 35. életévüket, nem főfoglalkozású hír­lapíróként dolgoznak. A pályázóktól két eltérő terjedelmű, nyomtatásban meg nem jelent riportot vár az értékelő bizottság, három-három példány­ban. Az egyik riport terjedelme nem haladhatja meg a három, a másik az öt gépelt oldalt (oldalanként 30 sor, 60 leütés). Beküldési határidő: 1991. augusztus 15. A pályázat eredményét szeptember 15-ig a Magyar Fórum, a Pesti Hírlap és az Új Magyarország hasábjain keresztül tesszük közzé. A pályázók a következő díjakat nyerhetik: első díj: riporter­magnó és táskaírógép, második díj: riportermagnó, harmadik díj: tásicaírőgép. Az értékelő bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben több megfelelő pályamunka érkezik, további értékes díjakat (kézikönyveket, lexikonokat, vásárlási utalványokat) ad­jon. Egyúttal javasolni kívánja - az említett három lap vezetőivel egyetértésben -, hogy e lapok hasábjain a jó riportok megjelenje­nek, természetesen külön honoráriumért. A pályamunkákat név, postacím kíséretében a következő cím­re kérjük: LAKITELEK ALAPÍTVÁNY H-1399 Budapest, Pf. 701-380 Budapest, 1991. június 1. Magyar FöruM JÚLIUS 19-20-21 LAKITELKI FALUN APOR A HOLT-TISZA PARTON 1991. július 19. péntek 10 órakor Hevesi Imre, a „MOHO SAPIENS” együttes tagjá­nak zenés, vidám műsora. 11 órakor MÉG Színház bábműsora: Az fordolt farkasról... 17 órakor A Nagyváradi Lúdas Matyi Bábszínház előadása: LU­DAS MATYI. Fazekas M. és Hunyadi A. után színpad­ra alkalmazta és rendezte Meleg Vilmos. Díszlet és bábtervező Kádár Zoltán. Szereplők: Lúdas Matyi: Meleg Attila, Döbrögi: Se­res Lajos, Kobak: Karalyos Sándor, Julis: M. Balázs Hortenzia, Kisbíró: Szabó Lajos, Lazsnak, Anya: Kará­csony Judit, Legény, Sára: Stéfán-Bodor Mária. Hang­mester: Dankó János. Vilá­gosító: Kun László. Díszlet­munkás: Papp Péter Bábki­vitelezők: Vásárhelyi István, Szebeni Viktória, Csűri Emese. 18 órakor ZENGŐ ABC. Zenés, játé­kos kalandozás a betűk vilá­gában, gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek. Szöveg: Móra Ferenc és Ri­gó Béla. Zenéjét szerezte és közreműködik: LUKÁCSY KATALIN, hangszerelte és közreműködik: a Z’ZI LA­BOR együttes. 20.30 órakor A COLLEGIUM MUSI­­CUM együttes műsora. XVIII. sz-i magyar zene és Balassi dalok. 21.30 órakor TÁNCHÁZ. OPANKE dél­szláv gyermek néptánc, Po­­mázi Műv. Ház együttese és a kecskeméti Hegedűs nép­zenei együttes. 1991. július 20. szombat 10 órakor BUKFENC ÓRA Versek, mesék, játékok zenével. Darkó Éva gyermekműsora Közreműködik: Szőke Eri­ka 11 órakor Birinyi József: Népi hang­szerek bemutatója 12 órakor DIVATBEMUTATÓ a Kecskeméti Centrum Áru­ház termékeiből. A bemuta­tott ruhák a helyszínen meg­vásárolhatók. 15 órakor BÚVÁRBEMUTATÓ, a FTSK DELFIN Könnyűbú­vár Szakosztály(Bp.) bemu­tatója. A bemutató merülés­vezetője: Kollár K. Attila, Péterbencze László, Szarka Géza. A program irányítói nemzetközi minősítésű bú­várok. A bemutató prog­ramja:- búváruszony bemutató,- vízalatti tájolás,- búvárkészülék és búvárru­ha bemutató,- vízalatti búvár alapgyakor­latok,- maszkcsere,- készülékcsere,- búvárcsoport egy készülé­ket használ. 16-18 óráig Budapesti REGTIME BAND műsora, közben a Divatbemutató 2. része. SORSOLÁS: Postamaci. 18-18.30 óráig TOLCSVAY BÉLA énekel 18.30-20 óráig BELPOLITIKAI ANTO­LÓGIA: Boross Péter, bel­ügyminiszter, Csurka István író, képviselő, Für Lajos honvédelmi miniszter, Gál­­falvi György író, Románia, Gallov Rezső, az OTSH el­nöke, Ghéczy Iván közgaz­dász, Svájc, Gyarmati Dezső olimpiai bajnok, képviselő, Horváth Balázs tárcanélküli miniszter, Kéri Kálmán ve­zérezredes, Kupa Mihály pénzügyminiszter, Lezsák Sándor, a Lakitelek Alapítv. elnöke, Sárossy László, a Földműv. Minisztérium po­litikai államtitkára, Tollas Tibor költő, München. 20-20.30 óráig SZÖRÉNYI LEVENTE meglepetése. 21 órától Nagyváradi Állami Színház, Szigligeti társulat előadása: SÜTŐ ANDRÁS: VIDÁM SIRATÓ EGY BOLYON­GÓ PORSZEMÉRT. Sze­replők: Fügedes Károly: Hajdú Géza, Prédikás: Mis­ke László, Émma: V. Csiky Ibolya, Lenke: Fábián Eni­kő, Marika: Molnár Júlia, Teréz: Kovács Enikő, Erzsi: Kiss T. Ildikó, Magdus: Kör­ner Anna, Miklós: Med­­gyesfalvy S. Rendező: Varga Vilmos, zeneszerző: Hencz József m. v. Díszlet- és jel­meztervező: Bíró I. Géza. Koreográfus: Szőllősy János m. v. Előadás után lampionos csónakfelvonulás. 1991. július SÍ. vasárnap 9 órakor Ökumenikus istentisztelet. Bagi Ferenc r. kát. plébá­nos, Hegedűs Béla ref. lel­kész. 10- 11 óráig HANGFOGÓ együttes ze­nés gyermekműsora. 11- 13 óráig NOSZTALGIA ZENE (Country, blues, rock and roll). Közreműködik a Hangfogó együttes. A Falunapok rendezvényso­rozatának szervezője a La­kitelek Alapítvány. Rendezte: Seregi Zoltán és az MDF helyi szervezete. LAKITELEK ALAPÍTVÁNY LAKtTELKI SÁTRAK A Holt-Tisza parton, 1991. július 19-én pénteken és július 20-án szombaton. A sátrakban kiállítások, vásár, tájékoztatók, tanácsadó szolgálat, személyes ügyintézés, valamint találkozók a meghívott vendégekkel. Az alábbi programok időpontjait, bővülését a hangosbemondón közöljük. AGROKER, BUDAPEST Mezőgazdasági kisgépek, növényvédőszerek bemuta­tója és árusítása. ANTOLÓGIA KÖNYVSÁTOR Megvásárolhatók az Anto­lógia és a Püski Könyvkiadó új könyvei (a lakiteleki ta­nácskozás jegyzőkönyve, Csurka István: Uj magyar önépítés, Tollas Tibor: Ha­zafelé), a Magyar Fórum ké­peslapjai, folyóiratok, újsá­gok (Magyarok, Nemzetőr). Itt található a Lakiteleki Alapítvány tájékoztatója, pályázati felhívásai. Csurka István és Tollas Tibor dedi­kálja új könyveit. AMERIKAI GÉPKOCSIK Terepjárók, személyautók, az OSTER-LIZING bemu­tatója. GAZDAKÖRÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A Szövetség munkatársai tájékoztatnak törekvéseik­ről, a csatlakozás lehetősé­geiről. Találkozó Dr. Kozma Huba képviselővel, a Szö­vetség elnökével. IDF Az Ifjúsági Demokrata Fó­rum vezetői beszélnek terve­ikről, nyári táborokról. IDF- kiadványok, programok. KÁRPÓTLÁS Tanácsadó szolgálat. A kár­pótlási tövény szakértői ad­nak felvilágosítást az érdek­lődőknek. Mindkét nap je­len lesz Sárossy László, a Földművelésügyi Miniszté­rium politikai államtitkára. KECSKEMÉTI CENTRUM A divatbemutatón látható ruhák vására. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK Tájékoztatót tart Lisztes Já­nos természetvédelmi fel­ügyelő. Természetvédelmi kiadványok. MAGYAR VÁLLALKOZÓI KAMARA - START HITEL A Kamara vezetői beszél­nek céljaikról, a csatlakozás lehetőségeiről, a helyi szer­vezetek megalakításának részleteiről. Tájékoztató a START HITEL feltételei­ről. MAGYAR FÓRUM Találkozók a hetilap szer­kesztőségének munkatársai­val, Kosa Csaba főszerkesz­tővel, Kiss Dénes főszerkesz­tőhelyettessel. MDF Az MDF Központ munka­társai várják a helyi szerve­zetek tagjait, vezetőit. ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELY NÉPMŰVÉSZEK SÁTRA A vásáron a lakiteleki Dugár János fazekas kerámiái, a ti­szakécskei Kovács Miklós kékfestőmester munkái, a tiszaalpári Kosárfonó Szak­­szövetkezet termékei és a kecskeméti Szabó Zsuzsa batikmunkái. PIACFEJLESZTŐ ALAPÍTVÁNY Találkozók Zacsek Gyula képviselővel és munkatársa­ival, tájékoztatók az Alapít­vány működéséről, az MDF- piacokról. PEDAGÓGUS SZAKMAI KOLLÉGIUM Dobos Krisztina és munka­társai várják a pedagóguso­kat. Szó lesz az oktatási tör­vénytervezetről, iskolai gon­dokról. POSTABANK Tanácsadó szolgálat. A hi­telkamat csökkentése, a Postabank szolgáltatásai, vállalkozói hitelek. SPORTSÁTOR Sporteszközök bemutatója. A sátor vendégei: Gallov Rezső, Grosics Gyula, Gyar­mati Dezső. ÚJ MAGYARORSZÁG Találkozók a napilap szer­kesztőségének munkatársai­val. VAGYONVÉDELEM Szaktanácsadó szolgálat. A TÁJÉKOZTATÓ SÁTORNÁL programról, szálláslehető­ségről, vonatok, buszok in­dulásáról kaphat felvilágosí­tást. Itt található orvosi ügyelet, mentőszolgálat, au­tószerelő. A rendezők a Lakitelek Alapítvány bélyegzőjével el­látott névjegyet viselnek. Kérjük, segítsék őket mun­kájukban. A gépkocsival érkezők csak a kijelölt helyen parkol­hatnak. Szállás rendelhető: Tőskemping (Autóskem­ping), Lakitelek, vezetője: Révész Sándomé. Telefon: (76)42-012 Tölgyfafogadó, Lakitelek, vezetője: Dr. Szentklárai Béláné. Telefon: (76)42-034 Idegenforgalmi Kft. Tiszabög, vezetője: Be­­vicz Miklósné. Telefon: (76)41-492 Étkezési lehetőség: A La­kitelek Újság nyári külön­­számában térképmelléklet és valamennyi vendéglátó egység nyitvatartási ideje megtalálható. Július 20-án reggeltől a Holt-Tisza par­ton lakitelekiek főznek bog­rácsban, s egytál étel kapha­tó. Köszönjük a lakiteleki ön­­kormányzat, az általános is­kola, a művelődési ház és va­lamennyi támogatónk segí­tőkészségét. A Lakitelek Alapítvány és az MDF helyi szervezetének nevében minden kedves vendégünknek hasznos és kellemes időtöltést kívá nunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék