Magyar Hirlap, 1926. szeptember (36. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-04 / 200. szám

8 1926 szeptember ?. Szombat özv. Davldovlcs Jakabné szül. Klein Katica, mint feleség, valamint gyermekei, unokát, továbbá az egész rokonság nevében fájdalommal jelenti, hogy a legjobb férj, apa, após, nagyapa Divilßvios 111 űr vaskereskedfl szeptember 3-án. áldásos életének 6G-ik és boldog házasságának 41-ik évében munkától megtörtén elhunyt. A megboldogultat szeptember 5 én, vasár­nap d. e. 11 órakor kísérjük a tákoskeresztúri izr. temető halottasházából utolsó útjára, i üvászoljá:: Davldovlcs Jenő, Ödön, Tibor fiai, Aranka férj. GrUnwald Istvánné, Kamilla férj. dr. Hoffmann Jozscfné leányai, GrUnwald István, dr. Hollmann József vejei, Davldovlcs Jenőné szül. Heksch Piroska menye. Lilly, Lenke Iván, Mary, Gyuri, Tommy unokái Nyugodjék békében! Dr. Vermes Károlyné Brust Ella és gyermekei, Klári, Jenő, István, ve je, Kemény György dr., szomorú szívvel jelentik, hogy családjuk feje, Or. w ini ügyvéd, az ügyvedvizsgáló-bizottság tagja, augusztus 29-én Bozen mellett, Griesben elhunyt. Szeretett halottunkat szeptember 1-én Bozenban temettük el. I Budapest, 1926 szeptember 3. özv. Weisz Jakabné, Brust Dávid, anyja, apósa, testvérei, sógorai és sógornői. RENAULT Európa legelterjedtebb 4 üléses, 4 ajtós, 4 kerékfékes kisautója modern kivitelben, 5 ballongumival raktáron. Ára: 98 millió korona nrill A M Budapest, V. kér., KElBl/ln, Vörösmarthy tér 3. művészi szobafestést végez Vn„ Erzsébet körút 44. Telefón 15-78. A# CUiílCtfC. ÍEHlBEF^": a elite Kezimuníianaz járat Wesselényi uccából) I Parlamenti vezetett Első Országos Gabels-P„_5„^a.íXS berger Szakiskola VI., Hegedűs PvlPnifllll sánd°r ucca 7. Igazgató: Dr. I Ilii liHllBB Gyarmati, az országgy. gyorsiroda a Ui< UlBiwü másodfőnöke. Telefón; 64-68) A Keresk. Tisztv. Orsz. Egyestllete által fen­­tartott, a nagymélt.vallás- és közoktatásügyi minisz­térium 1280 6 1923. VI. ü. o, rendeletével engedélyezett Eggéoes Tlöi tie leste. SzaMmfolyaat Beiratások t naponta d. e. 0-12-ig, d. u. 3-6-1 g V., Vilmos császár út 78 (Pesti Hírlap épülete BŰ I (Italia) Európa legszebb homokstrandja sautoii esiwiier Hóiéi szerű fekvés, 100 szrftfa 11 tolyévlzzel, fürdőszobák, lawn-tenisz, sport és zene, I autóbusz a vasútnál, telefón, nemzetközi konyha. I Penziéárak: ápr., máj. jún., szept. és okt.-ben 25-35, j júl.-ban és austuszt-ban 45-60 lira. Magyar levelezés | ■-..■■I-d Jgi&ctz, VII., Vörüsmaríy-u. 83. (Andrássy-ut sarok) Telefon: L. 983-63. | lulu M gyári lerakat MEISTER szbi és házi SZAPPAN Tel.: J. 18-97 és J.4-49 Gyár. Budapest, IX., Soroksári út 47 — 49. A tűzoltóság szerint öngyulladás okozta a csepeli robbanást (A Magyar Hírlap tudósítójától.) A cse­peli robbanással kapcsolatban a pestvidéki ügyészség szakvélemény adására szólította fel a budapesti tűzoltófőparancsnokságot, amelynek nevében Blaschnek Hugó fő­parancsnok-helyettes pénteken juttatta el részletes szakvéleményét a pestvidéki ügyész­séghez. A tűzoltófőparancsnokság a megejtett helyszíni vizsgálat és egyéb jelentések nyo­mán arra az álláspontra helyezkedik, hogy a robbanást föltétlenül öngyulladás idézte elő, a szándékos gyújtogatás lehetősége szinte teljesen ki van zárva. A vizsgálat so­rán bebizonyosodott — hangzik a szakvéle­mény —, hogy a munkások ellenőrzése abból a szempontból, hogy cigaretta vagy gyufa ne legyen náluk, nem volt abszolút pontos és megbízható. Ez a megállapítás korántsem jelenti azt, hogy valaki a lőpor­­raktárak közelében dohányzott volna, ha­nem annak a lehetőségnek látszatát kelti, hogy talán a zsebből kiejtett gyufa a pad­lón a rálépés folytán meggyulladt és ilyen módon idézte elő a robbanást. A másik valószínűbb lehetőség az öngyulladás. A fő­parancsnokság vizsgálatai megállapították, hogv az egyik raktárban a sarokban min­denféle pokrócdarabokkal letakarva nagy halom dinamón nevű robbanóanyag volt elraktározva. Ez az anyag egyik mellékterméke a di­namitgyártásnak, amelyből műtrágyát szok­tak készíteni. A csepeli hadianyaggyár ve­zetősége a dinamonkészletet a robbanás előtt akarta eladni és éppen előző nap járt ott az egyik műtrágyagyár mérnöke, hogy az anyagot megtekintse. Szakemberek sze­rint a dinamón könnyen erjedésnek indul és ekkor jellegzetes savanyú szaga van. A Csepelen járt mérnök kijelentette, hogy a készlet megtekintése alkalmával érezte a jellegzetes savanyú szagot, amely belső er­jedésnek, esetleg belső tűzfogáspak a kez­dete. A tűzoltófőparancsnokság szerint a rob­banás onnan is keletkezhetett, hogy a di­namón öngyulladásba ment át, a szőnyeg meggyulladt, elvitte a tüzet a lőporos­­kamrákhoz, ahol robbanást okozott. Ezenkívül még egy érdekes megállapítása van a tűzoltófőparancsnokságnak. Eszerint a telefonon beérkezett jelentések alapján megállapították, hogy 6 óra 45 perckor telefonon tüzet jelentettek Csepelen, hét perc múlva pedig robbanást, vagyis minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a tűz megelőzte a robbanást. Ebből pedig csak az következtethető, hogy a csepeli ka­tasztrófát öngyulladás, esetleg elszórt gyu­fából eredő tűz, de nem mesterségesen fel­idézett robbanás okozta. — Két százalékkal leszállították az in­­ségadót. A főváros törvényhatósági bizott­sága tudvalévőén a költségvetés tárgyalása során a tavaly 10%-ban megállapított in­­ségadó kulcsát 8%-ra szállította le. A fő­város közjótékonysági ügyosztálya, mely az adót beszedi, most végzi a kivetés adó­­munlrálatait, amellyel még ebben a hónap­ban el fog készülni, úgyhogy október ele­jén megkezdődhetik az adó beszedése. Az adót az 1925. évben fizetett jövedelmi adó alapján vetik ki és azt a főváros hirdetmé­nyének megjelenésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Az ügyosztály a pót­lékolás alá kerülő adónemtől három mil­liárd korona bevételt vár. A befolyó össze­gekből a főváros ezen a télen is teljes üzem­ben fenn akarja tartani az étkeztetési ak­ciót, továbbá a várandós és csecsemős anyák, nemkülönben a gyermekek tejelte­­tési akcióját, amely úgy, mint tavaly is történt, október elsején fog megkezdődni. — Halálozás. Szenes Adolf szolnoki nagyke­reskedő, a szolnoki kereskedelem egyik vezető tagja, ma reggel hosszas szenvedés után meg­halt Budapesten. Előkelő és kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése vasárnap délután négy óra­kor lesz Szolnokon a Kereskedelmi Csarnok épületéből. — Lónyay Elemér herceg pálmái. Ló­nyay Elemér hercegnek gyönyörű pálmái vannak és közöttük van néhány, mely száz esztendősnél is 'dősebb. Hosszas alkudozás után most három pálmát megvásárolt az Állatkert igazgatósága. — Az Egyenlőség ünnepi kettős száma most jelent meg rendkívül érdekes és gazdag tarta­lommal. — A szállodások kongresszusán szóba kerUl a borravaló eltörlése is. Kölnből je­lentik: A szállodatulajdonosok nemzetközi egyesülete az idei közgyűlését szeptember huszonkilenctől október másodikéig tartja Budapesten. A meghívást a magyar szálloda­­tulajdonosokon és Budapest város tanácsán kívül a magyar kormány is aláírta és a kor­mányzó fogadja a nagygyűlés résztvevőit. A szállodatulajdonosok nemzetközi egyesülete törvénytervezetet készít elő a „Hotel“ cég­jegyzés törvényes védelméről, szóbakerül ezenkívül a borravaló megváltásának kér­dése is. — Hajójárat Budapest és Dunaföldvár közt. Az Első Dunagőzhajózási Társaság közli, hogy Budapest és Dunaföldvár között megnyitotta a helyi hajójáratokat. További intézkedésig Budapestről, a Petőfi térről minden vasárnap este 10 órakor indul a hajó. Az első menet szeptember 5-én lesz, az összes állomások érin­tésével Dunaföldvárig, majd Dunaföldvárról vissza Budapestre, a mohácsi helyi hajó me­netrendjében. — Cigányok rablótámadása cigányok ellen. Rafael Gorganc pusztaföldvári cigány felesé­gével és gyermekeivel együtt Orosházáról sze­kéren hazafelé tartott. Útközben egy másik szekérrel találkozott, amelyen szintén cigányok ültek, akik megállították Gorganc kocsiját, lőccsel, kövekkel és késsel a bentülőknek tá­madtak, véresre verték őket, elvették pénzüket, azután pedig szekérre kapva, Földvár irányába elhajtottak. A megkéselt cigányokat beszállí­tották az orosházi kórházba. A hatóság erélyes nyomozást indított a rablók kézrekerítésére. — A grófné és a pincér szerelmi drámája a bíróság előtt. Az idén februárban izgalmas szerelmi dráma játszódott le az Astoria­­szálló egyik szobájában: ifjabb Szőke Sán­dor, az Erzsébet-szálló szobapincére három revolverlövéssel leterítette báró Splényi Lászlómé, Oláh Irént. A merénylő azután sztrichnint vett be és eszméletlenül terült el a földön. A bárónő sérülése nem volt súlyos, néhány napi orvosi kezelés után felgyógyult. Az ügyészség szándékos ember­ölés kísérlete címén emelt vádat a pincér ellen, aki pénteken került a büntető tör­vényszék Krayzell-tanácsa elé. Szőke Sán­dor azzal védekezett, hogy tettét elkesere­désében követte el, a bárónő állandóan hite­gette, randevúkat adott neki, amelyekre azonban sohasem ment el. Pénzét a báró­nőre költötte, amikor pedig mindenéből ki­fogyott, a bárónő nem akart többet tudni róla. Emiatt támadt a szóváltás közöttük, a bárónő arcul ütötte. Ezután elveszítette a fejét, — vallja — nem tudja, mit csinált. A bárónő kihallgatása során tagadta, mintha valami köze is lett volna a pincérhez. A bíróság Szőke Sánodrt két és félévi fegy­házra ítélte. — Marőczy második lett Amerikában. A Chi­cagóban tartott országos sakkversenyen Ma­­róczy Géza, a híres magyar sakkmester, a má­sodik díjat nyerte, Torre amerikai bajnokkal együtt. Az első díj nyerője Marschall amerikai mester lett. Marőczy győzelme azért is külö­nösebb figyelmet érdemel, mert a magyar sakkgárda legnevesebb tagja az utóbbi évek­ben bizonyos hanyatlást mutatott. Amerikában azonban ismét régi formájához jutott és az első klasszisú amerikai mesterek most meg­tartott tornáján, nehéz küzdelem után méltó­nak bizonyult régi hírnevéhez és elismerést szerzett a magyar névnek. — A DGT alkalmazottai keveslik a nyugdíjat. A magánalkalmazottak nyugdíjának átértékelé­séről szóló törvény értelmében az egyes válla­latok közzétették a vagyon- és a nyugdfjátér­­tékelési arányszámokat. A Dunagőzhajózási Társaság 30 százalékos arányszámot jelenteti be. A törvény értelmében az érdekelteknek há­rom hónapon belül jogukban áll a kúria külön­bíróságánál az arányszámot megtámadni, ha bizonyítani kívánják, hogy az illető vállalatnak a közzétett terv szerint magasabb arányszám­ban sikerült átmentenie vagyonát. A Dunagőz­hajózási Társaság alkalmazottai éltek először ezzel a joggal, azután pedig követték őket még néhány vállalat alkalmazottai. A kúria elnöke a megtámadás ügyének tágyalása végett a na­pokban már ki is nevezi a különbíróság elnö­két és tagjait. — Lelőtte a férjét és öngyilkos lett. A gráci katonai kórházban Roschek tiszt­­helyettes szóváltásba elegyedett a feleségé­vel. Veszekedés közben az asszony revolvert rántott elő, fejbelőtte a férjét, majd önmaga ellen fordította a pisztolyt. A tiszthelyettes könnyebb sérülést szenvedett, az asszony azonnal meghalt. KATONA dr szemináriuma I] i Budapest, IX., Ráday ucca 41. sz. 8 Teleién: J. 105 90_________________ — Ajánlott levélben hortobágyi nótákat küldött be a Magyar Hirlap-nak a böször­ményi vén csikós. Ajánlott levelet kapott ma délben a Magyar Hírlap, amelyben az öreg Kardoss János számadó-csikós Hajdú­­böszörményből hortobágyi dalokat küldött, Megírtuk ugyanis Kardossról, hogy hetven­­hat millió koronáért életnagyságú szobrot csináltat magáról. Levelében a következő­ket írja: „Köszönöm a Magyar Hírlap meg­­emlékezését rólam, amellyel hírnevemet nagyobbííotta. Egész Hajdúböszörmény ol­vasta a cikket. Mindenki büszke volt, na­gyon örültek itt neki Hajdúböszörményben. Köszönöm a Magyar Hírlap sorait és hogy én is adjak valamit, hát küldök néhány hortobágyi dalt.“ íme Kardoss János aján­dékából pusztai nóta: Felültem a tó hátára, Beugrottam az első csárdába, Jó napot, kocsmárosné, Ha nincs sere, bora, kökényszemü lyányd} Van-e sere, bora, kökényszemű lánya, Dűljön össze a boros szobája. Más: Kocsmárosné, de meleg a kebele, Engedje meg, hogy pihenjek melléje, Úgyis kemény ágyam völt az éjszaka, Messze lakom, nem érek ma haza. / — Szabadlábra helyezték Hermányi ban­kárt, Bécsből jelentik: A budapesti állam­­ügvészség a bécsi rendőrség útján vissza­vonta Hermányi-Herzmann volt bankár elleni körözőlevelét, úgy hogy Hermányi- Ilerzmannt szabadlábra helyezhették. — Poloskcirtás közben rosszul lett két mun­kás. A minap számoltunk be egy poloskairtás halálos áldozatáról, most újabb szerencsétlen­ség történt, az dra/jj/sas-szállóban poloskairtás közben rosszul lett két munkás, akiket a cián­gőz úgy elkábított, hogy eszméletüket vesztet­ték s a mentők vonultak ki. Megkérdeztünk több poloskairtó vállalatot ezekről a balesetek­ről, mire azt a választ kaptuk, hogy az esetek túlnyomó többségében gondatlanságról van szó. a. — Megszűnik a balatoni sínautobuszforga­­lom. A Duna—Száva—Adria vasút igazgató­sága közli, hogy a Balaton mentén a sín­­autobuszok forgalmát szeptember 6-án részben megszünteti olyképpen, hogy szeptember 7-től kezdve Balatonszentgyörgy és Siófok között csupán a 201. sz. vonat előtt és a 202. sz. vo­nat után, Balatonszentgyörgy és Lepsény kö­zött csupán a 203. sz. vonat előtt és a 204. sz, vonat után közlekedik sínautobusz. BUDAPESTI ÉLET A Magyarországi Munkásnő Egyesület ház­tartási, házvezetőnői szakcsoportja szeptember 5-én délután fél 6 órai kezdettel saját helyi­ségében (VI., Dalnok ucca 12/a sz.) tánccal egybekötött nagy műsoros estélyt rendez Ott­hon-avatásának egyéves évfordulója alkalmá­val. Belépődíj nincs. Műsor ára 10.000 korona. A Budapesti Asztalos Ipartestület a legjobb asztalosműhelyekben elhelyezi azokat a fővárosi és vidéki ifjakat, akik az asztalosmesterséget akarják megtanulni. Érdeklődők forduljanak’ az ipartestület titkári hivatalához (VIII., Bér­kocsis ucca 12.) A Budai Ingatlantulajdonosok Egyesülete szeptember ötödikén delelő ti fél tizenegy óra­kor a Pasaréti út 49. szám alatt lévő fenyves­kertben értekezletet tart, amelyen a legszüksé­gesebb tennivalóikat sürgetik meg a budai vá­rosrészek fejlesztése érdekében. — Az idő. A Meteorológiai Intézet jelentés® szerint hazánkban a hőmérséklet elérte nor­mális értékét. Jóslat: Mérsékelt, meleg, részben felhős, de inkább száraz idő várható. — Az osztálysorsjáték pénteki húzásának eredményei. M milliót nyert: 42303. 20 milliót nyertek: 49922 60601 68769. 10 milliót nyertek: 16397 20065 44051 71602. 6 milliót nyertek: 47194 50988 56591. 3 mitliót nyertek: 128 1281 5445 7011 7201 7795 10587 11069 12934 15652 16782 17473 18071 18211 20199 21380 25609 26407 27771 28307 31432 33735 34334 34827 34961 35525 36174 42120 43445 43951 47187 52439 53988 60417 64574 66472 66783 71660. 2 milliót nyertek: 2843 3375 3489 3518 4838 5021 6636 6779 6937 8172 8882 8892 9494 9598 11325 11426 11487 12839 14363 14553 15431 15763 16083 16112 16992 18136 19450 20885 29385 21970 23227 25558 26288 27507 28327 30788 32841 33264 34084 34693 35299 35750 36113 36480 37016 37161 37173 38265 39894 40080 41213 41955 42088 43488 43625 44710 44743 44833 45435 47244 48219 49607 50385 50759 52977 54531 55680 55953 56639 57032 57500 57629 58001 61256 62060 63241 63799 63807 64609 64632 65018 65737 65854 65967 69310 69982 71434 71760. Ezenkívül kihúztak’ még számos 1 millió 250 ezer koronás nyere­ményt. ÖSSZeS „T-tt. _ A ^^Tll alkatrészek raktáron. - Legjobban felszerelt javítóműhely Buda­örsi út 17~19, Telefón: J. 129-28. __ _ M %#1 Haltenberger Vilmos Mk^elefói?:111Sff-15.’ nmiAv>

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék