Magyar Fórum, 2015. július-december (27. évfolyam, 27-53. szám)

2015-12-17 / 51. szám

2015. december 17. 3 Magyar FórttM December legelején megjelent Pesten is a hír, hogy 2015-ben az év em­berének választotta Orbán Viktort a Politico magazin. A lap listája azt a 28 embert gyűjtötte össze, akik szerintük felpezsdítik és alakítják az eu­rópai közéletet, és akikre a jövőben is érdemes lesz odafigyelni. A cikk­ben részletes véleményüket fejtik ki a magyar kormányfő politikájáról, és külön kiemelik, hogy szavait, érveléseit Lengyelországtól az Egyesült Államokig egyre több politikus átveszi. Na most, hogy egy ilyen amerikai gyökerű vélemény oldalt - melyben leírják egyrészt, hogy a politikus egykor segített lebontani a berlini fa­lat, most meg újakat emel, és a nagy durranás kedvéért konzervatív bom­­lasztónak is nevezik Orbánt - ki mennyire vesz komolyan, egyéni ízlés kérdése. Bár, ha a közlést a helyén kezeljük is, azt megállapíthatjuk, nem közömbös számukra Orbán Viktor politikai krédója. A ráaggatott jelzőt pedig, hogy bomlasztó, hiába harsogja a balliberális gerontokrácia. Az idegenimádatba és Orbán-gyűlöletbe bódult honi médiaterroristák értékfelismerése a jövő vonatkozásában éppen annyit nyom a latban, mint azok véleménye, akik bemutathatatlanul rossznak ítélték Bartók Béla re­mekművét. Történt, hogy 1911-ben a Lipótvárosi Casino zenei pályázatára Bartók Béla benevezte a Kékszakállú herceg várát. Ám a zsűri olyan előadhatat­­lannak, sőt rossznak minősítette Bartók operáját, melyet természetesen semmilyen díjazásra sem találhatott méltónak. Sem a mű népzenei alap­hangja, sem a magyar nyelv természetes hangsúlyrendjének tagolása sze­rint énekeltetett szöveg nem nyerte el a Lipótvárosi Casino ítészeinek tetszését. Azután 1918-ban gróf Bánffy Miklós az opera akkori igazgató­ja döntött. Bartók remekművét hét évvel annak keletkezését követően ­­a gróf saját vagyonának jövedelméből áldozva rá -, mégiscsak bemutat­ta a Magyar Királyi Operaház Zádor Dezső rendezésében. A díszleteket az erdélyi arisztokrata saját maga tervezte. A karmester Egisto Tango volt. A regös szövegét Palló Imre mondta el. Az operát pár előadás után levették a műsorról, talán a korábbi ítészek keze messzire ért, mindenesetre 1936-ig nem is adták elő többé Magyar­­országon. Az 1936. október 29-én Sergio Failoni vezényletével felújított előadás hatalmas sikert hozott, Bartókot több mint tízszer tapsolták visz­­sza a színpadra. czyla Vita, veszekedés, marakodás Civakodnak a zsidó szervezetek is Ma 150 ezer forint az átlagbér az egészségügyben. Ennek megduplázá­sáért jelentettek be tüntetést és ezért sétáltak a Függeüen Egészségügyi Szak­­szervezet (FESZ) tagjai, hogy a végén az országgyűlés irodaházának lépcső­jén átadják petíciójukat az illetékesek­nek. Azonban a szakszervezet tünteté­sét megzavarta a minden mozgó cél­pontra rávetődő, hivatásos felháboro­dó, a korábbi Bajnai Gordon-girl, Sza­bó Tímea, aki talán el akarta csenni a show-t, ezért Sándor Mária fekete pó­lóját húzta magára, ám a FESZ-esek kiutálták maguk közül Sándor Mári­ával együtt a tolakodót, és bejelentet­ték, nem akarnak azonos időben azo­nos helyen vele demonstrálni. A feke­te pólós ápolónő szegény feje meg el­felejtette, hogy őt civilnek akarják el­adni, és azt találta mondani a tüntetést biztosító rendőr érdeklődésére, hogy ő az ellenzéki pártokkal van itt. Puff neki! Megint odalett egy civil imázs! A feketébe öltöztetett fekete angyal, ő hiába nem azonos azzal a fekete an­gyallal, aki annak idején ápolás helyett idő előtt küldte a halálba a rábízott öre­geket, jelmezével akaratlanul is a gyil­kos nővért juttatja eszünkbe. A fekete póló mögött a fekete angyal története tolakodik előre, talán észrevehetnék, nem sikeres a megbízók kampányöt­lete. Szabó Tímea csak zavart keltett, amikor arról rikácsolt, hogy szerinte nem csendesen, hanem hangosan kel­lene tüntetni. A szakszervezetieket nem érdekelte a tehetségtelen ellenzéki pár­tos dumája, megmondták nem tőle vár­ják az egészségügy gondjainak orvos­lását. Erről a tüntetésről eszembe jutott egy 1995-ös Kossuth téri tüntetés, ak­kor 16 000, azaz tizenhatezer forint nettó jutott az egészségügyieknek. Bok­ros Lajos megmondta nekik, ne szá­mítsanak semmire. Az egészségügy minden nyomora az országot kifosz­tok lelkén szárad, ezt azért nem kéne feledni! PG A kormány tavaly novemberben bejelentette, hogy egy nagyszabá­sú programot indít, amire akár egymilliárdot is áldoz. Ezóta éles vitában állnak a zsidó szerveze­tek, nem képesek megegyezni ar­ról, hogy melyiküké legyen a nagy pénz az egymilliárd forint, me­lyet a kormányzat temetőfelújí­tásra szánt. A zsidó temetőkben a hagyományok szerint a sírhely örök időkre szól, míg például Far­kasréten a nem zsidó, tehát ke­resztény hagyomány szerint te­­metkezők sírboltmegváltása, 25- 60 évenként milliós összegre is rúghat. A zsidó szervezetek kö­­-zötti vita egyrészt a rekonstruk­cióról, másrészt arról szól, hogy ki jogosult gondozni a jövőben a vidéki izraelita temetőket. A Ma­­zsihiszben úgy vélik, hogy az or­todoxoknak nincsenek vidéki szer­vezeteik, képtelenek felügyelni a felújítást. A kormányzati pénzen túl dúló vita mellett, mivel a zsi­dó szervezetek a temetőlátogatá­sokat üzleti befektetésként keze­lik, és mivel a kelet-európai cso­darabbik sírjához repülőjáratokat szerveznek, a temetői turizmus­sal kapcsolatos várható bevételek tovább növelik az izgalmat, ez Tizenhárom évvel ezelőtti gyilkosságot derített fel a rendőrség Tizenhárom évvel ezelőtti gyilkossági ügyet derített fel a rendőrség; az elkövető\ akit a híróság előzetes letartóztatásba helyezett, heismerte tettét -jelentették he rendőri ve­zetők hétfői budapesti sajtótájékoztatójukon. Balogh Barnabás, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Rendőr­főkapitányság bűnügyi főkapi­tány-helyettese felidézte: 2002 októberében a Mátészalka köze­lében lévő Kántorjánosiban egy 80 éves nőt - helybéliek bejelen­tése után - otthonában holtan ta­láltak a rendőrök. Petőfi Attila, az Országos Rendőr-főkapitány­ság főosztályvezetője közölte: a 2300 lakosú településen öt em­berre szűkítették a lehetséges el­követők körét, közöttük találták meg a gyanúsítottat, akinek bű­nösségét genetikai vizsgálat is igazolta. Hozzátette: a férfi el­mondta, hogy italozott, majd ha­zafelé tartva beugrott a nő kerí­tésén, az asszonnyal erőszakosan közösült, majd addig bántalmaz­ta, míg az idős nő életét vesztet­te. Mindezek alapján a most 54 éves gyanúsítottat aljas indok­ból különös kegyetlenséggel el­követett emberöléssel gyanúsí­tották meg. Balogh Barnabás felidézte: a 2000-es évek elején több ember­ölés is történt a szabolcsi telepü­lésen, egy 2001-es bűncselekmény­ben, amelyben egy házaspárt öl­tek meg, szintén évekkel később, 2012-ben fogták el az elkövetőt. Bár a két esetnek nincs egymás­hoz köze, a főkapitány-helyettes szerint ez inspirálta a rendőrsé­get arra, hogy a 2002-ben elköve­tett gyilkosság aktáját is újra elő­vegyék. Áz akkori nyomozásról Balogh Barnabás elmondta: több száz ta­nút és rengeteg szakértőt hallgat­tak meg, de az akkori nyomozás nem vezetett eredményre, így 2004-ben az eljárást felfüggesz­tették. Újságírói kérdésre vála­szolva kitért arra is, hogy az ügy­ben egymillió forintos nyomra­vezetői díjat is kitűztek, de ennek ellenére sem kaptak érdemi in­formációt. Petőfi Attila ismertetve azt, hogy főosztálya kiemelt élet- és vagyon­­ellenes ügyek felderítésével fog­lalkozik, elmondta: külső infor­mációt nem kaptak, az eddig ren­delkezésre álló nyomozati irato­kat elemezték újra. Az MTI kér­désére hozzátette: a 2300 főből úgy jutottak el az 5 szóba jöhető elkövetőhöz, hogy megvizsgálták, milyen asztaltársaságok hol szó­rakoztak aznap, ki hol lakott a sértett környezetében. Újságírói kérdésre hozzátette: korábban is vettek több embertől DNS-min­­tát, de az elkövetőtől akkor nem rögzítettek. MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék